logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat ws. możliwości wystawienia zlecania testu w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przez lekarzy

02-11-2021

Została uruchomiona możliwość wystawiania zleceń na test w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemu gabinet.gov.pl dla wszystkich lekarzy z wyłączeniem lekarzy wystawiających zlecenia testów w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, w tym opiekę zdrowotną w izolatorium, którzy zlecają testy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19, zgodnie z §  2 ust 14 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.). Powyższa możliwość zlecania testów dotyczy również lekarzy udzielających komercyjnych świadczeń zdrowotnych oraz obejmuje możliwość wystawiania zleceń zarówno na testy RT-PCR, jak i wpisywania wyników testów antygenowych. Jak dotychczas, taka funkcjonalność była dostępna tylko dla praktyk lekarskich i podmiotów leczniczych w ściśle określonych rodzajach świadczeń.

Zasady zlecenia testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 zostały opisane w instrukcji aplikacji gabinet.gov.pl dostępnej pod adresem: www.gabinet.gov.pl/pdf/instrukcja w podrozdziale: Zlecenie badań na koronawirusa (str. 167-172).

Lekarz, zlecając test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2, w aplikacji gabinet.gov.pl ma możliwość  wyboru 3 źródeł finansowania: „Środki  NFZ”, „Inne środki publiczne”, „Finansowanie komercyjne”. Rozstrzygającym dla wyboru źródła finansowania są opisane poniżej wymogi wynikające z  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.) oraz Standardu organizacyjnym opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Jeśli lekarz – po dokonaniu oceny stanu klinicznego pacjenta podejrzewa chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i kierując się aktualną wiedzą medyczną, zleci wykonanie testu, zgodnie ze Standardem organizacyjnym opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2  – taki test będzie mógł być finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Należy przy tym pokreślić, że zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r., wystawienie zlecenia na test RT-PCR i wpisanie testu antygenowego powoduje nałożenie na pacjenta kwarantanny do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu, zarejestrowanego w systemie EWP jako data wyniku.

Dodatkowo, zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.,  w przypadku osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19 – warunkiem rozpoczęcia m.in.:

 • leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,
 • świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych,
 • rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573)

oraz przyjęcia m.in. do:

 • zakładu opiekuńczo-leczniczego,
 • zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
 • hospicjum stacjonarnego,
 • oddziału medycyny paliatywnej,

jest uzyskanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w określonym w rozporządzeniu terminie.

Ww. rozporządzenie wskazuje, w jakim okresie obowiązuje warunek przeprowadzenia testu przed rozpoczęciem określonego typu leczenia, udziału w świadczeniach czy rehabilitacji czy też przed przyjęciem do określonego typu placówek.

W związku z powyższym w sytuacji braku podejrzenia zakażenia lekarz może wystawić zlecenie na test w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, finansowany ze środków publicznych, za pośrednictwem systemu gabinet.gov.pl, na podstawie:

 1. skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, potwierdzonego przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 2. zgłoszenia uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573), lub jego opiekuna, przesłanego za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra;
 3. skierowania do objęcia świadczeniami pielęgnacyjnymi lub opiekuńczymi w ramach opieki długoterminowej, o którym mowa w art. 33a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz skierowania do przyjęcia do psychiatrycznego zakładu opiekuńczo-leczniczego i pielęgnacyjno-opiekuńczego dokonane na podstawie art. 22 i art. 29 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685);
 4. skierowanie do hospicjum stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej.

W przypadku pytań oraz problemów technicznych z dostępem lub obsługą aplikacji gabinet.gov.pl, prosimy o kontakt z Centrum e-Zdrowia za pośrednictwem adresu email lub poprzez infolinię 19239.

Wszystkie aktualności