logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Komunikaty

Termin ważności elektronicznej recepty

22-01-2020

Przypominamy, że zgodnie z par.11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie recept e-recepta jest ważna (tj. możliwa do realizacji) przez 365 dni od dnia jej wystawienia lub oznaczenia „daty realizacji od”, jeżeli w części graficznej e-recepty oznaczono „datę realizacji do” na 365 dni. W przypadku braku takiego oznaczenia - e-recepta jest ważna 30 dni. Powyższe zasady nie dotyczą e-recept na antybiotyki oraz preparaty immunologiczne, których ważność wynosi zawsze odpowiednio 7 i 120 dni.

Przykład e-recepty ważnej 365 dni zamieszczamy poniżej: 

 

Zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie recept od dnia 1 stycznia 2020 roku poniżej wskazujemy termin ważności elektronicznej recepty.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku termin ważności e-recepty nie może przekroczyć:

 1. 30 dni od daty wystawienia lub naniesionej daty realizacji od dnia
 1. na recepcie w wersji papierowej osoba uprawniona może zapisać leku na okres 120 dniowej kuracji  
 2. na recepcie w postaci elektronicznej osoba uprawniona może zapisać lek na okres 360 dni kuracji, natomiast osoba realizująca receptę wydaje jednorazowo na 180 dni kuracji.
 1. 7 dni od daty wystawienia lub naniesionej daty realizacji od dnia dla recept na antybiotyki do stosowania wewnętrznego lub parenteralnego. Recepta ta również może opiewać na okres kuracji 360 dni. Zaordynowana ilość leku powinna zostać wydana w terminie 7 dni ważności recepty z uwzględnieniem jednorazowego wydania na 180 dni.
 2. 120 dni od daty wystawienia na produkty lecznicze i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia sprowadzane w ramach importu docelowego oraz na produkty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta. Lekarz może zaordynować na jednej recepcie produktu na okres 120 dni kuracji. 
 3. 365 dni od daty wystawiania lub naniesionej daty realizacji od dnia, dla recept elektronicznych, na których osoba uprawniona oznaczyła, że recepta taka ważna jest na 365 dni. Okres terapeutyczny, na jaki lekarz może zaordynować leku dla takiej recepty wynosi 360 dni. Realizacja recepty następuje z uwzględnieniem możliwości jednorazowego wydania leku na okres 180 dni.

Dla tak wystawionej e-recepty znajduje zastosowanie Art. 96a ust 7austawy Prawo Farmaceutyczne, który wskazuje, iż przy realizacji recepty po upływie 30 dni od daty wystawienia lub daty realizacji do dnia należy odliczyć ilość leku jaka zostałaby użyta w okresie, który upłynął. Biorąc pod uwagę Komunikat Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2019 r. takie odliczenia dokonywane jest tylko przy pierwszej realizacji, gdy nastąpiła ona po upływnie terminu, o którym powyżej. Jeżeli ilość leku wyliczona do wydania nie zawiera się w pełnym opakowaniu to wydawaną ilość zaokrąglamy w górę do najmniejszego opakowania tego leku z wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce. Jeżeli najmniejszym opakowaniem tego leku jest opakowanie spoza wykazu leków refundowanych wydajemy je pełnopłatnie.  Natomiast jeżeli najmniejszym z wykazu jest opakowanie znajdujące się w wykazie leków refundowanych to wydajemy je za odpłatnością określoną na e-recepcie, przez osobę, która wystawiła e-receptę. 

 1. 30 dni od daty wystawienia dla recept na środki odurzające i substancje psychotropowe oraz preparaty zawierające te środki i substancje:
 1. recepta na preparaty z grupy I-N i II- P może być wystawiona na okres 90 dni kuracji z możliwością wystawiania do trzech recept na następujące po sobie okresy nie przekraczające 90 dni kuracji.  
 2. recepta na preparaty z grupy II-N, III-P i IV-P może być wystawiona na okres 360 dniowej kuracji z uwzględnieniem jednorazowego wydania leku na okres 180 dni. Zaordynowana ilość leku powinna być wydania w terminie ważności e-recepty tj. w 30 dniach od daty wystawienia.

Recepty wystawiane przez pielęgniarki i położne ważne są w analogicznych terminach jak powyższe. Natomiast okres na jaki osoba uprawniona może zapisać leku na jednej e-recepcie wynosi 180 dni kuracji wyliczone na podstawie dawkowania i ilości zaordynowanego leku.

Wszystkie aktualności