logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

POZ

Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) ma na celu:

 1. zapewnienie opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
 2. koordynację opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony zdrowia;
 3. ocenę potrzeb oraz ustalenie priorytetów zdrowotnych populacji objętej opieką oraz wdrażanie działań profilaktycznych;
 4. rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego;
 5. zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb różnych grup społeczeństwa;
 6. zapewnienie edukacji świadczeniobiorcy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie i kształtowanie świadomości prozdrowotnej.

 

Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej:

Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu POZ jest obowiązany do zapewnienia świadczeniobiorcom postępowania diagnostyczno-leczniczego zgodnie z zakresem zadań określonym odpowiednio: dla lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

W ramach umowy z Funduszem, świadczeniodawca zapewnia:

 • opiekę ambulatoryjną w miejscu udzielania świadczeń;
 • w przypadkach uzasadnionych medycznie, udzielanie świadczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

Wykazy świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej określają przepisy wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ) Fundusz zawiera odrębną umowę.

Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu POZ jest obowiązany do informowania świadczeniobiorców o zasadach i organizacji NiŚOZ, w szczególności poprzez umieszczenie informacji w miejscu udzielania świadczeń i w siedzibie świadczeniodawcy.

Osoba udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej poza siedzibą świadczeniodawcy i jednostkami organizacyjnymi świadczeniodawcy korzysta z ochrony prawnej przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.
 
 
Pliki do pobrania:
 
 
 
 

 

Podstawy prawne

Informacja o nowo zawartych umowach POZ