logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

05-12-2018

OGŁOSZENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O ZAWARCIE UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH
W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)


(dotyczy: podmiotów cywilnych i resortowych)
 

w następujących zakresach merytorycznych:

 • świadczenia lekarza POZ,
 • świadczenia pielęgniarki POZ,
 • świadczenia położnej POZ,
  • świadczenia położnej POZ w Programie profilaktyki raka szyjki macicy,
  • świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej
 • świadczenia pielęgniarki szkolnej,
 • świadczenia transportu sanitarnego w POZ

MOW NFZ informuje, że na podstawie art. 159 ust. 2a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm), umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawiera się na czas nieoznaczony.

NOWI ŚWIADCZENIODAWCY;
ŚWIADCZENIODAWCY, KTÓRYCH UMOWA KOŃCZY SIĘ Z DNIEM 31.12.2018 R.; ŚWIADCZENIODAWCY, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ ROZSZERZYĆ UMOWĘ O NOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ POZ

Świadczeniodawca składający wniosek o zawarcie umowy POZ na kilka zakresów świadczeń oraz / lub kilka miejsc udzielania świadczeń, sporządza jeden wniosek (jedna koperta).

Zaproszenia do składania wniosków i zapytania wnioskowe

Wykaz aktów prawnych

Wniosek sporządzony w aplikacji NFZ-KO należy złożyć w formie elektronicznej i papierowej.

Wniosek należy przygotować zgodnie z postanowieniami rozdziału 4 zarządzenia Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z późn.zm. Ponadto, do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, o których mowa w ww. zarządzeniu Prezesa NFZ, tj.:

 • w przypadku świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresie świadczeń pielęgniarki szkolnej, dodatkowo do wniosku, należy złożyć załącznik nr 7 do zarządzenia Prezesa NFZ (informacja o szkołach, z którymi świadczeniodawca nawiązał współpracę i charakterystyce populacji uczniów objętych opieką w tych szkołach świadczeniami pielęgniarki szkolnej) oraz kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem porozumień o współpracy, zawartych z dyrektorami szkół;
 • w przypadku świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresie świadczeń transportu sanitarnego, dodatkowo do wniosku, należy złożyć załącznik nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ (oświadczenie o objęciu opieką);
 • w przypadku świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresie świadczeń położnej POZ w Programie profilaktyki raka szyjki macicy, dodatkowo do wniosku, należy złożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy zgodnie z wymogami Programu;
 • wydruk wniosku w sprawie rachunku bankowego, utworzony w systemie SZOI poprzez wybranie w menu Umowy pozycji konta bankowe – wnioski, następnie rodzaj wniosku – w ramach przyszłej umowy, rok 2019, typ umowy 0113.

Każdy wniosek o zawarcie umowy należy zapakować w kopertę i oznaczyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z późn.zm (wydruk z programu NFZ-KO).

PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY – informacja ogólna

Świadczeniodawcy, którzy chcą nawiązać współpracę z MOW NFZ w 2019 roku, powinni zwrócić się do Oddziału z wnioskiem o udostępnienie konta w portalu NFZ (SZOI).

Jak uzyskać dostęp do SZOI?

Wnioski złożone do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego). Bowiem, wnioski o zawarcie umów POZ mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego.

Wnioski należy składać drogą pocztową lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00-16 00 w siedzibie MOW NFZ lub właściwej Delegaturze Oddziału:

 • MOW NFZ w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
 • Delegatura w Ciechanowie, ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
 • Delegatura w Ostrołęce, ul. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka
 • Delegatura w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock
 • Delegatura w Radomiu, ul. Piastowska 4, 26-617 Radom
 • Delegatura w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 4, 08-110 Siedlce

Wnioskodawca może złożyć w Mazowieckim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń POZ. W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania MOW NFZ, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Stomatologii MOW NFZ w Warszawie:
nr (22) 279 75 42, 279 75 45, bądź właściwej Delegatury MOW NFZ:

 • Delegatura w Ciechanowie – nr (23) 680 84 22
 • Delegatura w Ostrołęce – nr (29) 753 90 00
 • Delegatura w Płocku – nr (24) 352 90 00
 • Delegatura w Radomiu – nr (48) 670 96 00
 • Delegatura w Siedlcach – nr (25) 785 12 00
   
Wszystkie aktualności