logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania informatyzacji świadczeń udzielanych przez lekarza POZ

09-04-2020

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza POZ

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z aktualizacją treści Zarządzenia Nr 27/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza poz. (Zarządzenie Nr 35/DEF/2020 z dnia 12 marca 2020 r.), informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zakupu oraz rozszerzeniu zakresu dofinansowania i zmianie załączników.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup w 2020 roku urządzeń informatycznych lub oprogramowania wykorzystywanych do:

a) przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej,

lub

b) udzielania porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł.

W celu sprawnego procedowania wniosków proszę o przyjęcie do wiadomości następujących informacji porządkowych:

1. W celu uzyskania dofinansowania zakupu oprogramowania, uprawniony Świadczeniodawca, składa w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., do Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

  • wniosek w postaci papierowej wraz ze specyfikacją dofinansowania i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów – wszelkie dokumenty winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania jednostki zgodnie z właściwymi przepisami (w przypadku podpisu złożonego na mocy pełnomocnictwa proszę o jego dołączenie) – w siedzibie Mazowieckiego OW NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie;
  • skan wniosku, specyfikacji oraz kopii dokumentów w formie: pliku PDF oraz pliku edytowalnego; przesyła na następujący adres mailowy: (wyłącznie celem przyspieszenia weryfikacji danych). Tytuł wiadomości winien rozpoczynać się od numeru pierwotnego umowy.

Wraz z ww. dokumentami uprawniony Świadczeniodawca składa podpisany następujący dokument: Zgodę na doręczanie oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Do pobrania:

Wzór edytowalny wniosku

Wzór edytowalny specyfikacji

Wzór zgody

Zarządzenia Nr 27/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 roku

Zarządzenia Nr 35/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 marca 2020 roku

 

2. W celu efektywnego procedowania wniosków wszelkie informacje o wynikach rozpatrzenia wniosku a także o ewentualnych koniecznościach złożenia korekt bądź uzupełnień będą przekazywane za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanej w Zgodzie.

Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: DOFINANSOWANIA INFORMATYZACJI ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYCH PRZEZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w Kancelarii Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie przy ulicy Chałubińskiego 8 w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku do godziny 12.00.

Jeżeli wniosek jest wysyłany za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Oddział zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia wniosku ponosi Wnioskodawca (liczy się data wpływu do Oddziału).

Rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków do realizacji dokonywane będzie według kolejności ich wpływu do Oddziału do wysokości środków przeznaczonych na ten cel.

Wszystkie aktualności