logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2022: Leczenie szpitalne – programy lekowe

04-08-2022

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 4.08.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie:

Lp.

Nazwa zakresu świadczeń

Cena oczekiwana

1.

Program lekowy – B.133 Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą

1,35 zł

2.

Leki w programie lekowym – B.133 Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą

1,00 zł

Harmonogram postępowania:
  • Ogłoszenie postępowania – 4.08.2022 r.
  • Termin składania ofert – do 18.08.2022 r.
  • Otwarcie ofert – 22.08.2022 r. godz. 830
  • Rozstrzygnięcie – 27.09.2022 r.

Informacje dodatkowe:

w związku z koniecznością spełnienia warunków wymaganych do realizacji świadczeń, będących przedmiotem niniejszego postępowania, wynikających z załącznika nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ nr 16/2022/DGL w brzmieniu nadanym przez zarządzenie 91/2022/DGL z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, Świadczeniodawca jest zobowiązany do przedstawienia m.in.

  1. certyfikatu Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, potwierdzającego umiejętności rozpoznawania i leczenia migreny przewlekłej, dla co najmniej 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii zgłoszonych do realizacji programu w zasobach miejsca udzielania świadczeń

oraz

  1. pisemnego potwierdzenia przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii posiadania udokumentowanych umiejętności podawania toksyny botulinowej w migrenie przewlekłej, dla co najmniej 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii zgłoszonych do realizacji programu w zasobach miejsca udzielania świadczeń

- łączny czas pracy równoważnik 1 etatu.

 

Ww. dokumenty należy złożyć do oferty w formie pisemnej.

Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu, które znajduje się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Wszystkie aktualności