logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Umowy na realizację recept

Umowa na wydawanie leku refundowanego - informacja ogólna

Umowa na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę

Umowa na realizację recept zawierana jest na wniosek zainteresowanego podmiotu prowadzącego aptekę, złożony do oddziału Funduszu właściwego ze względu na adres prowadzenia apteki.

Umowa na realizację recept jest zawierana dla każdej apteki/punktu aptecznego na podstawie odrębnie sporządzonego wniosku o zawarcie umowy na realizację recept, w formie elektronicznej i papierowej.

W celu prawidłowego i skutecznego zawarcia umowy wnioskujący składa do oddziału wojewódzkiego NFZ wniosek w wersji elektronicznej i papierowej, który spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2011 nr 122 poz. 696 z późn. zm.) oraz w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 94/2011/DGL w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty.
 

Umowa na wydawanie leku refundowanego - informacja szczegółowa

Umowa na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę

Umowa na realizację recept zawierana jest na wniosek zainteresowanego podmiotu prowadzącego aptekę, złożony do oddziału Funduszu właściwego ze względu na adres prowadzenia apteki.

Umowa na realizację recept jest zawierana dla każdej apteki/punktu aptecznego na podstawie odrębnie sporządzonego wniosku o zawarcie umowy na realizację recept, w formie elektronicznej i papierowej.

W celu prawidłowego i skutecznego zawarcia umowy wnioskujący składa do oddziału wojewódzkiego NFZ wniosek w wersji elektronicznej i papierowej, który spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2011 nr 122 poz. 696 z późn. zm.) oraz w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 94/2011/DGL w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty.

Procedura przygotowania i składania wniosków o zawarcie umowy na realizację recept

 1. Przed złożeniem wniosku o zawarcie umowy na realizację recept Wnioskujący zapoznaje się z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. Nr 271, poz. 1606) oraz z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 94 /2011/DGL w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty.
 2. W celu uzyskania możliwości złożenia wniosku o zawarcie umowy na realizacje recept Wnioskujący musi otrzymać dostęp do Portalu Świadczeniodawcy SZOI. W tym celu należy wypełnić Formularz rejestracyjny dla aptek/punktów aptecznych. Formularz należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty do Oddziału właściwego ze względu na adres prowadzenia apteki. Na jego podstawie apteka/punkt apteczny otrzyma login i hasło, które umożliwią zalogowanie się do systemu SZOI.
 3. Login i hasło przekazywany jest kierownikowi apteki lub osobie przez niego upoważnionej w siedzibie Oddziału lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Wnioskującego w formularzu.

Instrukcja przygotowania wniosku

 1. Po uzyskaniu loginu i hasła dostępu do Portalu Świadczeniodawcy SZOI Wnioskujący w pierwszym etapie musi dodać personel zatrudniony w aptece w zakładce „Zatrudniony Personel” oraz personel realizujący recepty w zakładce „Ewidencja Personelu”.
 2. Następnie można przystąpić do dodania wniosku o zawarcie umowy na realizację recept w zakładce Umowy ->Wnioski o umowę. Przy dodawaniu wniosku Wnioskujący zobowiązany jest podać numer konta bankowego na który będą wypłacane środki z tytułu refundacji oraz wskazać osoby reprezentujące podmiot prowadzący aptekę w procesie zawarcia umowy na realizację recept.
 3. Do utworzonego wniosku należy dodać personel. System zaciągnie go automatycznie z wcześniej dodanego potencjału apteki.
 4. Przygotowany wniosek w formie elektronicznej należy przekazać do Oddziału. Przekazanie wniosku umożliwi jego wydruk wraz z załącznikami oraz wzorem umowy.
 5. Wydrukowany wniosek oraz załączniki osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskującego oraz kierownik apteki opatrują podpisami i parafami zgodnie z załączonym wzorem podpisów oraz Wnioskujący numeruje każdą stronę wniosku i jego załączniki.
 6. Wnioskujący wraz z wnioskiem składa jednostronnie podpisaną umowę na realizację recept. Umowę należy wydrukować w trzech egzemplarzach, opatrzyć parafami i podpisami przez osobę reprezentującą wnioskującego oraz kierownika apteki.
 7. Wydruk wniosku wraz z załącznikami i umową należy umieścić w kopercie. Opis koperty powinien zawierać w szczególności następujące informacje: napis: „Wniosek o zawarcie umowy na realizację recept”, nazwę i adres wnioskującego, kod i adres apteki, nazwę i siedzibę oddziału Funduszu;
 8. Wydrukowany wniosek o zawarcie umowy na realizację recept wraz z załącznikami można składać osobiście w siedzibie oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla adresu prowadzenia apteki lub przesłać pocztą.

Wnioski dla aptek/punktów aptecznych z terenu woj. mazowieckiego można składać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 we właściwych terytorialnie jednostkach:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
Telefon: (22) 279 76 83, (22) 279 76 43, (22) 279 76 56
Fax: (22) 582 81 55
e-mail:

Delegatura w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
Telefon: (23) 680 84 30
Fax: (23) 680 84 20
e-mail:

Delegatura w Ostrołęce
07-410 Ostrołęka, ul. Kościuszki 45
Telefon: (29) 753 90 20
Fax: (29) 753 90 01
e-mail:

Delegatura w Płocku
09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18c
Telefon: (24) 352 90 20
Fax: (24) 352 90 02
e-mail:

Delegatura w Radomiu
26-617 Radom, ul. Piastowska 4
Telefon: (48) 670 96 08
Fax: (48) 670 96 01
e-mail:

Delegatura w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 4
Telefon: (25) 785 12 12
Fax: (25) 785 12 38
e-mail:

Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów

 1. Wniosek o zawarcie umowy w postaci elektronicznej.
 2. Formularz wniosku o zawarcie umowy w postaci papierowej.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z zawarciem umowy realizację recept, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do wniosku.
 4. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do wniosku.
 5. Wniosek w sprawie rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do wniosku.
 6. Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej/ych wniosek/umowę na realizację recept, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do wniosku (osób reprezentujących wskazanych we wniosku oraz kierownika apteki).
 7. Wzór podpisu i parafy osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę w trakcie trwania umowy na realizacje recept, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do wniosku.
 8. Oświadczenie o spełnieniu wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do wniosku.
 9. 3 egzemplarze jednostronnie podpisanej umowy na realizację recept.
 10. Kopie dokumentów uprawniających kierownika apteki do pełnienia tej funkcji (kopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty – w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki; kopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo kopia dyplomu technika farmaceutycznego – w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika punktu aptecznego).
 11. Kopia zezwolenia na prowadzenie apteki.
 12. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskującego, w szczególności do złożenia wniosku i podpisania umowy na realizację recept, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskującego wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem (np. KRS) - w przypadku, gdy wnioskujący jest reprezentowany przez pełnomocnika.
 13. W przypadku podmiotów prowadzących aptekę, będących spółkami prawa handlowego Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ prosi o złożenie wraz z wnioskiem kopii aktualnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych – kopii aktualnego wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Każda strona umowy musi być parafowana przez kierownika oraz osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskującego.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskującego.

Dokumenty składane przez Wnioskującego do Oddziału Funduszu muszą być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Oddział Funduszu może zażądać przedstawienia oryginału dokumentu, w przypadku gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej zgodności z oryginałem, a Oddział Funduszu nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

W przypadku złożenia przez Wnioskującego oryginalnych dokumentów Oddział Funduszu zwraca je na wniosek Wnioskującego, pod warunkiem dostarczenia przez niego kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskującego.

Zgodnie z § 1 ust. 3 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. Nr 271, poz. 1606) wniosek powinien być kompletny.

W przypadku wniosku niepoprawnie sporządzonego lub niekompletnego, Oddział Funduszu wzywa pisemnie Wnioskującego do usunięcia braków formalnych wniosku, w terminie wyznaczonym przez Oddział Funduszu.

W przypadku nie usunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym przez oddział Funduszu terminie wniosek pozostaje bez dalszego biegu.


Linki i dokumenty do pobrania:

Formularz rejestracyjny

Instrukcja SZOI dla aptek

Regulamin korzystania z Portalu NFZ przez apteki i punkty apteczne – do zapoznania się i zaakceptowania podczas generacji wniosku o konto na portalu

Portal Świadczeniodawcy SZOI – logowanie

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r.  o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  (Dz. U. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. Nr 271, poz. 1606 z późn. zm.)

Zarządzenie Nr 94 /2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty

Zarządzenie Nr 16/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku „Prawo Farmaceutyczne” (Dz.U. Nr 126, poz. 1381 z poź. zm.)


 

Procedura przygotowania i składania wniosków o zawarcie umowy na realizację recept

Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów

Wygaśnięcie umowy na realizację

W sytuacji, kiedy apteka kończy swoją działalność podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny, który ma zawartą umowę na wydawanie refundowanego leku, środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę z Narodowym Funduszem Zdrowia zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie oddział Funduszu.

W takim przypadku należy złożyć do oddziału Funduszu następujące dokumenty:

 • zgłoszenie zakończenia działalności apteki/punktu aptecznego
 • kopię decyzji Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego stwierdzającej wygaśnięcie/cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą podmiot prowadzący aptekę

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres właściwej terytorialnie jednostki Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Umowa na realizację recept wygasa z dniem ostatecznego uchylenia, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.

W sytuacji, gdy nie zaistniały przesłanki do wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki (apteka nie kończy działalności), podmiot prowadzący aptekę może rozwiązać umowę na realizację recept z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na koniec miesiąca kalendarzowego.

Podmiot prowadzący aptekę, którego umowa na realizację recept wygasła lub została rozwiązana, jest zobowiązany:

 • powiadomić pisemnie Oddział Funduszu, który był stroną tej umowy, o miejscu przechowywania recept zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy, w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy;
 • udostępnić recepty do kontroli na każde wystąpienie oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w pkt 1.


Pliki do pobrania