logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Rehabilitacja lecznicza

Rehabilitacja lecznicza

Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej są realizowane w warunkach ambulatoryjnych, domowych, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych.

Na świadczenia rehabilitacyjne wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, tj. takiego, który pracuje w ramach umowy z NFZ. Na niektóre zakresy świadczeń skierowanie wystawić może tylko lekarz specjalista.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji domowej, dziennej, stacjonarnej może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Fizjoterapia w warunkach ambulatoryjnych

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne realizowane w warunkach ambulatoryjnych i domowych, może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia u pacjenta wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą (rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu).

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, ważne jest 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w miejscu, w którym udzielane będą świadczenia, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja. Zabiegi fizjoterapeutyczne odbywają się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych, jednemu świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Fizjoterapia ambulatoryjna dla dzieci (do ukończenia 18 roku życia) z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego może się odbywać na podstawie jednego w roku kalendarzowym skierowania z poradni specjalistycznej. Cykl terapeutyczny trwa do 120 dni zabiegowych i obejmuje do 5 zabiegów dziennie.

Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje do 20 zabiegów w kriokomorze w okresie roku kalendarzowego.

Fizjoterapia w warunkach domowych

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lub inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w tym lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, fizjoterapii i balneoklimatologii, balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, balneologii, balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii i neurotraumatologii, chirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarz ze specjalizacja I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym (poradnia rehabilitacyjna, gabinet rehabilitacji, ośrodek/oddział dzienny rehabilitacji).

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
 • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
 • urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
 • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego.

Rehabilitacja w ośrodku/oddziale dziennym

Przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych i nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawia lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, ginekologicznego, lekarz poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej, urazowo-ortopedycznej, reumatologicznej oraz - w przypadku schorzeń przewlekłych - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego wynosi dla jednego świadczeniobiorcy od 15 do 30 dni zabiegowych u każdego świadczeniobiorcy, średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie.

W przypadku realizacji rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym czas trwania usprawniania wynosi do 40 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.
Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje do 20 zabiegów w kriokomorze w okresie roku kalendarzowego.

 • Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Rehabilitacja przeznaczona dla dzieci w wieku:

 1. do 7. roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego;
 2. od 8. do 18. roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim) do ukończenia 25. roku życia.

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej.

NFZ finansuje do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

 • Rehabilitacja dla osób z dysfunkcją  narządu słuchu i mowy

Skierowanie może być wydane przez lekarza oddziału lub poradni: otolaryngologicznej, otolaryngologicznej dziecięcej, audiologii i foniatrii, audiologicznej, foniatrycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej.

W zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta, świadczeniodawca winien zabezpieczyć dodatkowo w ramach świadczenia dostęp do lekarzy: specjalisty laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, lub foniatrii, lub audiologii, lub audiologii i foniatrii, a w przypadku udzielania świadczenia dzieciom z uszkodzeniem narządu słuchu do specjalisty laryngologii dziecięcej lub specjalisty otolaryngologii z trzyletnim stażem pracy z dziećmi, lub otorynolaryngologii z trzyletnim stażem pracy z dziećmi.

Czas trwania rehabilitacji wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

 • Rehabilitacja dla osób z dysfunkcją  narządu wzroku

Skierowanie na rehabilitację narządu wzroku wystawia lekarz poradni okulistycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej.

W zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta, świadczeniodawca winien zabezpieczyć dodatkowo w ramach świadczenia dostęp do lekarzy: lekarza specjalisty okulistyki lub neurologii.

Czas trwania rehabilitacji wzroku wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

 • Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa

Udzielana jest świadczeniobiorcom, w szczególności po ostrych zespołach wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych, zabiegach kardiochirurgicznych, zabiegach chirurgii naczyniowej, zaostrzeniach niewydolności serca.

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną jest wystawiane przez lekarza: oddziału kardiologii, oddziału kardiochirurgii, oddziału chorób wewnętrznych, poradni kardiologicznej, poradni rehabilitacyjnej, oddziału lub poradni dziecięcej – w przypadku skierowań dla dzieci.

Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej dla jednego świadczeniobiorcy jest ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego, wynosi jednak nie więcej niż 24 dni zabiegowe w okresie 90 dni kalendarzowych.

Kwalifikacji do kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej dokonuje zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą: lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii, pielęgniarka lub technik elektroradiolog, fizjoterapeuta oraz psycholog.

Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych

Świadczenia gwarantowane, realizowane w warunkach stacjonarnych, udzielane świadczeniobiorcom, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa

Świadczenia udzielane są przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed- i popołudniowych, średnio 5 zabiegów dziennie dla każdego świadczeniobiorcy.

Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje do 20 zabiegów w kriokomorze w ciągu roku kalendarzowego.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawia lekarz oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych i geriatrycznych; a w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo- ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 6 tygodni, średnio 5 rodzajów zabiegów dziennie u każdego świadczeniobiorcy.

 • Rehabilitacja pulmonologiczna

Świadczenia udzielane są przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed- i popołudniowych, średnio 5 zabiegów dziennie dla każdego świadczeniobiorcy.

Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną wystawia lekarz oddziału pulmonologicznego, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej, kardiologii, laryngologii, chorób wewnętrznych, alergologii, onkologii, w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego pediatrii oraz lekarz poradni gruźlicy płuc i chorób płuc, rehabilitacji, alergologicznej, chirurgii klatki piersiowej.

Czas rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 3 tygodni.

 • Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa

Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń dla pacjentów z podziałem na kategorie, w zależności od stanu pacjenta.

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną wystawiane jest przez lekarza oddziału kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chorób wewnętrznych, lekarza poradni kardiologicznej, rehabilitacyjnej lub w przypadku skierowań dla dzieci oddziału lub poradni dziecięcej.

– Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa – kategoria I

Organizacja udzielania świadczeń

 1. rehabilitacja kardiologiczna – usprawnianie przez 6 dni w tygodniu lub
 2. kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa – szkoleniowe sesje treningowe zaplanowane indywidualnie dla każdego pacjenta.

Czas trwania

 1. rehabilitacja kardiologiczna – do 3 tygodni bez przerwy lub
 2. kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa:

a) faza I – do 5 dni w warunkach stacjonarnych oraz
b) faza II – 20 treningów (3–5 razy w tygodniu) w miejscu pobytu świadczeniobiorcy.

Warunki przyjęcia

Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 42 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.

W przypadku wystąpienia, dodatkowych chorób lub powikłań skutkujących pobytem w innym oddziale lub szpitalu czas przyjęcia po wypisie z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby może ulec wydłużeniu o czas pobytu w tym oddziale lub szpitalu.

– Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa – kategoria II

Organizacja udzielania świadczeń

 1. rehabilitacja kardiologiczna – usprawnianie przez 6 dni w tygodniu lub
 2. kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa – szkoleniowe sesje treningowe zaplanowane indywidualnie dla każdego pacjenta.

Czas trwania

 1. rehabilitacja kardiologiczna – do 2 tygodni bez przerwy lub
 2. kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa:

a)    faza I – do 3–5 dni w warunkach stacjonarnych oraz
b)    faza II – 15 treningów (3–5 razy w tygodniu) w miejscu pobytu świadczeniobiorcy.

Warunki przyjęcia

Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 28 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby. W przypadku wystąpienia, dodatkowych chorób lub powikłań skutkujących pobytem w innym oddziale lub szpitalu czas przyjęcia po wypisie z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby może ulec wydłużeniu o czas pobytu w tym oddziale lub szpitalu.

– Rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi

Organizacja udzielania świadczeń

 1. rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi – usprawnianie przez 6 dni w tygodniu lub
 2. kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa z chorobami współistniejącymi – szkoleniowe sesje treningowe zaplanowane.

Czas trwania:

 1. rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi – do 5 tygodni bez przerwy lub
 2. kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa z chorobami współistniejącymi:

a)    faza I – 7–14 dni w warunkach stacjonarnych w zależności od stanu klinicznego pacjenta oraz
b)    faza II – odpowiednio 15–20 treningów (3–5 razy w tygodniu w zależności od czasu trwania fazy I) w miejscu pobytu świadczeniobiorcy.

Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 56 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby. W przypadku wystąpienia, dodatkowych chorób lub powikłań skutkujących pobytem w innym oddziale lub szpitalu czas przyjęcia po wypisie z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby może ulec wydłużeniu o czas pobytu w tym oddziale lub szpitalu.

Kwalifikacji do kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej dokonuje zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą: lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii, pielęgniarka lub technik EKG, fizjoterapeuta, psycholog.

 • Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń, z podziałem na kategorie, w zależności od stanu pacjenta. Warunkiem zakwalifikowania świadczeniobiorcy do danej grupy jest udokumentowanie oceny ciężkości stanu klinicznego świadczeniobiorcy w indywidualnej dokumentacji medycznej.

Skierowanie do rehabilitacji neurologicznej wszystkich grup i kategorii świadczeń (oprócz dziecięcej) wystawia lekarz oddziału lub kliniki anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, pediatrii po przeprowadzeniu konsultacji neurologicznej  lub lekarz poradni specjalistycznej rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej.

W przypadku rehabilitacji przewlekłej skierowanie wystawiane jest choremu, który jest już po przebytej rehabilitacji oraz który wymaga kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych.

W przypadku rehabilitacji neurologicznej dziecięcej przyjęcie ze skierowaniem: z oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, neurologii i neurochirurgii, ortopedii i traumatologii, chirurgii dziecięcej, chorób zakaźnych, pediatrii lub poradni specjalistycznej: neurologicznej, neonatologicznej, neurochirurgicznej, pediatrii, urazowo- ortopedycznej, chirurgii dziecięcej, rehabilitacyjnej.

– Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu Kategoria I

Czas trwania rehabilitacji

 1. do 16 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
 2. do 12 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

Warunki przyjęcia

 1. przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
 2. przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby – uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku braku chorób współistniejących.

Organizacja udzielania świadczeń

 1. usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 150 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 50 min w trybie przedpołudniowym w soboty;
 2. terapia (neuro)logopedyczna – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu, lub
 3. terapia (neuro)psychologiczna, psychoedukacja, terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu.

– Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu Kategoria II

Czas trwania rehabilitacji

 1. do 9 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
 2. do 6 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

Warunki przyjęcia

Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby – uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Organizacja udzielania świadczeń

 1. usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty;
 2. terapia (neuro)logopedyczna – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu, lub
 3. terapia (neuro)psychologiczna, psychoedukacja, terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu.

– Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych - kategoria I

Czas trwania rehabilitacji

 1. do 16 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
 2. do 12 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

Warunki przyjęcia

 1. przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
 2. przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby – uszkodzenia układu nerwowego w przypadku braku chorób współistniejących.

Organizacja udzielania świadczeń

Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 150 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 50 min w trybie przedpołudniowym w soboty.

– Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych – kategoria II

Czas trwania rehabilitacji

 1. do 9 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
 2. do 6 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

Warunki przyjęcia

Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby – uszkodzenia układu nerwowego.

Organizacja udzielania świadczeń

Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty.

– Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych – kategoria I

Czas trwania rehabilitacji

Do 9 tygodni bez przerwy.

Warunki przyjęcia

Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby – uszkodzenia układu nerwowego.

Organizacja udzielania świadczeń - usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 150 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 50 min w trybie przedpołudniowym w soboty.

– Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych - kategoria II

Czas trwania rehabilitacji

Do 6 tygodni bez przerwy.

Warunki przyjęcia przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby – uszkodzenia układu nerwowego.

Organizacja udzielania świadczeń

Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty.

Rehabilitacja neurologiczna przewlekła – odbywa się raz w roku kalendarzowym i trwa do 6 tygodni.

Czas trwania rehabilitacji

Do 6 tygodni raz w roku kalendarzowym.

Warunki przyjęcia

Warunkiem realizacji świadczenia jest przebycie: rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu, zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych, zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych.

Organizacja udzielania świadczeń

Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty.

– Rehabilitacja neurologiczna dziecięca – kategoria I

Organizacja udzielania świadczeń

1.    w przypadku dzieci do ukończenia 2 roku życia:

a) usprawnianie przez 6 dni w tygodniu, nie mniej niż 90 min na dobę w trybie przed i popołudniowym od poniedziałku do piątku, w tym co najmniej 45 min indywidualnej kinezyterapii, oraz 30 min w trybie przedpołudniowym w soboty,
b) terapia (neuro) logopedyczna – nie mniej niż 15 min dziennie przez 5 dni w tygodniu, lub
c) terapia (neuro) psychologiczna, psychoedukacyjna, terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę – nie mniej niż 15 min dziennie przez 5 dni w tygodniu, lub
d) terapia zajęciowa – nie mniej niż 15 min dziennie przez 5 dni w tygodniu;

2. w przypadku dzieci od ukończenia 2 roku życia:

a) usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 135 min na dobę w trybie przed i popołudniowym od poniedziałku do piątku, w tym co najmniej 60 min indywidualnej kinezyterapii, oraz 45 min w trybie przedpołudniowym w soboty,
b) terapia (neuro) logopedyczna – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu lub
c) terapia (neuro) psychologiczna/psychoedukacja/terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu, lub
d) terapia zajęciowa – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu.

Czas trwania rehabilitacji

Do 16 tygodni w roku kalendarzowym.

– Rehabilitacja neurologiczna dziecięca – kategoria II

Organizacja udzielania świadczeń

Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku, w tym co najmniej 60 min indywidualnej kinezyterapii, oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty.

Czas trwania rehabilitacji

Do 12 tygodni w roku kalendarzowym.

– Rehabilitacja neurologiczna dziecięca – kategoria III

Organizacja udzielania świadczeń

 1. usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 90 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do
 2. piątku, w tym co najmniej 60 min indywidualnej kinezyterapii, oraz 30 min w trybie przedpołudniowym w soboty;
 3. terapia (neuro)logopedyczna – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu, lub
 4. terapia (neuro)psychologiczna, psychoedukacja, terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu, lub
 5. terapia zajęciowa – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu.

Czas trwania rehabilitacji

Do 12 tygodni w roku kalendarzowym.

Rehabilitacja dzieci ze śpiączką
Rehabilitacja dzieci ze śpiączką odbywa się na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji (jako kontynuacja leczenia szpitalnego).

Kwalifikacji do programu dokonuje zespół terapeutyczny w oparciu o kryteria:

 • pacjent od 6 do 8 punktów w skali Glasgow (GSC);
 • pacjent pozostaje w stanie śpiączki w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od momentu urazu lub 6 miesięcy od momentu wystąpienia śpiączki nieurazowej;
 • stabilność podstawowych parametrów życiowych;
 • stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznego;
 • wiek pacjenta od 2 do 18 roku życia (nieukończone 18 lat w momencie przyjęcia).

Czas trwania leczenia w programie nie powinien trwać dłużej niż 12 miesięcy od rozpoczęcia programu. Jeśli wydłużenie leczenia przyniesie pacjentowi korzyści zdrowotne, zespół terapeutyczny za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia może wyrazić zgodę na wydłużenie leczenia w programie do 15 miesięcy.

Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką (rozpoznanie zasadnicze ICD 10 - R 40.2)

Rehabilitacja odbywa się na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji (jako kontynuacja leczenia szpitalnego).

Kwalifikacji do programu dokonuje zespół terapeutyczny w oparciu o kryteria:

 • pacjent od 6 do 8 punktów w skali Glasgow (GSC);
 • pacjent pozostaje w stanie śpiączki w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od momentu urazu lub 6 miesięcy od momentu wystąpienia śpiączki nieurazowej;
 • stabilność podstawowych parametrów życiowych;
 • stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznego;
 • ukończony 18 rok życia w dniu przyjęcia;
 • czas od zdarzenia wywołującego śpiączkę nie krótszy niż 6 tygodni.

Czas trwania leczenia w programie nie powinien trwać dłużej niż 12 miesięcy od rozpoczęcia programu. Jeśli wydłużenie leczenia przyniesie pacjentowi korzyści zdrowotne, zespół terapeutyczny za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia może wyrazić zgodę na wydłużenie leczenia w programie do 15 miesięcy.


 

Często zadawane pytanie:

Czy skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne zachowuje swoją ważność w sytuacji, gdy świadczeniodawca, u którego pacjent został zapisany na listę oczekujących zaprzestał realizacji umowy zawartej z NFZ o udzielanie  świadczeń opieki zdrowotnej?

Wymóg zarejestrowania skierowania w terminie 30 dni od jego wystawienia, określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 465.) w sytuacji, opisanej w pytaniu został zachowany, skoro świadczeniobiorca został wpisany na listę oczekujących na udzielone świadczenia. Prawa świadczeniobiorcy w związku z zaprzestaniem realizacji przez świadczeniodawcę umowy zawartej z NFZ opisują przepisy art. 20 ust. 10a – 10d ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn.zm.).

Z treści tych przepisów wyraźnie wynika, że świadczeniobiorca w opisanej wyżej sytuacji, po otrzymaniu od dotychczasowego świadczeniodawcy zaświadczenia o wpisaniu na listę oczekujących i dacie zgłoszenia się świadczeniobiorcy oraz zwróconego oryginału skierowania, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez innego świadczeniodawcę wykonującego umowę w danym zakresie. Nowy świadczeniodawca umieszczając świadczeniobiorcę na liście oczekujących uwzględnia datę zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy zawartej z NFZ. Z tej procedury wynika, że w opisanej sytuacji skierowanie zachowuje swoją ważność także w przypadku ponownego wpisania na listę oczekujących u nowego świadczeniodawcy.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2021 poz.265)