logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

ZPO: Aneksowanie umów wieloletnich na rok 2016 dotyczące nowych miejsc udzielania świadczeń oraz nowych podwykonawców

16-12-2015

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostały udostępnione materiały informacyjne (w tym plik o rozszerzeniu zpo – zapytanie aktualizacyjne) stanowiące podstawę sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej na rok 2016 w programie NFZ-KO.

 
Sposób przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej

Świadczeniodawca zobowiązany jest do:

 • zapoznania się z oprogramowaniem obsługującym proces aneksowania umów (program NFZ-KO);
 • uzupełnienia w potencjale świadczeniodawcy danych dotyczących harmonogramu czasu pracy nowego miejsca udzielania świadczeń (SZOI-portal Świadczeniodawcy);
 • uzupełnienia danych dotyczących osób udzielających świadczeń – harmonogram personelu musi być zgodny z miejscem udzielania świadczeń (SZOI-portal Świadczeniodawcy);
 • zaimportowania do aplikacji NFZ-KO pliku wcześniej pobranego z SZOI – portal Świadczeniodawcy zawierającego dane o potencjale wykonawczym świadczeniodawcy;
 • zaimportowania do aplikacji NFZ-KO pliku pobranego z SZOI-portal Świadczeniodawcy z zestawami produktów handlowych;
 • zaimportowania do NFZ-KO pliku postępowania (plik zpo – zapytanie ofertowe na rok 2016).

 

1. Świadczeniodawca zobowiązany jest do sporządzenia wersji elektronicznej i papierowej dokumentacji aktualizacyjnej.

2. Wersję elektroniczną dokumentacji aktualizacyjnej Świadczeniodawca zobowiązany jest zapisać na płycie CD lub DVD - opis płyty powinien zawierać następujące informacje:

 • nazwa i adres siedziby Świadczeniodawcy;
 • rodzaj umowy i kod postępowania.

Z programu NFZ-KO należy wydrukować:

I.   DANE IDENTYFIKACYJNE  WNIOSKUJĄCEGO

II.  WYKAZ PODWYKONAWCÓW

III. WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

IV. WYKAZ PERSONELU

V.  WYKAZ ASORTYMENTU

VI. SZCZEGÓŁY WNIOSKU

 

3. Wersja papierowa dokumentacji aktualizacyjnej stanowi wydruk z aplikacji NFZ-KO zgodny z wersją elektroniczną.

4. Wydrukowana wersja papierowa dokumentacji aktualizacyjnej winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Świadczeniodawcy zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 6 Zarządzenia nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z późn. zm.

5. Wydruk dokumentacji aktualizacyjnej wraz z płytą CD lub DVD, Świadczeniodawca zobowiązany jest umieścić w zaklejonej kopercie. Koperta ta winna być opatrzona wydrukiem oznaczenia wniosku pochodzącym z programu NFZ-KO.

6. Do dokumentacji aktualizacyjnej należy dołączyć:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób personelu (nie dotyczy   magistrów i techników farmacji zatrudnionych w aptekach realizujących umowę jako podwykonawca),
 • w przypadku kwalifikacji nabytych w ramach wymaganych kursów wymienionych
 • w załączniku nr 7 do zarządzenia 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ z późn. zm. – kserokopie dokumentów potwierdzających odbyte kursy, zawierające informację o liczbie godzin kształcenia,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy - określone w załączniku nr 7 do zarządzenia 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ z późn. zm.,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających prawo do lokalu,
 • kserokopie umów podwykonawczych zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie,
 • oświadczenie wnioskodawcy, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z późn.zm. (prosimy nie modyfikować załącznika)
 • oświadczenie wnioskodawcy o wpisach do rejestrów, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z późn.zm. (prosimy nie modyfikować załącznika)

 

UWAGA!!

Przy tworzeniu dokumentacji aktualizacyjnej w NFZ-KO należy wprowadzić prawidłową datę początkową obowiązywania aneksu (domyślnie ustawiana jest data 01-01-2016).

Kserokopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone przez wnioskodawcę lub osobę przez niego upoważnioną za zgodność z oryginałem.

Dokumenty aktualizacyjne należy złożyć w kancelarii Mazowieckiego OW NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie nie później niż na 14 dni przed końcem miesiąca, co będzie stanowiło podstawę do podpisania aneksu do umowy od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zgłoszono zmiany.

Wnioski dotyczące w/w zmian mających obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 roku należy złożyć w możliwie najszybszym terminie, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia 2015 roku do godz. 16.00.

Złożone dokumenty aktualizacyjne podlegają ocenie przez Zespół do oceny wniosków, jak w postępowaniu o zawarcie umowy.

Świadczeniodawca może złożyć w Mazowieckim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO. W przypadku, gdy świadczeniodawca zgłasza kilka miejsc udzielania świadczeń, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń (jedna koperta).

Wnioski należy składać drogą pocztową lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie MOW NFZ  00-613 Warszawa ul. Chałubińskiego 8.

Jednocześnie informuję, że zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców zostały określone w Zarządzeniu Nr 90/2013/DSOZ z późn.zm. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne MOW NFZ w Warszawie: 22 279 79 28;  22 279 79 47; 22 279 79 48;  22 279 79 49;  22 279 79 50; 22 279 79 51.

 

Wymagane załączniki oraz wykaz aktów prawnych dostępne poniżej:

Wymagane załączniki oraz plik o rozszerzeniu zpo - zapytanie aktualizacyjne       

Obowiązujące uregulowania prawne    

Instrukcja NFZ-KO

 

Wszystkie aktualności