logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: SOK na 2020 r.

14-01-2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW o zawarcie umów
w rodzaju: SOK na rok 2020

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.)
MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Adres: UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 8, 00-613 WARSZAWA
zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju SOK (ZAKRESY KOC II/III, DOK, KO-CZR), w następujących zakresach:

  1. DZIECIĘCA OPIEKA KOORDYNOWANA ( DOK ),
  2. KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II i III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ ( KOC II/III ),
  3. KOORDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU ( KO-CZR).

na obszarze województwa MAZOWIECKIEGO

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 178/2019/DSOZ  Prezesa Funduszu z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: SOK (ZAKRESY KOC II/III, DOK, KO-CZR), powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami w/w zarządzenia Prezesa Funduszu.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert: NFZ-KO,

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem:

Serwis "Przeglądarka postępowań" - publikacje wszystkich ogłoszeń i zapytań ofertowych

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów proszeni są o złożenie wniosków nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca, w celu zawarcia umowy od 1 dnia następnego miesiąca roku.

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawca może złożyć w Mazowieckim  OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń.
 

Wszystkie aktualności