logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Podstawowe problemy

1) Logowanie do SNRL

Aby poprawnie zalogować się do swojego konta SNRL należy w oknie logowania uzupełnić PIN i hasło, a następnie kliknąć guzik „Akceptuj”.

Przy pierwszorazowym logowaniu danymi udostępnionymi przez NFZ po kliknięciu w „Akceptuj” wyświetli się okno wymuszające zmianę hasła. Koniecznym jest zastosowanie się do tego wymogu, gdyż hasło przekazane przez NFZ jest jedynie hasłem jednorazowym.

System poprosi o podanie „starego hasła” – jest nim hasło udostępnione przez NFZ/aktualne w chwili logowania(dot. comiesięcznych zmian hasła), jak również poprosi o podanie nowego hasła.

Nowe hasło musi spełniać kilka warunków:

  • musi zawierać minimum 8 znaków
  • musi zawierać przynajmniej jeden ze znaków: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
  • musi zawierać przynajmniej jeden ze znaków: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
  • opcjonalnie może zawierać również jeden ze znaków specjalnych: !@#$%^&*()?

Dla comiesięcznej zmiany hasła, która również jest wymuszana przez system po upływie 30. dni wykonywane kroki są identyczne jak powyżej.

 
2) Jak odzyskać utracone hasło do konta SNRL?

Istnieją dwa sposoby odzyskania hasła do konta administracyjnego SZOI.

Pierwszy sposób: za pomocą maila (UWAGA: muszą być wcześniej wyrażone zgody na przetwarzanie danych droga mailową, wyrażenie zgody na operację awaryjnej zmiany hasła) – jak udzielić zgód opisuje pkt. 3.

Krok 1. Pod oknem logowania do SZOI należy kliknąć guzik „przypomnij mi hasło”.

Krok 2. W nowym oknie należy wypełnić okienko ”nazwa użytkownika” oraz  „proszę przepisać litery z obrazka”. Po wypełnieniu tych dwóch pól należy kliknąć guzik „zatwierdź”.

Krok 3. Po pomyślnym wykonaniu zatwierdzenia danych pojawi się komunikat potwierdzający udaną próbę zmiany hasła za pomocą maila.

Krok 4. W ciągu kilku minut od powyższego komunikatu na skrzynce odbiorczej podane do kontaktu pojawi się mail o poniższej treści.

Należy kliknąć na link „formularz zmiany hasła”. Otworzy się wtedy nowa karta w przeglądarce z instrukcją umożliwiająca zmianę hasła.

Drugi sposób: stworzenie wniosku o wygenerowanie nowego hasła

Krok 1. Pod oknem logowania do SZOI należy kliknąć guzik „wniosek o wygenerowanie nowego hasła”

Krok 2. Po wejściu do strony logowania należy wybierać opcję „wniosek o nowe hasło dla pracownika medycznego” i wpisując dane, których wymaga system (Identyfikator dostarczony przez NFZ (zaczynający się na 790…), miejscowość, nr telefonu i sposób dostarczenia wniosku).

W przypadku wysyłania wniosku drogą elektroniczną, należy wysłać go na adres

przy wcześniejszym zaznaczeniu opcji „dostarczenie przesyłką pocztową lub faksem”.

Krok 3. Po zatwierdzeniu danych zostanie wygenerowany formularz, który należy podpisać (osoba podpisująca musi być osobą uprawnioną do kontaktu) oraz wpisać zwrotny adres mailowy w odpowiednim polu formularza, aby otrzymać hasło droga elektroniczną. W innym przypadku nowe hasło zostanie wysłane przez NFZ drogą tradycyjną.

 
3) Udzielanie zgodny do odzyskanie hasła za pomocą adresu e-mail

Po zalogowaniu się do konta administratorskiego SZOI należy kliknąć w zakładkę „System” i wybrać podzakładkę „udzielone zgody”.

Następnie udzielamy zgody punkty postępując zgodnie z wymogami systemu:

1. W pierwszym punkcie po kliknięciu w guzik „zmień” pojawi się okno z akceptacją zgody na przetwarzanie adresu mailowego

w kolejnym kroku, po kliknięciu guzika „dalej” system w pierwszej kolejności poprosi o wprowadzenie adresu mailowego przez kliknięcie guzika „edytuj” i dwukrotne jego potwierdzenie

a następnie zażąda przepisania widocznych liter.

Po kliknięciu guzika „dalej” pojawi się informacja jak poniżej

A także na podany wcześniej adres mailowy przyjdzie wiadomości o poniższej treści, gdzie znajduje się wymagany kod autoryzacyjny

Po uzupełnieniu kodu i przejściu „dalej” pojawia się okno uwierzytelniające, gdzie należy wypełnić hasło do systemu. Pozostałe dane wypełnione zostają automatycznie

Na koniec, po prawidłowo przeprowadzonej operacji otrzymujemy okno potwierdzające wykonanie zmiany.

2. W drugim punkcie po kliknięciu w guzik „zmień” pojawi się okno z akceptacją zgody na awaryjną zmianę hasła za pośrednictwem poczty elektronicznej

Po kliknięciu w guzik „dalej” pojawi się okno wymagające uzupełnienia dwóch pytań i odpowiedzi na nie pomocnych przy ewentualnym odzyskaniu hasła. Należy kliknąć „edytuj” przy każdym z pytań, ustalić pytanie i odpowiedź, a następnie zatwierdzić każde z pytań oraz okno podstawowe.

 
4) Przydzielanie zakresów numerów recept

Zakresy numerów recept przydzielane są do uprawnienia osoby (identyfikowanego numerem prawa wykonywania zawodu) oraz kategorii dostępności. Nie należy wydawać druków recept wymiennie, np.: numery recept pobrane dla uprawnienia pielęgniarki, nie mogą być stosowane jako ordynacja w ramach uprawnienia położnej.

W celu pobrania numerów recept należy:

1. Wybrać opcję Przydziel nowe numery recept. Wyświetlone zostanie okno Rezerwacja recept.
2. W zależności od posiadanych uprawnień należy:

a) Wskazać Nr prawa wykonywania zawodu, do którego będą pobierane numery recept (jeśli osoba personelu posiada jedno uprawnienie – npwz będzie ustawiony jako wartość domyśla). Dla pozycji wyszarzonych nie można rezerwować recept – dla danego npwz osoba odbywa staż.

b) Wskazać Kategorię dostępności, dla której pobierane będą numery recept. Jeżeli osoba ma nadane ograniczenia prawa wykonywania zawodu, kategoria dostępności (Rp / Rpw) może być ograniczona (pozycje wyszarzone)

c) Wskazać Ilość recept do pobrania. Jeśli w polu Ilość recept wyświetlana jest informacja –wymagana nowa pula—rezerwacja nie może być wykonana. Należy wybrać opcję Zatwierdź, a następnie złożyć wniosek o przydzielenie brakujących puli.

3. Wybrać opcję Zatwierdź. Czynność spowoduje dopisanie rezerwacji numerów recept do listy Recepty osoby personelu lub – jeśli we wskazanym zakresie (dla uprawnienia i kategorii dostępności, które zostały wybrane) nie ma wystarczającej liczby recept do wykonania rezerwacji – wyświetlony zostanie komunikat błędu: „Operacja nie może być wykonana. W dostępnym zakresie nie ma wystarczającej liczby recept. (…)”.

Jeśli został wyświetlony powyższy komunika błędu, należy wybrać opcję Cofnij i wykonać rezerwację mniejszej liczby recept mieszczącej się w przydzielonym zakresie.

Jeśli Ilość dostępnych recept w bieżącej puli wynosi zero (0), to wyświetlony zostanie komunikat: „Operacja nie może być wykonana. Brak recept w dostępnym zakresie lub nie przydzielono nowej puli. Czy chcesz zgłosić wniosek o przydzielenie brakujących puli?”

Wybór opcji Zatwierdź spowoduje wygenerowanie i przekazanie do OW NFZ wniosku o przydzielenie nowej puli numerów recept w zakresie. Wyświetlone zostanie okno Recepty osoby personelu.

 
5) Pobieranie zakresów numerów recept

Aktualnie obowiązują następujące ograniczenia ustalone przez Fundusz:

  • zakresy recept o wielkości do 90 recept mogą być drukowane bezpośrednio ze strony lub pobierane w postaci pliku PDF,
  • zakresy recept o wielkości do 900 mogą być pobierane w postaci skompresowanego pliku PDF lub skompensowanego pliku XML,
  • zakresy recept o wielkości powyżej 900 mogą być pobierane tylko w postaci skompensowanego pliku XML.

Dodatkowo, dla każdej wielkości, dostępna jest opcja wykonania wydruku zamówienia do drukarni. Realizacja zlecenia w drukarni, nie jest związana z działalnością prowadzoną przez NFZ i wykonywana jest we własnym zakresie przez osobę personelu.

W celu pobrania numerów recept należy:

1. Na liście Recepty osoby personelu należy odszukać zakres recept do pobrania. (Ostatnio zarezerwowane numery recept domyślnie znajdują się na górze listy).
2. Wybrać opcję pobieranie recept.
3. Należy wskazać sposób pobierania numerów recept:

a) Drukowanie / Pobieranie recept – umożliwi pobranie zakresu numerów do pliku PDF. Wybór opcji spowoduje wyświetlenie okna Pobieranie zarezerwowanych recept.

i. Należy wskazać Tryb wydruku.
ii. Należy wskazać z Listy miejsc miejsce, w którym wydawane będą recepty (nie dotyczy trybu wydruku „pro auctore” / „pro familiae”).
iii. Należy wybrać opcję Pobieranie pliku PDF – jeśli liczba recept jest mniejsza lub równa 90 szt. – lub Pobieranie pliku ZIP – jeśli liczba recept jest większa niż 90 szt. Nastąpi generacja pliku do pobrania. Po zakończeniu generacji wyświetlona zostanie opcja pobierz plik.
iv. Należy wybrać opcję pobierz plik. Plik należy zapisać. W przypadku plików PDF, można od razu otworzyć plik i wykonać wydruk recept na drukarce zainstalowanej na urządzeniu.

b) Drukuj zamówienie do drukarni – umożliwi wygenerowanie zamówienia zawierającego numery recept do wydruku w drukarni. Wybór opcji wyświetli okno Pobierania zarezerwowanych recept.

i. Należy wybrać opcję Pobieranie pliku PDF. Nastąpi generacja pliku do pobrania. Po zakończeniu generacji wyświetlona zostanie opcja pobierz plik.
ii. Należy wybrać opcję pobierz plik. Plik należy zapisać. Wygenerowany plik zawiera załącznik do zamówienia do drukarni, w celu wykonania wydruku recept (dane osoby personelu, numer początkowy i numer końcowy zakresu recept do wydruku).

c) Pobierz plik XML (wer. 2 ) – umożliwi pobranie pliku z przydzielonymi numerami recept. Plik najczęściej pobiera się w celu zaimportowania do oprogramowania zewnętrznego, w którym wystawiane i drukowane są recepty dla świadczeniobiorcy.

i. Wybór opcji wyświetli okno Pobierania zarezerwowanych recept i automatycznie rozpocznie generowanie pliku do pobrania. Po zakończeniu wyświetlona zostanie opcja pobierz plik.
ii. Należy wybrać opcję pobierz plik. Plik należy zapisać.

4. Należy wybrać opcję Zakończ.