logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Kategorie świadczeniobiorców

Informacje o przyporządkowaniu pacjentów do danej „kategorii świadczeniobiorców” powinny być gromadzone zarówno w raportach XML przekazywanych do Mazowieckiego OW NFZ, jak i w aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE.

Kategorie świadczeniobiorców1:

  • przyjęty na bieżąco - w przypadku świadczeniobiorcy, któremu udzielono świadczenia w dniu zgłoszenia, z wyłączeniem świadczeniobiorcy przyjętego z kategorią „posiadający prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej” oraz „przyjęty w stanie nagłym”,
  • oczekujący - w przypadku świadczeniobiorcy wpisywanego na listę oczekujących - świadczeniodawca kwalifikuje świadczeniobiorcę do odpowiedniej kategorii medycznej: „przypadek pilny” lub „przypadek stabilny” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia2. Świadczeniobiorcy zakwalifikowani do kategorii medycznej „przypadek pilny” powinni być umieszczani na liście oczekujących przed świadczeniobiorcami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej „przypadek stabilny”,
  • oczekujący objęty diagnostyką onkologiczną lub leczeniem onkologicznym na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego - w przypadku świadczeniobiorcy wpisywanego na listę oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 123,
  • posiadający prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej – konieczność wskazanie podstawy tego prawa,
  • kontynuujący leczenie - świadczeniobiorców, którzy wymagają okresowego, w ściśle ustalonych terminach wykonania kolejnych etapów świadczenia, przyjmuje się w celu udzielenia tego świadczenia zgodnie z planem leczenia4,
  • przyjęty w stanie nagłym - w stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane świadczeniobiorcy niezwłocznie5.

 1 art. 19a ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.).

2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. 2005 r. Nr 200, poz. 1661).

3 art. 20 ust. 12 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm) „Dla świadczeniobiorców objętych diagnostyką onkologiczną lub leczeniem onkologicznym świadczeniodawca prowadzi odrębną listę oczekujących na udzielenie świadczenia. Do listy tej nie stosuje się przepisów wydanych na podstawie ust. 11”.

4 § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 200, poz. 1661).

5 art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.).