logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane, które nie mają umowy z NFZ upoważniającej do wystawiania recept

21-12-2015

Komunikat skierowany jest do osób uprawnionych do wystawiania recept, z wyłączeniem lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów ubezpieczenia zdrowotnego oraz pielęgniarek/położnych ubezpieczenia zdrowotnego, które zamierzają wystawiać recepty na leki refundowane i nie mają zawartej z Funduszem umowy upoważniającej do wystawiania recept.

 

Podstawy prawne:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r., poz. 1991) zmianie uległa definicja osoby uprawnionej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom. Wskutek tego, z dniem 12 grudnia 2015r., takimi osobami są osoby posiadające prawo wykonywania zawodu medycznego, które na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, są uprawnione do wystawiania recept na leki refundowane.

Powyższa ustawa, z dniem wejścia w życie, zniosła również obowiązek zawierania przez Fundusz umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane. Umowy upoważniające do wystawiania recept zawarte z Funduszem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy wygasają z dniem 31 grudnia 2016r.

Obowiązek nadawania numerów dla recept refundowanych w formie papierowej spoczywa na dyrektorach oddziałów wojewódzkich NFZ. Nadawanie numerów recept przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu może odbywać się z wykorzystaniem Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. Pobieranie numerów recept przez osoby uprawnione możliwe jest po uzyskaniu dostępu do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia i uprawnienia do pobierania numerów recept. Uzyskanie dostępu do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia umożliwia również wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie upoważnienia do korzystania z usługi EWUŚ.

W związku z powyższym wprowadzono tymczasową procedurę uzyskiwania uprawnień do pobierania numerów recept dla osób uprawnionych, które zamierzają wystawiać recepty na leki refundowane, a nie mają zawartej z Funduszem umowy upoważniającej do ich wystawiania.


Ważne

Procedura ta nie dotyczy lekarzy/ lekarzy dentystów/ felczerów ubezpieczenia zdrowotnego oraz pielęgniarek/ położnych ubezpieczenia zdrowotnego.

Procedura postępowania:

W celu uzyskania dostępu do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia i uprawnienia do pobierania numerów recept oraz upoważnienia do korzystania z usługi EWUŚ należy:

1. Pobrać ze strony internetowej oddziału wojewódzkiego Funduszu: wzór wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numeru recept

2. Wypełnić wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numeru recept zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku i złożyć oświadczenia zawarte we wniosku.

3. Załączyć do wniosku następujące dokumenty:

 • kopię prawa wykonywania zawodu1;
 • kopię dokumentów potwierdzających posiadane specjalizacje i ich zakres1;
 • kopię dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych zawodowych2;
 • kopię zaświadczenia zdobycia dodatkowych uprawnień przez pielęgniarki i położne do wystawiania recept na podstawie odrębnych przepisów2.

4. Podpisany wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, należy złożyć osobiście w oddziale wojewódzkim Funduszu, właściwym ze względu na:

 • adres miejsca udzielania świadczeń, albo
 • adres miejsca przyjmowania wezwań w przypadku wykonywania działalności leczniczej w miejscu wezwania, albo
 • adres miejsca zamieszkania w przypadku wystawiania wyłącznie recept na leki refundowane pro auctore i pro familia;

5. W trakcie składania wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept należy przedłożyć do wglądu, we właściwym oddziale wojewódzkim Funduszu, oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 3, w celu weryfikacji kompetencji zawodowych.

6. W celu weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek konieczne będzie okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

7. Złożony wniosek podlega ocenie pod względem formalno-merytorycznym.

8. W wyniku pozytywnej oceny wniosku upoważniony pracownik oddziału wojewódzkiego Funduszu nadaje osobie składającej wniosek dostęp do portalu NFZ i uprawnienie do pobierania numerów recept, przekazuje login i hasło do konta w Portalu NFZ.

9. Oddział Funduszu może odmówić osobie uprawnionej składającej wniosek uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept, w przypadku wątpliwości, co do wiarygodności informacji zawartych we wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept.

10. Nadane uprawnienia umożliwiają zalogowanie się do Portalu NFZa następnie pobranie puli numerów recept.

11. Osoba uprawniona zamierzająca wystawiać recepty na leki refundowane powinna w dalszej kolejności wystąpić o upoważnienie do korzystania z usługi EWUŚ, o ile go dotychczas nie posiada.

 

Miejsca przyjmowania wniosków w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ:

 • ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
 • Delegatura w Ciechanowie:  ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
 • Delegatura w Ostrołęce: ul. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka
 • Delegatura w Płocku: ul. Padlewskiego 18 c, 09-402 Płock
 • Delegatura w Radomiu: ul. Piastowska 4,  26-617 Radom
 • Delegatura w Siedlcach: ul. Piłsudskiego 4, 08-110 Siedlce

 

Do pobrania:

Słownik form działalności leczniczej

Instrukcja wypełniania wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept

 


1dotyczy lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów/pielęgniarek/położnych

2 dotyczy pielęgniarek i położnych

 

 

 

Wszystkie aktualności