logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Dla świadczeniodawców POZ

22-12-2016

OGŁOSZENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA

O ZAWARCIE UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

(dotyczy: podmiotów cywilnych i resortowych)

 

w następujących zakresach merytorycznych:

 • świadczenia lekarza POZ,
 • świadczenia pielęgniarki POZ,
 • świadczenia położnej POZ,
  • świadczenia położnej POZ w Programie profilaktyki raka szyjki macicy,
 • świadczenia pielęgniarki szkolnej,
 • świadczenia transportu sanitarnego w POZ

MOW NFZ informuje, że na podstawie art. 159 ust. 2a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 j.t.), umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawiera się na czas nieoznaczony.

NOWI ŚWIADCZENIODAWCY, ŚWIADCZENIODAWCY, KTÓRYM UMOWA KOŃCZY SIĘ Z DNIEM 31.12.2016 R. ORAZ ŚWIADCZENIODAWCY, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ ROZSZERZYĆ UMOWĘ O NOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ POZ

Świadczeniodawca składający wniosek o zawarcie umowy POZ na kilka zakresów świadczeń oraz / lub kilka miejsc udzielania świadczeń, sporządza jeden wniosek (jedna koperta).

Zaproszenia do składania wniosków i zapytania wnioskowe

Wykaz aktów prawnych

Wniosek sporządzony w aplikacji NFZ-KO należy złożyć w formie elektronicznej i papierowej.

Wniosek należy przygotować zgodnie z postanowieniami rozdziału 4 zarządzenia nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm. Ponadto, do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, o których mowa w ww. zarządzeniu Prezesa NFZ, tj.:

 • w przypadku świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresie świadczeń pielęgniarki szkolnej, dodatkowo do wniosku, należy złożyć załącznik nr 7 do zarządzenia Prezesa NFZ (informacja o szkołach, z którymi świadczeniodawca nawiązał współpracę i charakterystyce populacji uczniów objętych opieką w tych szkołach świadczeniami pielęgniarki szkolnej) oraz kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem porozumień o współpracy, zawartych z dyrektorami szkół;
 • w przypadku świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresie świadczeń transportu sanitarnego, dodatkowo do wniosku, należy złożyć załącznik nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ (oświadczenie o objęciu opieką);
 • w przypadku świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresie świadczeń położnej POZ w Programie profilaktyki raka szyjki macicy, dodatkowo do wniosku, należy złożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego pozytywny wynik egzaminu przeprowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy, wydany po 31 grudnia 2010 r. lub dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu dokształcającego przeprowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy lub dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu dokształcającego przeprowadzonego przez podmiot, któremu w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych minister właściwy do spraw zdrowia zlecił prowadzenie szkoleń w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu; 
 • wydruk wniosku w sprawie rachunku bankowego, utworzony w systemie SZOI poprzez wybranie w menu Umowy pozycji konta bankowe – wnioski, następnie rodzaj wniosku – w ramach przyszłej umowy, rok 2017, typ umowy 0113.

Każdy wniosek o zawarcie umowy należy zapakować w kopertę i oznaczyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do zarządzenia nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm. (wydruk z programu NFZ-KO).

PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY – informacja ogólna

Świadczeniodawcy, którzy chcą nawiązać współpracę z MOW NFZ w 2017 roku, powinni zwrócić się do Oddziału z wnioskiem o udostępnienie konta w portalu NFZ (SZOI).

Jak uzyskać dostęp do SZOI?

Wnioski złożone do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego). Bowiem, wnioski o zawarcie umów POZ mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego.

Wnioski należy składać drogą pocztową lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie MOW NFZ lub właściwej Delegaturze Oddziału:

 • MOW NFZ w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
 • Delegatura w Ciechanowie, ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
 • Delegatura w Ostrołęce, ul. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka
 • Delegatura w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock
 • Delegatura w Radomiu, ul. Piastowska 4, 26-617 Radom
 • Delegatura w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 4, 08-110 Siedlce

Wnioskodawca może złożyć w Mazowieckim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń POZ. W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania MOW NFZ, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Stomatologii MOW NFZ w Warszawie: nr (22) 279 75 41-45bądź właściwej Delegatury MOW NFZ:

 • Delegatura w Ciechanowie – nr (23) 680 84 22
 • ​Delegatura w Ostrołęce – nr (29) 753 90 00
 • Delegatura w Płocku – nr (24) 352 90 00
 • Delegatura w Radomiu – nr (48) 670 96 00
 • Delegatura w Siedlcach – nr (25) 785 12 00

 

 

Michał Dzięgielewski

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

 

 

Wszystkie aktualności