logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2022: Leczenie szpitalne – programy lekowe

28-04-2022

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 28.04.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie:

Lp.

Nazwa zakresu świadczeń

Cena oczekiwana

1.

Program lekowy - B.100 Leczenie chorych na oporną                                     i nawrotową  postać klasycznego chłoniaka Hodgkina                                       z zastosowaniem niwolumabu

1,05 zł

2.

Leki w programie lekowym - B.100 Leczenie chorych na oporną  i  nawrotową  postać klasycznego chłoniaka Hodgkina                               z zastosowaniem niwolumabu

1,00 zł

 
Harmonogram postępowania:
  • Ogłoszenie postępowania – 28.04.2022 r.
  • Termin składania ofert do 13.05.2022 r.
  • Otwarcie ofert – 17.05.2022 r. godz. 900
  • Rozstrzygnięcie – 9.06.2022 r.

Celem postępowania jest zabezpieczenie dostępności do rzeczonych świadczeń dla populacji pediatrycznej, po rozszerzeniu limitu wiekowego na „12 lat i powyżej” na mocy obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 18).

Informacje dodatkowe:

Dla zachowania kompleksowości oraz ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wymagane jest jednoczesne posiadanie zawartej umowy w zakresie programu lekowego "Leczenie chorych na chłoniaki CD30+".

Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności