logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie KOC I umową PSZ

20-01-2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

O OBJĘCIE ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH

W ZAKRESIE KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY KOC I (KOC I)

UMOWĄ PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.)

MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Adres: WARSZAWA ul. CHAŁUBIŃSKIEGO 8

 

zaprasza

do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na obszarze województwa MAZOWIECKIEGO.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu zarządzenie nr 167/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Wniosek powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia Prezesa Funduszu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w ww. rodzaju świadczeń.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej, w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o objęcie umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanej dalej „umową PSZ”, świadczeń kompleksowych dostępne są od dnia 20-01-2020 r. do dnia 03-02-2020 r. na stronie: www.nfz-warszawa.pl

Wnioskujący ubiegający się o objęcie świadczeń kompleksowych umową PSZ na 2020 rok proszeni są o złożenie wniosków do dnia 03-02-2020.*

* Liczy się data wpływu do kancelarii Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Przekroczenie ww. terminu jest równoznaczne z odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych..

Wnioskujący może złożyć w MAZOWIECKIM OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń.

W przypadku wezwania Wnioskującego do usunięcia braków formalnych wniosku, kopertę z odpowiednimi dokumentami należy oznaczyć napisem: USUNIĘCIE BRAKÓW FORMALNYCH WNIOSKU O OBJĘCIE ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH UMOWĄ PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Do pobrania:

 

Wszystkie aktualności