logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Informacja dotycząca wpisów na listy oczekujących oraz oceny list oczekujących

24-09-2015

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej mają obowiązek przed wpisaniem pacjenta na listę oczekujących sprawdzić czy posiada on wymagane skierowanie na świadczenie danego rodzaju albo jest uprawniony do uzyskania świadczenia bez skierowania. Następnie świadczeniodawca jest zobligowany do dokonania kwalifikacji pacjenta do jednej z dwóch kategorii medycznych: przypadek pilny, przypadek stabilny. Kwalifikacja ta dokonywana jest na podstawie następujących kryteriów medycznych:

 • stan zdrowia pacjenta;
 • rokowania co do dalszego przebiegu choroby;
 • chorób współistniejących mających wpływ na chorobę, z powodu której ma być udzielone świadczenie;
 • zagrożenie występowania, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności.

W przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w szpitalach, lekarz w szpitalu potwierdza kategorię medyczną wskazaną na skierowaniu albo kwalifikuje świadczeniobiorcę do odpowiedniej kategorii medycznej.

Po zakwalifikowaniu do odpowiedniej kategorii medycznej świadczeniodawca ma obowiązek wyznaczyć planowany termin udzielenia świadczenia i poinformować pisemnie pacjenta o ustalonej kategorii medycznej i terminie. Wpisanie na listę oczekujących jest równoznaczne ze zobowiązaniem się świadczeniodawcy do udzielenia danego świadczenia opieki zdrowotnej. W związku z powyższym właściwa kwalifikacja do udzielenia świadczenia, oparta o kryteria medyczne i dostępne wytyczne, jest niezbędna.

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina również, że świadczeniodawca ma obowiązek dokonywania co najmniej raz w miesiącu oceny listy oczekujących. Oceny dokonuje:

 • w szpitalu  powołany przez świadczeniodawcę zespół oceny przyjęć, w skład którego wchodzą: lekarz specjalista w specjalności zabiegowej, lekarz specjalista w specjalności niezabiegowej, pielęgniarka naczelna, a w razie jej braku inna pielęgniarka lub położna;
 • w przypadku świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej – kierownik świadczeniodawcy;
 • w innych przypadkach – świadczeniodawca.

Ocena listy oczekujących na udzielenie świadczenia ma być dokonywana pod względem:

 • prawidłowości prowadzenia dokumentacji;
 • czasu oczekiwania na udzielone świadczenia;
 • zasadności i przyczyn zmian terminów udzielenia świadczeń.

Z przeprowadzonej oceny listy oczekujących należy sporządzić raport.

 

 

Michał Dzięgielewski

Zastępca Dyrektor ds. Medycznych

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

 

Podstawa prawna:

1. Art. 20-21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581)

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 200 poz. 1661).

Wszystkie aktualności