logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Sposób postępowania w przypadku śmierci świadczeniodawcy

Sposób postępowania w przypadku śmierci świadczeniodawcy (osoby prowadzącej działalność gospodarczą wpisanej do CEIGD)

  1. W przypadku śmierci świadczeniodawcy (przedsiębiorcy jednoosobowego) oraz wobec ustanowienia zarządcy sukcesyjnego, umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie wygasa. Realizacja umowy może być kontynuowana przez okres trwania zarządu sukcesyjnego, zgodnie bowiem z art. 29 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, od chwili ustanowienia zarządu sukcesyjnego zarządca sukcesyjny wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej. Uznaje się zatem, że konsekwencją powołania zarządu sukcesyjnego jest, co do zasady, kontynuowanie umów zawartych przez zmarłego przedsiębiorcę;
  2. jeżeli spadkobiercy zmarłego świadczeniodawcy decydują się na kontynuację jego działalności, to konieczne jest spełnianie przez nich warunków prowadzenia działalności leczniczej określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.);
  3. gdy spadkobierca spadku objętego zarządem sukcesyjnym wyraża wolę kontynuacji realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, której stroną był zmarły świadczeniodawca (spadkodawca), a następnie zarządca sukcesyjny, przejście praw i obowiązków z tytułu umowy (cesja umowy) podlega przepisowi art. 155 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, czyli wymaga zgody Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;
  4. przeniesienie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej możliwe jest jedynie w trakcie trwania zarządu sukcesyjnego, zgodnie z art. 155 ust. 5 ustawy o świadczeniach, przy zachowaniu kryteriów ustawowych, po dokonaniu odpowiedniej weryfikacji spełnienia warunków przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;
  5. po zakończeniu zarządu sukcesyjnego nie jest możliwe przeniesienie umowy, gdyż następuje jej wygaśnięcie.