logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2023: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (postępowania uzupełniające)

31-05-2023

31 maja 2023 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach i ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne.

Celem postępowań jest poprawa dostępności do poradni specjalistycznych i ambulatoryjnych badań diagnostycznych kosztochłonnych, poprzez zakontraktowanie dodatkowych miejsc udzielania świadczeń.

Cena oczekiwana – 1,56 zł

Harmonogram postępowań konkursowych:

 • Ogłoszenie postępowań – 31 maja 2023 r.
 • Składanie ofert – 16 czerwca 2023 r.
 • Otwarcie ofert – 22 czerwca 2023 r.
 • Rozstrzygnięcie postępowań – 5 września 2023 r.

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

DODATKOWE INFORMACJE DLA OFERENTÓW:

OFERENCIE:

 1. Pamiętaj, że oferta powinna posiadać dokumenty sporządzone w języku polskim oraz spełniać wymagania określone w aktach prawnych i zawierać:
 • dane zgodne ze stanem faktycznym i aktualne na dzień złożenia oferty,
 • wymagane zasoby, które pozostają w dyspozycji Oferenta.
 1. W części dotyczącej zasobów, wybierz ze słownika wszystkie nazwy sprzętu wymienione w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, wymagane dla zakresu stanowiącego przedmiot postępowania. Pamiętaj o wpisaniu w zakładce Szczegóły cech dodatkowych sprzętu.
 2. Odpowiedzi twierdzące udzielone na pytania w ankiecie, powinny znaleźć potwierdzenie w formularzu ofertowym, załączonych do oferty dokumentach lub stosownych oświadczeniach. W przypadku pytań dotyczących dodatkowo ocenianego:
 • personelu, wykaż deklarowany personel (IV i VI część formularza ofertowego) i/lub załącz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku np. dotyczące kwalifikacji lub posiadanych umiejętności (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty, dokumenty potwierdzające odbyte kursy itp.),
 • sprzętu, wykaż deklarowany sprzęt (V i VI część formularza ofertowego),
 • inne, złóż dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie deklarowanego warunku (np. certyfikaty itp.).
 1. Zweryfikuj, czy  do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania, będzie wykorzystywana inwestycja, o której mowa w art. 95d ustawy [1], której wartość kosztorysowa przekracza 2 mln zł (niezależnie od źródła finansowania tej inwestycji),
 • w sytuacji wykorzystywania ww. inwestycji do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania – dołącz do oferty pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI), o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy,
 • w sytuacji niewykorzystywania ww. inwestycji do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania – złóż stosowne oświadczenie.

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY SPRAWDŹ:

 1. Czy oferta (każda strona) została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta i opatrzona numerem kolejnym? 
 • Ważne: Ofertę stanowi nie tylko formularz ofertowy, ale również wszystkie dołączone dokumenty (wymagane załączniki, dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu, umowy podwykonawstwa, oświadczenia itp). Każda zapisana strona powinna być podpisana i ponumerowana. Zachowaj ciągłość numerowania stron oferty.
 1. Czy oferta zawiera wymagane załączniki, wymienione w Zarządzeniu Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia [2]?
 • Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, ewidencji i posiadanych koncesjach - załącznik nr 2 do zarządzenia.
 • Oświadczenie Oferenta zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia.
 • Wzór podpisu i parafy osoby podpisującej formularz ofertowy i ofertę – załącznik nr 6 do zarządzenia.
 • Wniosek w sprawie rachunku bankowego – załącznik nr 7 do zarządzenia.
 • Jeżeli Oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta w szczególności do złożenia oferty, udzielone przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Oferenta.
 1. Czy kopie wszystkich dokumentów, zostały poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnione do reprezentowania oferenta ?
 2. Czy kopie umów zawartych z podwykonawcami wskazanymi w części II formularza ofertowego i załączone do oferty, zawierają zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie ?

Ważne:

 • wykaz podwykonawców (II część formularza ofertowego) winien zawierać tylko takich podwykonawców, którzy współpracują przy realizacji zakresu świadczeń, stanowiącego przedmiot postępowania. Daty obowiązywania dołączonych umów oraz zakres na jaki zostały zawarte winny być zgodne z danymi wpisanymi w formularzu ofertowym (II część), 
 • w II części formularza ofertowego – wykaz podwykonawców należy wymienić wszystkie umowy współpracy, załączone do oferty. Jeżeli jakaś umowa się w nim nie znajdzie, należy dołączyć odrębny wykaz wszystkich podwykonawców, z uwzględnieniem dat obowiązywania umowy/ów i zakresu/ów na jaki została/y zawarta/e,
 • oferta powinna zawierać kopię umowy z podwykonawcą realizującym transport sanitarny,
 • a jeżeli zapewniasz transport sanitarny we własnym zakresie – dołącz stosowne oświadczenie.
 1. Okres obowiązywania polisy OC (…). Jeśli polisa wygasa przed terminem, do którego będą zawierane umowy po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym - złóż oświadczenie, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na cały okres obowiązywania umowy.
 2. Czy załączyłeś oświadczenie o samodzielnej realizacji umowy – konieczne tylko w przypadku realizowania umowy bez udziału podwykonawców (brak wykazu w części II formularza ofertowego i brak kopii umów podwykonawczych) ?

 

DO OFERTY MOŻESZ RÓWNIEŻ DOŁĄCZYĆ:

 1. Zgodę na przekazywanie przez komisję konkursową oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - załącznik nr 9 do zarządzenia.

Ważne:

 • Wyrażenie zgody usprawni przepływ informacji na etapie postępowania konkursowego. Na bieżąco sprawdzaj skrzynkę pocztową wskazaną w złożonym dokumencie. Każdorazowo po otrzymaniu informacji drogą e-mail, potwierdzaj otrzymanie wiadomości.  
 1. Oświadczenie oferenta o zastrzeżeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy - załącznik nr 8 do zarządzenia.

Ważne:

 • Jeżeli nie zastrzegasz żadnego elementu oferty – NIE SKŁADAJ oświadczenia.
 • Jeżeli złożysz oświadczenie wskaż, który element oferty zastrzegasz. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie całej oferty.
 • Jeżeli złożysz dokument, który jest niewypełniony lub zastrzegasz wszystkie elementy – jest on nieważny.
 1. Inne oświadczenia Oferenta.

PAMIĘTAJ, ŻE:

 • kryterium wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest spełnione, jeżeli wpis jest ujawniony w księdze rejestrowej Oferenta,
 • miejsca udzielania świadczeń wykazane w ofercie powinny być zgodne z wpisem dokonanym w RPWDL (zwróć uwagę na prawidłowość i spójność poszczególnych części kodów resortowych),
 • kryterium posiadania certyfikatu systemu zarządzania, jest spełnione, jeżeli certyfikat:
  • ma zastosowanie w przedmiocie postępowania, na który została złożona oferta,
  • obejmuje miejsce udzielania świadczeń wskazane w ofercie.

POWYŻSZE WSKAZÓWKI NIE WYCZERPUJĄ WSZYSTKICH WYMAGAŃ WOBEC OFERENTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY OKREŚLONE W AKTACH PRAWNYCH WSKAZANYCH W OGŁOSZENIU O POSTĘPOWANIU.

 

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.

[2] Zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.), zwane dalej „zarządzeniem”.

 

 

Wszystkie aktualności