logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu "Profilaktyka 40 Plus"

14-07-2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
o zawarcie umów o realizację

programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS”

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2561z późn. zm.)

Mazowiecki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia
Adres: 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS” na obszarze województwa mazowieckiego

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (Dz.U. z 2021 r. poz. 1081 z poźn. zm.) i zarządzeniu
 nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r.
w  sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (z późn. zm.)

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r. w  sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Aplikacja NFZ-KO

Zaproszenia do składania wniosków i zapytania wnioskowe

Świadczeniodawcy, którzy chcą nawiązać współpracę z MOW NFZ w 2023 roku, powinni zwrócić się do Oddziału z wnioskiem o udostępnienie konta w portalu NFZ (SZOI).

Jak uzyskać dostęp do SZOI

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na okres od dnia 15 lipca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. dostępne są w siedzibie MAZOWIECKIEGO OW NFZ, adres: 00-613 WARSZAWA ul. CHAŁUBIŃSKIEGO 8,. w godzinach 8.00-16.00 lub na stronie: www.nfz-warszawa.pl

Wykaz aktów prawnych

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku. Wnioskodawca może złożyć w MAZOWIECKIM OW NFZ, tylko jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Ważne informacje:

W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania MOW NFZ, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde
z miejsc udzielania świadczeń.

Wniosek o zawarcie umowy wraz z płytą CD i załącznikami należy zapakować w kopertę, którą należy opatrzyć kodem postepowania, opisem czego dotyczy tj. wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS”, danymi identyfikującymi  wnioskodawcę (pełna nazwa, adres siedziby).

Wszystkie aktualności