logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców – integracja TOPSOR Z HIS

04-11-2020

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z postanowieniami Zarządzenia Nr 151/2020/DEF z dnia 30 września 2020 roku (z późn. zm.) w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców – integracja TOPSOR z HIS, informuje o możliwości składania WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców, posiadających- zawartą z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym umowę o partnerstwie w realizacji projektu „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

W celu sprawnego procedowania wniosków, proszę o przyjęcie do wiadomości następujących informacji porządkowych - uprawniony Świadczeniodawca, składa do Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

  • wniosek o udzielenie dofinansowania w postaci papierowej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia,
  • specyfikację dofinansowania w postaci papierowej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Zarządzenia,
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. usług integracji TOPSOR-HIS., pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł.

Wszelkie dokumenty winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania jednostki zgodnie z właściwymi przepisami (w przypadku podpisu złożonego na mocy pełnomocnictwa proszę o jego dołączenie)

Dodatkowo (wyłącznie celem przyspieszenia weryfikacji danych), prosimy o przesłanie dokumentów w formie: pliku PDF oraz pliku edytowalnego, na następujący adres mailowy: .

Tytuł wiadomości winien rozpoczynać się od dofinansowanie informatyzacji świadczeniodawców – integracja TOPSOR z HIS .

Wraz z ww. dokumentami uprawniony Świadczeniodawca składa podpisany następujący dokument: Zgoda na doręczanie oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W załączeniu:

  1. Wzory edytowalne wniosku i specyfikacji.
  2. Wzór zgody

Linki do zarządzenia Nr 151/2020/DEF: http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1512020def,7237.html

W celu efektywnego procedowania wniosków wszelkie informacje o wynikach rozpatrzenia wniosku a także o ewentualnych koniecznościach złożenia korekt bądź uzupełnień będą przekazywane za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanej w Zgodzie.

Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: DOFINANSOWANIE INFORMATYZACJI - ŚWIADCZENIODAWCÓW – INTEGRACJA TOPSOR z HIS od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w Kancelarii Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie przy ulicy Chałubińskiego 8 - w terminie do dnia 31 marca 2021 roku.

Jeżeli wniosek jest wysyłany za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Oddział zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia wniosku ponosi Wnioskodawca (liczy się data wpływu do Oddziału).

Wszystkie aktualności