logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie kodów trybu przyjęć

16-07-2015

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (DzU z 2013 r. poz. 1447; DzU z 2015 r. Mazowiecki Oddział Wojewódzki  Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o sprawozdawaniu i rozliczaniu świadczeń z odpowiednim kodem TRYBU PRZYJĘCIA osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego.

Kody trybu przyjęć dla świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • „2” – przyjęcie w trybie nagłym;
 • „4” – przyjęcie planowe na podstawie skierowania;
 • „5” – przyjęcie planowe w przypadkach, w których skierowanie nie jest wymagane zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy;
 • „7” – przyjęcie przymusowe – przyjęcie w związku z realizacją ustawowego obowiązku poddania się leczeniu, określonego w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (DzU z 2011 r. nr 231, poz. 1375), art. 95a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (DzU Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), art. 202 ustawy  z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (DzU nr 89, poz. 555, z późn. zm.), art. 25a §1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (DzU z 2014 r. poz. 382) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznym stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (DzU z 2014 r. poz. 24, z późn. zm.);
 • „8” – przyjęcie planowe na podstawie skierowania osoby, która skorzystała ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, zgodnie z uprawnieniami przysługującymi jej na podstawie ustawy;
 • „9” – przyjęcie planowe w przypadkach, w których skierowanie nie jest wymagane zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy, osoby, która skorzystała ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, zgodnie z uprawnieniami przysługującymi jej na podstawie ustawy;
 • „11” – przyjęcie bez skierowania osoby podlegającej obowiązkowemu leczeniu – przyjęcie w związku z realizacją ustawowego obowiązku poddania się leczeniu, określonego w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DzU z 2013 r. poz. 947,z późn. zm.), art. 26 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DzU z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (DzU z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.);
 • „12” – przyjęcie na podstawie skierowania osoby podlegającej obowiązkowemu leczeniu – przyjęcie w związku z realizacją ustawowego obowiązku poddania się leczeniu, określonego w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5  grudnia  2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, art. 26 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi oraz art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • „13” – przyjęcie w celu wykonania świadczenia zgodnie z planem leczenia osoby, która wymaga okresowego, w ściśle ustalonych terminach, wykonywania kolejnych etapów świadczenia;
 • „14” – przyjęcie na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (osoba, której udzielono świadczenia zdrowotnego w przypadku udzielenia świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej).

 

Kody trybu przyjęć dla świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne

 • „2” - przyjęcie w trybie nagłym w wyniku przekazania przez zespół ratownictwa medycznego;
 • „3” - przyjęcie w trybie nagłym - inne przypadki;
 • „5” - przyjęcie noworodka w wyniku porodu w tym szpitalu;
 • „6” - przyjęcie planowe na podstawie skierowania;
 • „7” - przyjęcie planowe osoby, która skorzystała ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, zgodnie z uprawnieniami przysługującymi jej na podstawie ustawy;
 • „8” - przeniesienie z innego szpitala;
 • „9” - przyjęcie osoby podlegającej obowiązkowemu leczeniu – przyjęcie w związku z realizacją ustawowego obowiązku poddania się leczeniu określonego w art. 26 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • „10”- przyjęcie przymusowe – przyjęcie przymusowe w związku z realizacją ustawowego obowiązku poddania się hospitalizacji  określonego w art. 35 ust. 1 ustawy z  dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, art. 21 ust. 3,art. 23, 24 i 29 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, art. 30 i 71 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 94, 95a i 96 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, art. 203 i 260 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego oraz art. 12 i 25a §2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
 • „11” – przyjęcie na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (osoba, której udzielono świadczenia zdrowotnego w przypadku pobytu w oddziale szpitalnym).

 

Dział Monitorowania Umów

Wszystkie aktualności