logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Zawieranie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2016

04-12-2015

ZPO - komunikat w sprawie postępowania o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie
w wyroby medyczne na rok 2016
  dla świadczeniodawców, którym okres obowiązywania umowy upływa z dniem 31 grudnia 2015 r. oraz dla nowych wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umowy w rodzaju ZPO.

(nie dotyczy świadczeniodawców którzy podpisali aneksy przedłużające umowę do 30.06.2016 r.)

Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2016 i lata następne

w następujących zakresach:

  1. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne;
  2. zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej;
  3. zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu;
  4. zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej;

W publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów MOW NFZ, dla wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, dostępne są zapytania wnioskowe wraz z zaproszeniami do składania wniosków

o zawarcie umowy w w/w rodzaju.

MOW NFZ informuje, że na podstawie art. 159 ust. 1 pkt.2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn.zm.), umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne zawiera się na okres 5 lat
(od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2020r.)

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów od dnia 1 stycznia 2016 roku proszeni są o złożenie wniosków w możliwie najszybszym terminie, nie później jednak niż do dnia 14 grudnia 2015 roku do godz. 16.00.

Złożenie wniosków do dnia 14 grudnia 2015 r. do godz. 16.00 gwarantuje ich rozpatrzenie przez MOW NFZ w terminie umożliwiającym zawarcie umowy od dnia 01.01.2016r. Wnioski złożone po tym terminie, rozpatrywane będą wg kolejności ich rejestracji
z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioski złożone do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca (począwszy od stycznia 2016 r.), będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego). Wnioski o zawarcie umów ZPO mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego.

Wnioskodawca może złożyć w Mazowieckim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO. W przypadku, gdy wnioskujący zgłasza kilka miejsc udzielania świadczeń, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń (jedna koperta).

Wniosek sporządzony w aplikacji NFZ-KO należy złożyć w formie elektronicznej
i papierowej.

UWAGA: Przy tworzeniu dokumentacji wnioskowej w NFZ-KO należy wprowadzić prawidłową datę początkową obowiązywania umowy (domyślnie ustawiana jest data
01-01-2016)

Wnioski należy składać drogą pocztową lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 w siedzibie MOW NFZ  00 – 613 Warszawa ul. Chałubińskiego 8.

Wnioskodawcy, którzy chcą nawiązać współpracę z MOW NFZ w 2016 roku, powinni zwrócić się do Oddziału z wnioskiem o udostępnienie konta w portalu NFZ (SZOI).

Jednocześnie informuję, że zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców zostały określone w Zarządzeniu Nr 90/2013/DSOZ z późn.zm. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne MOW NFZ w Warszawie: 22 279 79 28;  22 279 79 47; 22 279 79 48;  22 279 79 49;  22 279 79 50; 22 279 79 51.

Dodatkowe informacje o postępowaniach, wymaganych dokumentach i aktach prawnych dostępne poniżej:

Materiały informacyjne

Wykaz aktów prawnych

Publikator informacji o postępowaniach

Instrukcja NFZ-KO

Dostęp do SI SZOI

 

Wszystkie aktualności