logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Jak uzyskać zwrot kosztów leczenia udzielonego podczas tymczasowego pobytu zagranicą

Jeżeli poniosłeś koszty leczenia w jednym z państw Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), możesz starać się o ich zwrot niezależnie od tego, czy podczas pobytu za granicą posiadałeś przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), czy też nie.

W sytuacji, gdy korzystając z opieki zdrowotnej zagranicą nie posłużono się EKUZ, całość bądź część niezbędnej do zapłaty kwoty być może będzie anulowana po przedłożeniu wystawcy rachunku certyfikatu zastępującego EKUZ. 

 

Wniosek o wydanie certyfikatu zastępczego EKUZ

 

Należy jednak pamiętać, że w większości państw członkowskich UE/EFTA ubezpieczony ponosi część kosztów związanych z udzielonymi świadczeniami rzeczowymi i koszty te nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia (tzw. kwota współfinansowania).

 

Informacja o współpłaceniu w poszczególnych państwach UE/EFTA

 

W odniesieniu do pozostałych kosztów istnieje możliwość ubiegania się o ich zwrot.

 

Krok 1. Sprawdź, czy posiadałeś prawo do świadczeń jako osoba ubezpieczona w NFZ. Możesz to zrobić np. korzystając ze Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

 

Jak uzyskać dostęp do IKP

 

Krok 2. Opłać rachunki wystawione przez zagranicznego świadczeniodawcę.

 

Krok 3. Wypełnij wniosek o zwrot kosztów

 


Wniosek o zwrot kosztów

 

Krok 4. Do wniosku załącz odpowiednie dokumenty

 

Lista dokumentów:

 • imienne rachunki szczegółowe,
 • faktury,
 • recepty,
 • inne dokumenty wystawione w ślad za udzielonymi ubezpieczonemu świadczeniami rzeczowymi
 • potwierdzenia zapłaty kwot wyszczególnionych na rachunkach.

 

UWAGA! Rachunki oraz faktury załączane do wniosku powinny być składane w oryginale.

 

Krok 5. Złóż wniosek wraz z załącznikami do oddziału NFZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

 

Dane teleadresowe NFZ

 

Jak przebiega proces refundacji?

 

 • Polski ubezpieczony czasowo przebywający na terenie innego państwa członkowskiego będzie w zakresie zasad finansowania świadczeń traktowany jak obywatel tego państwa na terenie, którego przebywał.
 • Przebieg procesu ustalania należnej stawki zwrotu opiera się na wymianie informacji pomiędzy instytucją właściwą (Oddział Wojewódzki NFZ) z instytucją w państwie pobytu. Korespondencja pomiędzy instytucjami odbywa się, w myśl obowiązujących przepisów, na przewidzianym do tego celu formularzach lub dokumentach.
 • Instytucja państwa pobytu ustala należną kwotę zwrotu.
 • Długość okresu związanego z rozpatrywaniem przekazanego przez NFZ zapytania jest uzależniona od czasu oczekiwania na określenie wysokości należnego zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu w danym państwie UE/EFTA. Po upływie 4 miesięcy od wysłania zapytania i braku odpowiedzi, Oddział  Wojewódzki NFZ rozpatrujący wniosek wysyła ponaglenie wraz z kompletem dokumentacji w sprawie. W przypadku niektórych państw członkowskich UE/ EFTA z uwagi na średni czas oczekiwania na odpowiedź z instytucji, ponaglenie wysyłane jest każdorazowo po upływnie kolejnych 6 miesięcy liczonych od dnia wysłania pierwszego zapytania.
 • Po otrzymaniu informacji z instytucji państwa pobytu o stosowanej stawce zwrotu, informacja o dokonaniu zwrotu przekazywana jest pisemnie przez Oddział Wojewódzki NFZ ubezpieczonemu.