logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Jak ubezpieczyć się dobrowolnie

Krok 1.Wypełnij wniosek w dwóch egzemplarzach.

 

wzór wniosku do pobrania

 

Krok 2.Przygotuj dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia.

Wymagane dokumenty:

Ostatni tytuł ubezpieczenia zdrowotnego Potrzebny dokument przy zawieraniu umowy
umowa o pracę świadectwo pracy
umowa zlecenie umowa zlecenie wraz z dokumentem potwierdzającym jej zakończenie np. drukiem ZUS ZWPA, ZUS ZWUA lub wypowiedzeniem umowy zlecenia
działalność gospodarcza wydruk z CEIDG  lub zaświadczenie z  ZUS  potwierdzające zakończenie lub zawieszenie działalności gospodarczej,  wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku spółek wykreślenie z KRS
rejestracja jako osoba bezrobotna Decyzja z Urzędu Pracy o utracie statusu osoby bezrobotnej
zgłoszenie jako członek rodziny W przypadku małżonka:
- druk ZUS ZCNA wyrejestrowania z ubezpieczenia
W przypadku dziecka:
- druk ZUS ZCNA wyrejestrowania z ubezpieczenia oraz dokument potwierdzający zakończenie nauki
osoba zgłoszona przez szkolę albo uczelnię dokument potwierdzający wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZWUA) lub zaświadczenie z uczelni
ubezpieczenie w innym kraju członkowskim UE i EOG Formularz E-104/S041
inny dokument od płatnika składek potwierdzający zakończenie ubezpieczenia zdrowotnego

 

Krok 3.Wraz z wnioskami i dokumentami udaj się do oddziału wojewódzkiego NFZ lub jednej z delegatur.

 

Dane kontaktowe NFZ Mazowsze

 

Krok 4.Po przedstawieniu wniosków i dokumentów otrzymasz do podpisu umowę.

 

Krok 5.Warunkiem objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym jest także wniesienie opłaty dodatkowej. Wysokość tej opłaty zależy od długości przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek.

Opłata dodatkowa

Osoby zwolnione z opłat

Krok 6.Po podpisaniu umowy o dobrowolne ubezpieczenie z NFZ, ubezpieczony powinien złożyć we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania ZUS-ie, druk ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 24 10 XX, w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu ubezpieczony ma obowiązek składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA .

Za wolontariusza powyższe dokumenty składa korzystający, a za studentów i doktorantów pochodzenia polskiego szkoła wyższa lub podmiot prowadzący studia. Podmioty te opłacają również składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, wpłacając na konto ZUS, za pośrednictwem poczty lub banków.

 

Krok 7. Twój dowód ubezpieczenia to egzemplarz umowy wraz z dowodem opłacenia składki za ostatni miesiąc, zaś dla członków rodziny tej osoby egzemplarz umowy, druk ZUS ZCNA (wymienieni są tam członkowie rodziny) oraz dowód opłacenia przez osobę ubezpieczoną składki za ostatni miesiąc.

 

Objęcie ubezpieczeniem i jego ustanie

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym następuje z dniem określonym w umowie zawartej z NFZ – jednak nie wcześniej, niż z dniem złożenia wniosku, a ustaje z dniem rozwiązania tej umowy, albo po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek. W tych samych ramach czasowych dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym objęty jest wolontariusz. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wygasa również w przypadku objęcia danej osoby obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Wysokość składek z tytułu umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w roku 2023

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru. Składka jest miesięczna i niepodzielna. Składkę w pełnej wysokości za miesiąc kalendarzowy, w którym podlegało się ubezpieczeniu, także za niepełny miesiąc, należy opłacić do 20 dnia następnego miesiąca. Zmiana terminu płatności składki nastąpiła od składki należnej za lipiec 2022 r. Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w miesiącach styczeń, luty, marzec 2023 r. wynosi 626,93 za każdy miesiąc.

Kwotę tę obliczono na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2022 r., które wyniosło 6 965,94 zł (Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 20 stycznia  2023 r.).

 

Od 1 listopada 2018 r. dla cudzoziemców, którzy są studentami spoza UE oraz cudzoziemców, którzy są osobami duchownymi spoza UE podstawa wymiaru składki wynosi 620 zł, a wysokość składki: 55,80 zł. miesięcznie.
 
Dla wolontariuszy podstawa wymiaru składki do 31.12.2022 r.: wynosi 3 010,00 zł (minimalne wynagrodzenie), a wysokość składki: 270,00 zł miesięcznie.
Dla wolontariuszy podstawa wymiaru składki od 01.01.2023 r.: wynosi 3 490,00 zł (minimalne wynagrodzenie), a wysokość składki: 314,10 zł miesięcznie.
 
Od 1 stycznia 2018 r. składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest na konto ZUS, po uzyskaniu indywidualnego numeru konta.

Foreign Students - Information

Ubezpieczenie członków rodziny

Rozwiązanie umowy o dobrowolne ubezpieczenie