logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania informatyzacji POZ

05-05-2021

OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA INFORMATYZACJI ŚWIADCZENIODAWCÓW PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z treścią Zarządzenia Nr 66/2021/DEF z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zakupu.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup w 2021 roku urządzeń informatycznych lub oprogramowania lub usług – do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym digitalizacji dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej, określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia, pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 31 grudnia 2021 r. i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł.

W celu sprawnego procedowania wniosków proszę o przyjęcie do wiadomości następujących informacji porządkowych:

  1. W celu uzyskania dofinansowania zakupu oprogramowania, urządzeń informatycznych lub usług uprawniony Świadczeniodawca, składa w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r., do Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:
  • wniosek w postaci papierowej wraz ze specyfikacją dofinansowania i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzającymi nabycie i sfinansowanie w okresie od dnia wejścia w życie Zarządzenia Prezesa NFZ nr 66/2021/DEF do dnia 31 grudnia 2021 r. przedmiotu dofinansowania – wszelkie dokumenty winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania jednostki zgodnie z właściwymi przepisami (w przypadku podpisu złożonego na mocy pełnomocnictwa proszę o jego dołączenie), w siedzibie Mazowieckiego OW NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie;
  • skan wniosku, specyfikacji oraz kopii dokumentów w formie: pliku PDF oraz pliku edytowalnego; przesyła na następujący adres mailowy: (wyłącznie celem przyspieszenia weryfikacji danych).

Tytuł wiadomości winien rozpoczynać się od numeru pierwotnego umowy.

Wraz z ww. dokumentami uprawniony Świadczeniodawca składa podpisany następujący dokument: Zgodę na doręczanie oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W załączeniu:

Wzór edytowalny wniosku

Wzór edytowalny specyfikacji

Wzór zgody

Zarządzenie Nr 66/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2021 roku

  1. W celu efektywnego procedowania wniosków wszelkie informacje o wynikach rozpatrzenia wniosku a także o ewentualnych koniecznościach złożenia korekt bądź uzupełnień będą przekazywane za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanej w Zgodzie.

Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: DOFINANSOWANIA INFORMATYZACJI ŚWIADCZENIODAWCÓW PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w Kancelarii Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie przy ulicy Chałubińskiego 8 w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku do godziny 12.00.

Jeżeli wniosek jest wysyłany za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Oddział zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia wniosku ponosi Wnioskodawca (liczy się data wpływu do Oddziału).

Rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków do realizacji dokonywane będzie według kolejności ich wpływu do Oddziału do wysokości środków przeznaczonych na ten cel.

Wszystkie aktualności