logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o rozpoczęciu kwalifikacji świadczeniodawców do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych

29-08-2022

KOMUNIKAT DYREKTORA
MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

O ROZPOCZĘCIU KWALIFIKACJI ŚWIADCZENIODAWCÓW DO SYSTEMU
PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Działając na podstawie art. 2 ustawy z dnia 24 lutego 2022 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 526), informuję o rozpoczęciu kwalifikacji świadczeniodawców do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Wobec powyższego, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o obowiązku przedłożenia przez świadczeniodawców dokumentów potwierdzających spełnianie ustawowych wymogów kwalifikacyjnych. W szczególności świadczeniodawcy posiadający profile, w ramach których realizują zadania polegające na kształceniu przeddyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, na podstawie umowy, o której mowa w art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 633 z późń. zm.) zobowiązani są do przekazania dyrektorowi Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, do 2 września 2022 roku, kopii umowy zawartej z uczelnią medyczną, na udostępnienie jednostek organizacyjnych świadczeniodawcy realizujących świadczenia, której okres trwania wynosi co najmniej dwa ostatnie lata kalendarzowe i która będzie obowiązywać w dniu ogłoszenia wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia.

W przypadku łączenia się podmiotów leczniczych, prosimy o przekazanie dyrektorowi Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ do 2 września 2022 roku, aktu o połączeniu.

Ponadto informuję, że w toku postępowania kwalifikacyjnego Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ może zwrócić się do świadczeniodawcy o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia, które będą konieczne do prawidłowej kwalifikacji.

Wskazany wyżej termin uznaje się za zachowany pod warunkiem wpływu dokumentów, do siedziby Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, do 2 września 2022 roku. Dokumenty dostarczone po upływie terminu nie będą mogły być uwzględnione przy kwalifikacji.

Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia - dla terenu województwa mazowieckiego – zostanie ogłoszony w terminie do 30 września 2022 roku, w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wykaz ten będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2027 roku.

Dodatkowe informacje na temat procesu kwalifikacji można uzyskać w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ: 22 279 75 17, 22 279 77 16, e-mail:

 

Do pobrania:

Harmonogram kwalifikacji

 

DYREKTOR
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
/-/ Zbigniew Terek

Wszystkie aktualności