logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Zaopatrzenie w wyroby medyczne – polisa OC

06-03-2015

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina wszystkim świadczeniodawcom  realizującym umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne o obowiązku posiadania aktualnej i ciągłej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136 b ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Świadczeniodawcy, którzy przedłużają okres obowiązywania polisy ubezpieczenia OC w związku z kończącym się okresem jej obowiązywania są zobowiązani niezwłocznie przekazać kopię polisy OC potwierdzoną za zgodność z oryginałem do Działu Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne MOW NFZ.

Wszystkie aktualności