logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Zasady wyrażania zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.), dalej zwana ustawą o świadczeniach, do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Z kolei zgodnie z art. 155 ust. 5 ustawy o świadczeniach, jeżeli umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie stanowi inaczej, przeniesienie na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Odmowa wyrażenia zgody przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy powoduje, że przeniesienie praw i obowiązków dokonane przez Zbywcę na Nabywcę nie wywołuje skutków prawnych.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, może wyrazić zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku:

 • posiadania przez Nabywcę statusu świadczeniodawcy w rozumieniu przepisów ustawy  o świadczeniach;
 • spełnienia przez Nabywcę warunków wymaganych dla świadczeniodawców Narodowego Funduszu Zdrowia zawartych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach;
 • tożsamości miejsca, personelu i sprzętu Zbywcy i Nabywcy - co do zasady;
 • wystąpienia zmian, jednak zmiany te nie mogą wpłynąć na dostępność do świadczeń ani zmienić parametrów podlegających ocenie przy wyborze oferty, w porównaniu do parametrów oferty Zbywcy.

Nabywcą praw i obowiązków może być wyłącznie podmiot posiadający status świadczeniodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach  i spełniający wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodny wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy mogą złożyć Zbywca i Nabywca na jednym formularzu. We wniosku należy szczegółowo określić, jakiej umowy dotyczy wniosek oraz od kiedy wnioskodawcy proponują przeniesienie praw i obowiązków. Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przygotował wzór formularza – wniosku Zbywcy i Nabywcy, którego zastosowanie pozwoli Państwu doprecyzować wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających umowy (formularz wniosku), jak również ułatwi rozpatrzenie sprawy.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może wyrazić zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy po przedstawieniu przez Zbywcę i Nabywcę wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy, w którym należy szczegółowo określić, co będzie przedmiotem cesji (wniosek może być złożony na formularzu), jak również dokumentów:

 • dokumentów formalnoprawnych potwierdzających, że Nabywca może być świadczeniodawcą NFZ:
  • odpisu z KRS lub CEIDG (lub oświadczenia o wpisach do właściwych rejestrów wraz z numerem wpisu);
  • zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wpisem komórek organizacyjnych niezbędnych do realizacji świadczeń będących przedmiotem umowy (lub oświadczenia o wpisach do właściwego rejestru wraz z numerem księgi rejestrowej);
  • umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawarta na podstawie art.  25  ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 633 z późn zm.) lub art. 136b ustawy o  świadczeniach;
 • umowy przeniesienia praw i obowiązków lub innego dokumentu, z którego wynika przeniesienie praw i obowiązków;
 • dokumentów, z których wynika sposób przekazania potencjału – w przypadku tożsamości miejsca, personelu i sprzętu Zbywcy i Nabywcy, zaś w przypadku braku tożsamości miejsca, personelu i sprzętu Zbywcy i Nabywcy – dokumentów wskazujących, że potencjał wykonawczy po zmianie nie zmieni parametrów merytorycznych oferty w porównaniu do oferty Zbywcy oraz dokładnego opisu na czym polegają różnice w potencjale;
 • umów z podwykonawcami zawierających zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z Funduszem lub oświadczenia, że umowa będzie wykonywana samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy;
 • oświadczenia o zmianie/braku zmiany rachunku bankowego;
 • tytułu prawnego do lokalu, w którym udzielane będą świadczenia.

Ponadto, jeżeli:

 • Nabywca nie jest świadczeniodawcą NFZ, stosownie do postanowień Zarządzenia Prezesa NFZ nr 45/2009/DSOZ z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia (ze zm.) powinien zawrzeć umowę upoważniającą do korzystania z Portalu NFZ;
 • Nabywca powinien przygotować w swoim profilu dane dotyczące potencjału wykonawczego, umożliwiającego jego weryfikację. Nabywca i Zbywca mogą wraz z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków złożyć również wniosek o umożliwienie kopiowania potencjału z profilu Zbywcy na profil Nabywcy – wniosek taki może być rozpatrzony pozytywnie wyłącznie w przypadku pełnej tożsamości miejsca, personelu i sprzętu.

UWAGA!

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie informuje, iż w przypadku zamiaru dokonania zmian podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności, mających wpływ na sposób realizacji umowy w rozumieniu § 34 ust. 1 ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 787, z późn. zm.), Świadczeniodawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania o tym zamiarze Prezesa Funduszu albo dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, z którymi zawarł umowę, nie później niż 30 dni przed ich dokonanie, pod rygorem nałożenia kary umownej na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. g ww. rozporządzenia.

UWAGA DOTYCZĄCA UMÓW W RODZAJU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W przypadku przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna wskazać należy, iż nie stanowi ono przypadku opisanego w § 4 ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 5 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, tym samym  nie wywołuje skutku prawnego w postaci przeniesienia na Nabywcę praw do deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, złożonych przez świadczeniobiorców u Zbywcy. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 października 2017  r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2527) świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy i odpowiednio lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Wskazując na powyższe, Nabywca obowiązany będzie do pozyskania deklaracji wyboru świadczeniobiorców obejmujących wybór Nabywcy jako świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i utworzenia własnej listy świadczeniobiorców dla celów rozliczania świadczeń wynikających z przenoszonej umowy.