logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Recepta transgraniczna

Recepta transgraniczna daje prawo pacjentowi do otrzymania leku na terenie Unii Europejskiej w innym państwie członkowskim niż państwo jej wystawienia.

Jest wystawiana w postaci elektronicznej albo papierowej. Receptę transgraniczną w postaci papierowej wystawia się, jeżeli państwo realizacji nie realizuje recept transgranicznych w postaci elektronicznej lub recepta transgraniczna przeznaczona jest dla osoby małoletniej.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie wykazu państw, które nie realizują recept transgranicznych wystawianych w postaci elektronicznej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

e-recepta transgraniczna

Osoba uprawniona może wystawić taką receptę, wyłącznie na wniosek pacjenta, który zamierza ją zrealizować w innym niż Polska państwie członkowskim UE.

 

Recepta transgraniczna w postaci papierowej zawiera co najmniej następujące dane:

 1. imię lub imiona i nazwisko pacjenta;
 2. datę urodzenia pacjenta;
 3. imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę;
 4. kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy);
 5. dane do bezpośredniego kontaktu osoby wystawiającej receptę (adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub faksu, wraz z prefiksem międzynarodowym);
 6. dane dotyczące adresu miejsca udzielenia świadczenia oraz oznaczenie ,,Polska'';
 7. nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) w przypadku produktu leczniczego;
 8. nazwę własną, jeżeli:
  a) przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub
  b) osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych; w takim przypadku na recepcie zwięźle podaje powody użycia nazwy własnej;
 9. postać;
 10. moc;
 11. ilość;
 12. sposób dawkowania;
 13. datę wystawienia recepty;
 14. podpis własnoręczny osoby wystawiającej.

 

W przypadku recepty transgranicznej w postaci elektronicznej:

 1. stosuje się przepis o podawaniu nazwy własnej, jeżeli:
  a) przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub
  b) osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych; w takim przypadku na recepcie zwięźle podaje powody użycia nazwy własnej;
 2. która nie zawiera daty urodzenia pacjenta lub nazwy powszechnie stosowanej (międzynarodowej) produktu leczniczego, system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, przekazuje te dane wraz z receptą do państwa realizacji;
 3. system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, przekazuje do państwa realizacji tę receptę wraz z oznaczeniem ,,Polska''.

Recepta transgraniczna:

 • jest realizowana za pełną odpłatnością,
 • nie mogą być na niej przepisane produkty lecznicze recepturowe, preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz produkty lecznicze o kategorii dostępności ,,Rpz'',
 • może zostać zrealizowana w Rzeczypospolitej Polskiej tylko, jeżeli nie została zrealizowana w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Po powrocie pacjent może wystąpić o zwrot poniesionych kosztów w wysokości odpowiadającej kwocie limitu finansowania danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego wg. art. 42c ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 146), obowiązujący na dzień zakupu.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826)
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146)
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2301)
 • ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2023 r. poz. 2465)
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2023 r. poz. 487)