logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Zawieranie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2016

29-07-2016

Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2016 i lata następne w następujących zakresach:

  • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne;
  • zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej;
  • zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu;
  • zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej;

W publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów MOW NFZ, dla wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, dostępne są zapytania wnioskowe wraz z zaproszeniami do składania wniosków
o zawarcie umowy w w/w rodzaju.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 

MOW NFZ informuje, że na podstawie art. 159 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn.zm.), umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne zawiera się na okres do 31 grudnia 2020 r.

Wnioski złożone do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca (począwszy od sierpnia 2016 r.), będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego). Wnioski o zawarcie umów ZPO mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego.

Wnioskodawca może złożyć w Mazowieckim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO. W przypadku, gdy wnioskujący zgłasza kilka miejsc udzielania świadczeń, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń (jedna koperta).

Wniosek sporządzony w aplikacji NFZ-KO należy złożyć w formie elektronicznej i papierowej.

UWAGA! Przy tworzeniu dokumentacji wnioskowej w NFZ-KO należy wprowadzić prawidłową datę początkową obowiązywania umowy (domyślnie ustawiana jest data 01-09-2016)

Wnioski należy składać drogą pocztową lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie MOW NFZ  00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8.

Wnioskodawcy, którzy chcą nawiązać współpracę z MOW NFZ w 2016 roku, powinni zwrócić się do Oddziału z wnioskiem o udostępnienie konta w portalu NFZ (SZOI).

Dostęp do SI SZOI

Jednocześnie informuję, że zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców zostały określone w zarządzeniu nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne MOW NFZ w Warszawie: 22 279 79 28;  22 279 79 47; 22 279 79 4822 279 79 4922 279 79 50; 22 279 79 51

 

Dodatkowe informacje o postępowaniach, wymaganych dokumentach i aktach prawnych:

Materiały informacyjne oraz załączniki

Wykaz aktów prawnych

Publikator informacji o postępowaniach

Instrukcja NFZ-KO

Dostęp do SI SZOI

 

Wszystkie aktualności