logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Aneksowanie umów wieloletnich na rok 2018 w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

20-11-2017

ANEKSOWANIE UMÓW WIELOLETNICH NA ROK 2018 W RODZAJU ŚWIADCZEŃ ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

DOTYCZĄCE DODANIA DO UMOWY NOWYCH MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ORAZ NOWYCH PODWYKONAWCÓW


Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostały udostępnione materiały informacyjne (w tym plik o rozszerzeniu zpo – zapytanie aktualizacyjne) stanowiące podstawę sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej na rok 2018 w programie NFZ-KO.

Sposób przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej

Świadczeniodawca zobowiązany jest do:

 • zapoznania się z oprogramowaniem obsługującym proces aneksowania umów (program NFZ-KO);
 • uzupełnienia w potencjale świadczeniodawcy danych dotyczących harmonogramu czasu pracy nowego miejsca udzielania świadczeń (SZOI-portal Świadczeniodawcy);
 • uzupełnienia danych dotyczących osób udzielających świadczeń – harmonogram personelu musi być zgodny z harmonogramem miejsca udzielania świadczeń (SZOI-portal Świadczeniodawcy);
 • zaimportowania do NFZ-KO pliku postępowania (plik zpo – zapytanie ofertowe na rok 2018).
 • zaimportowania do aplikacji NFZ-KO pliku wcześniej pobranego z SZOI – portal Świadczeniodawcy zawierającego dane o potencjale wykonawczym świadczeniodawcy;
 • zaimportowania do aplikacji NFZ-KO pliku pobranego z SZOI-portal Świadczeniodawcy z zestawami produktów handlowych;

 

1. Świadczeniodawca zobowiązany jest do sporządzenia wersji elektronicznej i papierowej dokumentacji aktualizacyjnej.

2. Wersję elektroniczną dokumentacji aktualizacyjnej Świadczeniodawca zobowiązany jest zapisać na płycie CD lub DVD - opis płyty powinien zawierać następujące informacje:

 • nazwa i adres siedziby Świadczeniodawcy;
 • rodzaj umowy i kod postępowania.

Z programu NFZ-KO należy wydrukować:

I.   DANE IDENTYFIKACYJNE  WNIOSKUJĄCEGO
II.  WYKAZ PODWYKONAWCÓW
III. WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
IV. WYKAZ PERSONELU
V.  WYKAZ ASORTYMENTU
VI. SZCZEGÓŁY WNIOSKU


3. Wersja papierowa dokumentacji aktualizacyjnej stanowi wydruk z aplikacji NFZ-KO zgodny z wersją elektroniczną.

4. Wydrukowana wersja papierowa dokumentacji aktualizacyjnej winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Świadczeniodawcy zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 6 Zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

5. Wydruk dokumentacji aktualizacyjnej wraz z płytą CD lub DVD, Świadczeniodawca zobowiązany jest umieścić w zaklejonej kopercie. Koperta ta winna być opatrzona wydrukiem oznaczenia wniosku pochodzącym z programu NFZ-KO.

6. Do dokumentacji aktualizacyjnej należy dołączyć:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób personelu (nie dotyczy   magistrów i techników farmacji zatrudnionych w aptekach realizujących umowę jako podwykonawca),
 • w przypadku kwalifikacji nabytych w ramach wymaganych kursów wymienionych w załączniku nr 7 do Zarządzenia 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. – kserokopie dokumentów potwierdzających odbyte kursy, zawierające informację o liczbie godzin kształcenia,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy - określone w załączniku nr 7 do Zarządzenia 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r.
 • kserokopie dokumentów potwierdzających prawo do lokalu,
 • kserokopie umów podwykonawczych zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu    do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie,
 • oświadczenie wnioskodawcy, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne (prosimy nie modyfikować załącznika).
 • oświadczenie wnioskodawcy o wpisach do rejestrów, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne (prosimy nie modyfikować załącznika),
 • kserokopię aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136 b ust. 2 ustawy,
 • pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskodawcy wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem – w przypadku gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Dołączone do wniosku dokumenty formalno-prawne winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

UWAGA!

Przy tworzeniu dokumentacji aktualizacyjnej w NFZ-KO należy wprowadzić prawidłową datę początkową obowiązywania wniosku aktualizacyjnego dodającego nowe miejsce udzielania świadczeń (domyślnie ustawiana jest data 01-01-2018).

Kserokopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone przez wnioskodawcę lub osobę przez niego upoważnioną za zgodność z oryginałem.

dokumenty aktualizacyjne należy złożyć w kancelarii Mazowieckiego OW NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie nie później niż na 14 dni przed końcem miesiąca, co będzie stanowiło podstawę do podpisania aneksu do umowy od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zgłoszono zmiany.

Złożone dokumenty aktualizacyjne podlegają ocenie przez Zespół do oceny wniosków, jak w postępowaniu o zawarcie umowy.

Świadczeniodawca może złożyć w Mazowieckim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO. W przypadku, gdy świadczeniodawca zgłasza kilka miejsc udzielania świadczeń, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń (jedna koperta).

Wnioski należy składać drogą pocztową lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie MOW NFZ, 00-613 Warszawa ul. Chałubińskiego 8.

Jednocześnie informuję, że zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców zostały określone w Zarządzeniu nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne MOW NFZ w Warszawie: 22 279 79 47; 22 279 79 48;  22 279 79 49;  22 279 79 50; 22 279 79 51; 22 279 79 28;  22 279 79 57.

 

Wymagane załączniki oraz wykaz aktów prawnych dostępne poniżej:

Wymagane załączniki oraz plik o rozszerzeniu zpo - zapytanie aktualizacyjne
Obowiązujące uregulowania prawne   
Instrukcja NFZ-KO

 

Wszystkie aktualności