logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Postępowanie w przypadku zmiany podmiotowej po stronie świadczeniodawcy nie wymagającej zgody MOW

Poniższe zasady dotyczą sytuacji nie wymagających wyrażenia przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a jedynie zgłoszenia ze względu na zmianę podmiotową mającą wpływ na realizację umowy.

Zgłoszenie dotyczy sytuacji przekształcenia Świadczeniodawcy, które skutkuje następstwem prawnym pod tytułem ogólnym. Tego rodzaju zmiana podmiotowa nie wymaga zgody Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydanej na podstawie art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561). Zmiana taka może wynikać w szczególności z:

 • łączenia, podziału i przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 633 z późn zm.);
 • łączenia, podziału i przekształcenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467, z późn. zm.), których skutkiem jest następstwo prawne pod tytułem ogólnym tj.:
  • połączenie spółek kapitałowych ze sobą oraz ze spółkami osobowymi;
  • podział spółek kapitałowych;
  • przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową;
  • przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową;
  • przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową;
  • przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.
  • przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową, inną niż spółka jawna.

W przypadku zaistnienia takiej zmiany podmiotowej, świadczeniodawca obowiązany jest dokonać zgłoszenia zgodnie z formularzem (formularz zgłoszenia), a ponadto przedstawić:

 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający tę zmianę;
 • zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wpisem komórek organizacyjnych niezbędnych do realizacji świadczeń będących przedmiotem umowy (lub oświadczenie o wpisach do właściwego rejestru wraz z numerem księgi rejestrowej);
 • oświadczenie o zmianie/braku zmiany rachunku bankowego;
 • oświadczenie o zmianie/braku zmiany numeru NIP/REGON.

Ponadto Świadczeniodawca zobowiązany jest stosownie do postanowień Zarządzenia Prezesa NFZ nr 45/2009/DSOZ z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia (ze zm.), zweryfikować w profilu świadczeniodawcy dane, które mają wpływ na  dokonywanie rozliczeń oraz uaktualnić dane dotyczące potencjału wykonawczego, zgodnie z wpisem do właściwych rejestrów.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przygotował wzór formularza, którego zastosowanie pozwoli Państwu doprecyzować zgłoszenie (formularz zgłoszenia) jak również ułatwi Mazowieckiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia rozpatrzenie sprawy.

 

UWAGA!

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie informuje, iż w przypadku dokonania zamiaru zmian podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności, mających wpływ na sposób realizacji umowy w rozumieniu § 34 ust. 1 ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r. (warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 787, z późn. zm.), Świadczeniodawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania o tym zamiarze Prezesa Funduszu albo dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, z którymi zawarł umowę, nie później niż 30 dni przed ich dokonanie, pod rygorem nałożenia kary umownej na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. g ww. rozporządzenia. Świadczeniodawca w terminie 7 dni od dnia dokonania tych zmian informuje Prezesa Funduszu albo dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, z którym zawarł umowę, o dokonaniu zmian.