logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania zakupu oprogramowania

12-12-2019

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z treścią Zarządzenia Nr 162/DEF/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku (zmieniającego Zarządzenie Nr 127/2019/DEF z dnia 26 września 2019 roku) w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców, informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zakupu Informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków do dnia 31.12.2019 roku.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup urządzeń informatycznych lub oprogramowania w 2018 r. lub w 2019 r., pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł, w szczególności z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

W celu sprawnego procedowania wniosków proszę o przyjęcie do wiadomości następujących informacji porządkowych:

1. W celu uzyskania dofinansowania zakupu oprogramowania, uprawniony Świadczeniodawca, składa w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r., do Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

  • wniosek w postaci papierowej wraz ze specyfikacją dofinansowania i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów – wszelkie dokumenty winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania jednostki zgodnie z właściwymi przepisami (w przypadku podpisu złożonego na mocy pełnomocnictwa proszę o jego dołączenie), w siedzibie Mazowieckiego OW NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie;
  • skan wniosku, specyfikacji oraz kopii dokumentów w formie: pliku PDF oraz pliku edytowalnego; przesyła na następujący adres mailowy: dofinansowaniezakupu@nfz-warszawa.pl

Tytuł wiadomości winien rozpoczynać się od numeru pierwotnego umowy.

Wraz z ww. dokumentami uprawniony Świadczeniodawca składa podpisany następujący dokument: Zgodę na doręczanie oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

2. W celu efektywnego procedowania wniosków wszelkie informacje o wynikach rozpatrzenia wniosku a także o ewentualnych koniecznościach złożenia korekt bądź uzupełnień będą przekazywane za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanej w Zgodzie.

Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: DOFINANSOWANIE ZAKUPU URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w Kancelarii Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie przy ulicy Chałubińskiego 8 w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Jeżeli wniosek jest wysyłany za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Oddział zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia wniosku ponosi Wnioskodawca.

Rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków do realizacji dokonywane będzie według kolejności ich wpływu do Oddziału do wysokości środków przeznaczonych na ten cel.

 

Wszystkie aktualności