logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

KO rehabilitacja lecznicza – informacja o skorygowaniu błędu

15-09-2017

KO rehabilitacja lecznicza – informacja o skorygowaniu błędu w wykazie oferentów wybranych do zawarcia umowy, uwidocznionych w treści ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego nr 07-17-000828/REH/05/1/05.1300.207.02/01, z dnia 16.08.2017 r. (zakres – lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna).

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania 07-17-000828/REH/05/1/05.1300.207.02/01 – zgodne z rankingiem końcowym


Wyjaśnienie:
W ogłoszeniu o rozstrzygnięciu postępowania o ww. numerze omyłkowo nie uwzględniono jako podmiotu wybranego do zawarcia umowy oferenta Arena Zdrowia Sp. z o. o. Zamiast tego oferenta w wykazie umieszczono Specjalistyczną Przychodnię Lekarską dla Pracowników Wojska SPZOZ – podmiot, który w rankingu końcowym uzyskał mniejszą liczbę punktów niż Arena Zdrowia Sp. z o. o.  Mając na uwadze fakt, że w trakcie postępowania konkursowego Komisja konkursowa dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert według najwyższej liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych oferentów, a ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zawiera oczywistą omyłkę, powstałą przy sporządzaniu wykazu oferentów wybranych do realizacji świadczeń i nie uwzględnia podmiotu wybranego do zawarcia umowy oferenta Arena Zdrowia Sp. z o.o., konieczne jest dokonanie weryfikacji treści ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.

Zawarcie umowy z podmiotem, który uzyskał niższą liczbę punktów od podmiotu, który wskutek oczywistej omyłki nie znalazł się w gronie podmiotów wybranych do udzielania świadczeń, stanowiłoby nie tylko naruszenie interesu prawnego Arena Zdrowia Sp. z o.o., ale również byłoby sprzeczne z normą wyrażoną w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy, zgodnie z którą Komisja konkursowa dokonuje wyboru ofert  najkorzystniejszych pod względem kryteriów wyboru ofert określonych w art. 148 ust. 1 ustawy.
Informacja o sprostowaniu błędu w wykazie oferentów wybranych do zawarcia umowy zostanie dodatkowo przesłana listownie do wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu.

                                   Mazowiecki Oddział Wojewódzki
                            Narodowego Funduszu Zdrowia


 

Wszystkie aktualności