logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Świadczenia w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień realizowane są w warunkach:

 1. ambulatoryjnych (w poradniach)
 2. oddziału/ ośrodka dziennego
 3. stacjonarnych.

W ramach świadczeń udzielanych w warunkach ambulatoryjnych świadczeniodawca zapewnia pacjentom świadczenia terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki niezbędne w stanach nagłych, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.

W ramach świadczeń udzielanych w warunkach ośrodka dziennego świadczeniodawca zapewnia pacjentom świadczenia terapeutyczne, programy terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki, wyżywienie, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.

W ramach świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych świadczeniodawca zapewnia pacjentom świadczenia terapeutyczne, programy terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, wyżywienie, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydaje lekarz po zbadaniu osoby z zaburzeniami psychicznymi. Skierowanie tej osoby do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni.

Przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego następuje za jej pisemną zgodą. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej następuje za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego.

W nagłych przypadkach osoba z zaburzeniami psychicznymi może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez skierowania, po osobistym jej zbadaniu przez lekarza izby przyjęć.

Świadectwo o stanie zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi, orzeczenie, opinię lub skierowanie do innego lekarza lub psychologa albo zakładu opieki zdrowotnej - lekarz może wydać wyłącznie na podstawie uprzedniego osobistego zbadania tej osoby.

Zasady udzielania świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień:

Poradnia Zdrowia Psychicznego

 1. NFZ finansuje: porady lekarza psychiatry, porady i diagnozę psychologiczną, sesje psychoterapeutyczne dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ.
 2. Psychiatra udziela porad bez skierowania.
 3. Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego jest wymagane do psychologa i psychoterapeuty.
 4. Pacjent obłożnie chory ma prawo do bezpłatnych wizyt domowych lekarza psychiatry, psychologa, psychoterapeuty, pielęgniarki, prac. socjalnego.
 5. W uzasadnionych sytuacjach pacjent ma prawo do bezpłatnego transportu sanitarnego.
 6. Za świadczenia udzielane na podstawie umowy nie wolno pobierać od ubezpieczonego żadnych dodatkowych opłat, chyba że taka odpłatność przewidziana jest w odrębnych przepisach.
 7. W przypadku gdy pacjent wymaga wykonania badań diagnostycznych w związku z leczeniem psychiatrycznym, skierowanie wydaje i koszty badań pokrywa lekarz psychiatra lub jednostka kierująca.


Poradnia Leczenia Uzależnień

 1. Świadczenia w zakresie Poradni Leczenia Uzależnień udzielane są bez skierowania.
 2. Leczenie pacjentów bez ich zgody odbywa się na podstawie skierowania z Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych lub postanowienia Sądu.
 3. W Poradniach Uzależnień nie jest wymagane skierowanie - pacjent lub jego rodzina uzyska pomoc bezpłatnie, uzależniony bez skierowania.
 4. W ramach ubezpieczenia w NFZ pacjent ma prawo do porad lekarskich, terapii prowadzonej przez specjalistę terapii uzależnień, psychologa lub instruktora terapii uzależnień.


Lecznictwo Szpitalne

 1. Pacjenci kierowani są na leczenie stacjonarne przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, gabinety prywatne i na mocy postanowienia Sądu.
 2. Leczenie psychiatryczne w całości jest finansowane przez NFZ.
 3. W ramach świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych Świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić ubezpieczonym bezpłatne niezbędne badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.
 4. Świadczeniodawcę obowiązuje zakaz wystawiania ubezpieczonemu w trakcie hospitalizacji recept na leki, preparaty diagnostyczne, wyroby medyczne do realizacji w aptekach ogólnodostępnych.