logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

E-recepta

E-recepta, czyli recepta elektroniczna, to cyfrowa wersja dotychczasowej recepty w wersji papierowej.

Od dnia 8 stycznia 2020 r. recepty są wystawiane tylko w postaci elektronicznej, z kilkoma, ściśle określonymi wyjątkami dotyczącymi recept: pro auctore, pro familiae, transgranicznych, dla osoby o nieznanej tożsamości (NN), które dalej będą wystawiane w wersji papierowej.

Recepty w postaci papierowej będą wystawiali także lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki lub położne, którzy są obywatelami jednego z krajów UE i czasowo wykonują swój zawód w Polsce.

Ponadto receptę w wersji papierowej będzie można wystawić w sytuacji braku dostępu do systemu informatycznego, który umożliwia gromadzenie i przesyłanie e-recept.

Osoby uprawnione do wystawiania e-recept

Do wystawienia e-recepty  uprawnione są osoby o których mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, z późn. zm.), dokładnie tak samo jak w przypadku recepty papierowej, tj.: farmaceuci, lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne oraz felczerzy i starsi felczerzy.

Informacja o wystawionej e-recepcie

Dokumentem, który wystawia osoba uprawniona jest dokument elektroniczny, widoczny na ekranie komputera w oprogramowaniu do obsługi gabinetu lekarskiego. Ten dokument nie jest drukowany, ale jest udostępniany poprzez system informatyczny aptece, do której uda się pacjent w celu zakupu leków.

Pacjent, na zakończenie wizyty, może otrzymać informację o wystawionej e-recepcie w postaci wydruku lub w postaci pliku pdf wysłanego na swój adres e-mailowy. Taka informacja o wystawionej e-recepcie zawiera dane, jakie dotąd można było zobaczyć na recepcie papierowej, m. in. dotyczące przepisanych leków (nazwa, ilość, dawkowanie, skład leku recepturowego, sposób dawkowania), datę wystawienia, datę realizacji, dane lekarza wystawiającego receptę. Co ważne, zawiera również specjalny kod, który w aptece umożliwi zidentyfikowanie e-recepty w systemie i wydanie leku.

Termin realizacji e-recepty

Termin realizacji recepty elektronicznej nie może przekroczyć 365 dni od daty jej wystawienia lub podanej daty realizacji.

Przy czym najczęściej ważność e-recepty wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty jej wystawienia lub od wyznaczonej daty realizacji - jeśli taka została określona na recepcie.

Termin realizacji e-recepty nie może przekroczyć:

  • 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”;
  • 7 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia” dla recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego.

Ilość leku potrzebna do stosowania u pacjenta przepisana na e-recepcie

Zgodnie ze zmianami w przepisach, które zaczęły obowiązywać we wrześniu 2019 r., lekarz, lekarz dentysta, felczer oraz starszy felczer może jednorazowo na e-recepcie przepisać pacjentowi ilość leku potrzebną do stosowania maksymalnie przez 360 dni, obliczoną na podstawie podanego dawkowania.

Pielęgniarki i położne mogą jednorazowo na recepcie w postaci elektronicznej wypisać ilość leku potrzebną na 180 dni leczenia według określonego na niej dawkowania.

Ilość leków wypisywanych na e- recepcie

Na jednej e-recepcie może być przepisany jeden produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, w ilości jednego lub więcej opakowań. E-recepta jest więc odpowiednikiem jednej pozycji na recepcie papierowej, natomiast odpowiednikiem całej dotychczasowej recepty papierowej jest tzw. recepta zbiorcza /pakiet recept, z maksymalnie 5 e-receptami. Każda z e-recept w takiej recepcie zbiorczej może być zrealizowana (wykupiona) niezależnie – w innej aptece lub w innym terminie niż pozostałe, z zachowaniem terminu ważności e-recepty.

Wydawanie odpowiedników w związku z wystawieniem e- recepty

Przepisy dotyczące proponowania oraz wydawania przez farmaceutę odpowiedników, gdy pacjent realizuje e-receptę, są takie same jak w momencie realizacji recepty papierowej. Również w przypadku e-recepty jest możliwa zamiana przepisanego na niej leku na odpowiednik.

Uprawnienia dodatkowe pacjentów

E-recepta może zawierać informacje o uprawnieniu pacjenta do skorzystania z bezpłatnych leków dla osób po 75 roku życia, kobiet w ciąży, oraz innych uprawnieniach dodatkowych pacjenta (np. inwalida wojenny, honorowy dawca krwi itp.). Tak samo jak w przypadku recept papierowych, leki zgodnie z przysługującymi uprawnieniami dodatkowymi wydaje się po okazaniu odpowiednich dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z nich.

Podstawa prawna:

  • ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, z późn. zm.);
  • ustawa  z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944, z późn. zm.).