logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania zakupu oprogramowania

03-07-2019

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z treścią Zarządzenia Nr 55/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców, informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zakupu oprogramowania.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup oprogramowania w 2018 r. lub w 2019 r., pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł, w szczególności z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

W celu sprawnego procedowania wniosków proszę o przyjęcie do wiadomości następujących informacji porządkowych:

1. W celu uzyskania dofinansowania zakupu oprogramowania, uprawniony Świadczeniodawca, składa w terminie do dnia 10 sierpnia 2019 r., do Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

  • wniosek w postaci papierowej wraz ze specyfikacją dofinansowania i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów – wszelkie dokumenty winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania jednostki zgodnie z właściwymi przepisami (w przypadku podpisu złożonego na mocy pełnomocnictwa proszę o jego dołączenie), w siedzibie Mazowieckiego OW NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie;
  • skan wniosku, specyfikacji oraz kopii dokumentów w formie: pliku PDF oraz pliku edytowalnego; przesyła na następujący adres mailowy:

 

 

Tytuł wiadomości winien rozpoczynać się od numeru pierwotnego umowy.

Wzór edytowalny wniosku

Wzór edytowalny specyfikacji

2. Wraz z ww. dokumentami uprawniony Świadczeniodawca składa podpisany następujący dokument: Zgodę na doręczanie oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Wzór zgody

3. W celu efektywnego procedowania wniosków wszelkie informacje o wynikach rozpatrzenia wniosku a także o ewentualnych koniecznościach złożenia korekt bądź uzupełnień będą przekazywane za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanej w Zgodzie.

Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w Kancelarii Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie przy ulicy Chałubińskiego 8 do dnia 10 sierpnia 2019 roku (liczy się data wpływu wniosku do Oddziału).

Rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków do realizacji dokonywane będzie według kolejności ich wpływu do Oddziału do wysokości środków przeznaczonych na ten cel.

W celu zapewnienia właściwej identyfikacji wniosków w kancelaryjnym obiegu dokumentów, wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: DOFINANSOWANIE ZAKUPU OPROGRAMOWANIA.
 

Wszystkie aktualności