logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Informacja dla wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na lata 2021-2025

20-11-2020

Informacja dla wnioskodawców ubiegających  się o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na lata 2021-2025

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ na podstawie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.), zaprasza do składania wniosków ofertowych o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres do 31 grudnia 2025 r., w następujących zakresach:

 • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne nr postępowania: 07-21-000002/ZPO/12/2/06
 • Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej nr postępowania: 07-21-000003/ZPO/12/2/06
 • Zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej nr postępowania: 07-21-000004/ZPO/12/2/06
 • Zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu nr postępowania: 07-21-000005/ZPO/12/2/06

na obszarze województwa mazowieckiego.

W publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego OW NFZ, dla wnioskodawców, ubiegających się o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, dostępne są zapytania ofertowe wraz z zaproszeniami do składania wniosków o zawarcie umowy w ww. zakresach świadczeń.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu Nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne z późn. zm. zwanym dalej zarządzeniem.

Wniosek o zawarcie umowy należy sporządzić w programie NFZ-KO w oparciu o zapytanie ofertowe dla rodzaju świadczeń ZPO, w formie elektronicznej i papierowej. Forma papierowa stanowi wydruk z aplikacji ofertowej.

Wnioskodawca może złożyć w Mazowieckim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów od 1 stycznia 2021 roku proszeni są o złożenie wniosków ofertowych do dnia 3 grudnia 2020 r.                        

Wnioski należy składać drogą pocztową lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie MOW NFZ  w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Wymagane oryginały dokumentów albo ich kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę:

1. Oświadczenie wnioskodawcy, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2  do zarządzenia.

2. Oświadczenie wnioskodawcy o wpisach do rejestrów, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia.

3. Statut lub umowa spółki w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność w formie spółki innej niż spółka cywilna. W przypadku spółki cywilnej – umowa spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienia o zasadach reprezentacji spółki albo uchwała wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki, wykraczających poza zakres zwykłych czynności.

4. Polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

5. Umowy z podwykonawcami zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie.

6. Oryginał pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, w szczególności do złożenia wniosku, udzielony przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskodawcy wynika z dokumentów przedstawionych wraz  z wnioskiem – w przypadku gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Ponadto, do wniosku proszę dołączyć:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wymienionych  w wykazie personelu określonym w formularzu wniosku (nie dotyczy magistrów i techników farmacji zatrudnionych w aptekach realizujących umowę jako podwykonawca),
 • w przypadku kwalifikacji nabytych w ramach wymaganych kursów wymienionych w załączniku nr 7 do zarządzenia – kserokopie dokumentów potwierdzające odbyte kursy, zawierające informację o liczbie godzin kształcenia,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy - określone w załączniku nr 7 do zarządzenia Staż pracy (a nie doświadczenie) personelu zgłoszonego do realizacji świadczeń koniecznie należy uzupełnić w wersji elektronicznej (SZOI).
 • kserokopie dokumentów potwierdzających prawo do korzystania z lokalu jako miejsca udzielania świadczeń,
 • Wersję papierową wniosku w sprawie rachunku bankowego wygenerowanego w portalu NFZ (SZOI).

Przygotowując formularz wniosku, wnioskodawca obowiązany jest do:

 • uzyskania dostępu do korzystania z Portalu NFZ (SZOI);

Jak uzyskać dostęp do SZOI?

 • zarejestrowania profilu świadczeniodawcy z użyciem tego Portalu;
 • pobrania aplikacji ofertowej oraz zapytania ofertowego ze stron internetowych Oddziału Funduszu,
 • wczytania zapytania ofertowego do udostępnionej przez Oddział Funduszu aplikacji NFZ-KO,
 • przygotowania formularza wniosku wyłącznie na podstawie udostępnionej przez Oddział Funduszu aplikacji ofertowej,
 • zapisania wersji elektronicznej formularza wniosku na płycie CD lub DVD w sposób zapewniający trwałość zapisu informacji (plik zapisany z rozszerzeniem .ofe) oraz opisanie jej następującymi informacjami:

a) nazwą i adresem wnioskodawcy,

b) numer przedmiotu postępowania,

 • wydrukowania wersji papierowej formularza wniosku i opatrzenia każdej ze stron czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką imienną wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania.

Wnioskodawca w formularzu wniosku obowiązany jest do:

 • zgłoszenia wyłącznie produktów będących wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia MZ w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, których zastosowanie jest zgodne z kryteriami przyznawania określonymi w tym załączniku, a nazwa handlowa wyrobu medycznego pozostaje w zgodności z nazwą handlową wyrobu zawartą w zgłoszeniu lub powiadomieniu, o których mowa w art. 59 i 60 ustawy o wyrobach medycznych,
 • wprowadzenia w rubryce model informacji identyfikującej wyrób medyczny w sposób jednoznaczny,
 • zgłoszenia co najmniej jednego wyrobu medycznego w cenie nie wyższej niż limit finansowania  ze środków publicznych, z każdego wyrobu medycznego oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną w załączniku do rozporządzenia MZ w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, zgłoszonego w formularzu wniosku, z wyłączeniem wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie.
 • zgłoszenia wyrobu medycznego w cenie jednostkowej (nie cena pakietu lub paczki).

7. Jeżeli wnioskodawca składa wnioski dotyczące więcej niż jednego zakresu świadczeń, może dołączyć wymagane dokumenty  wyłącznie do jednego, dołączając jednocześnie stosowana informację do pozostałych wniosków, gdzie znajduje się pełna dokumentacja (numer postepowania).

8. Wnioskodawca składa wniosek w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu oznaczonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia. Jeżeli wnioskodawca składa wniosek osobiście otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku, którego wzór określony jest w załączniku nr 5 do ww. zarządzenia.

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Oddział Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Umowa obowiązuje od pierwszego dnia najbliższego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego) rozpoczynającego się po dniu podpisania umowy. Podpisaną umowę udostępnia się w centralnym systemie obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne MOW NFZ w Warszawie: 22 279 79 28;  22 279 79 48; 22 279 79 50; 22 279 79 51; 22 279 67 19;  22 279 79 57.

Obowiązujące uregulowania prawne dla świadczeniodawców realizujących umowę 
w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz.186 z póżn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357 z późn. zm.).
 4. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1570).
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie ( Dz. U. z 2019 r. poz.1267 z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 r. nr 293 poz. 1728).
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866).
 10. Zarządzenie nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne (z późn. zm.).
 11. Zarządzenie Nr 57/2020/DSOZ z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 45/2009/DSOZ w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Wszystkie aktualności