logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności dla pacjenta

Amazonki w Mazowieckim OW NFZ

14.09.2018
Jak żyć po mastektomii? Gdzie szukać wsparcia i pomocy po leczeniu? Co zrobić, by rehabilitacja była skuteczna? Na te i inne pytania już w czwartek 4 października, w godzinach od 12.00 do 16.00, w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ...

Komunikat w sprawie nowych numerów kontaktowych Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego w Mazowieckim OW NFZ

13.09.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 14 września 2018 r. nastąpiła zmiana numerów kontaktowych Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego...

Informator o Terminach Leczenia

11.09.2018
Informator o Terminach Leczenia – Narodowy Fundusz Zdrowia uruchamia nowe narzędzie – funkcjonalną i przyjazną wyszukiwarkę, w której możemy sprawdzić, gdzie najszybciej uzyskamy pomoc lekarza. W bazie adresów i telefonów informatora znajduje się...
Zobacz szczegóły
Drukuj

Ważne informacje

Ważne informacje

 • Prawo do nabycia bezpłatnych  wyrobów medycznych (art. 47 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)  na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust.4 ustawy o refundacji przysługuje:
 1. inwalidom wojennym i wojskowym,​
 2. cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 3. osobom represjonowanym,
 4. uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 5. weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
 • Podstawą do zaopatrzenia w wyroby medyczne jest zlecenie prawidłowo wystawione przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, na zasadach określonych w tej ustawie potwierdzone do realizacji przez Oddział Funduszu, w którym zarejestrowany jest świadczeniobiorca.
 • Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawiane przez osobę uprawnioną, potwierdzone do refundacji przez Oddział Wojewódzki NFZ  jest rodzajem czeku wystawionego pacjentowi, na podstawie którego otrzymuje zaopatrzenie, za który świadczeniodawca realizujący zaopatrzenie rozlicza się z NFZ. Jeśli cena refundowanego wyrobu medycznego przekracza limit określony w przepisach - pacjent dopłaca jedynie różnicę. Obowiązujące przepisy nie pozwalają natomiast na zwrot pacjentowi kosztów poniesionych przy zakupie wyrobu medycznego na podstawie przedłożonego przez pacjenta Oddziałowi NFZ rachunku czy faktury.
 • W przypadku gdy zlecenie jest wystawione nieprawidłowo (zawiera błędy formalne lub zostało wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami) – Oddział Funduszu zwraca pacjentowi zlecenie bez potwierdzenia, informując o przyczynie odmowy potwierdzenia.
 • W sytuacji gdy konieczne jest pilne zaopatrzenie (po urazach) pacjenta w wyroby medyczne dopuszcza się, aby Oddział Funduszu na terenie, którego przebywa pacjent pośredniczył z Oddziałem Funduszu, w którym pacjent jest zarejestrowany, w potwierdzeniu zlecenia przy pomocy faksu.
 • Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne ważne jest bezterminowo z wyjątkiem zaopatrzenia comiesięcznego. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.
 • Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, pierwszorazowo potwierdza Oddział Funduszu i wystawia kartę potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie – jest to dokument wydawany przez Oddział Wojewódzki Funduszu, który przez okres do 12 miesięcy służy do potwierdzenia wystawionych zleceń i ich realizacji.
 • Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, wystawiane w okresie ważności w/w karty, nie wymaga potwierdzenia przez Oddział Funduszu.
 • Zlecenie, w celu jego potwierdzenia i zarejestrowania, może dostarczyć do Oddziału Funduszu świadczeniobiorca lub inna osoba w jego imieniu (z wyłączeniem świadczeniodawcy, który zawarł umowę oraz osób przez niego zatrudnionych lub udzielających świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę, a także osób którym udzielanie świadczeń powierzył). Zlecenie przesłane pocztą będzie odesłane na adres świadczeniobiorcy (nadawcy).
 • Potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego, z wyjątkiem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie, dokonuje świadczeniobiorca lub w jego imieniu przedstawiciel ustawowy albo inna osoba, na podstawie:
 1. pisemnego upoważnienia wystawionego przez świadczeniobiorcę,
 2. zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia świadczeniobiorcy uniemożliwiającym wystawienie przez niego upoważnienia,
 • Realizacja zleceń drogą wysyłkową dotyczy wyłącznie zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie
 • Świadczeniodawca obowiązany jest do zaopatrywania świadczeniobiorców wyłącznie w fabrycznie nowe wyroby medyczne
 • Zlecenie naprawy wyrobu medycznego wystawia i potwierdza Oddział Funduszu, który zrefundował dany wyrób medyczny. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o refundacji informujemy, iż „w przypadku dokonania naprawy i wykorzystania części lub całości tego limitu okres użytkowania wyrobu medycznego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu naprawy, z zaokrągleniem w dół do pełnego miesiąca”.
 • Świadczeniodawca wydaje pacjentowi pisemną gwarancję producenta dotyczącą bezpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu medycznego (z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie). Okres gwarancji powinien być co najmniej równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
 • Skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Dz.U. z dnia 31 maja 2017 r. poz. 1061 (ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Dz.U. 2018, poz. 281 – wyrób medyczny w wyniku zmian w stanie zdrowia u chorego może nie spełniać swojej funkcji, np. dzieci, które ze względu na rozwój fizyczny nie mogą dalej posługiwać się danym wyrobem, gdyż wyczerpały się możliwości regulacji, jak również osób dorosłych, u których nastąpiły takie zmiany w stanie zdrowia, które uniemożliwiają korzystanie z dotychczasowego zaopatrzenia. W opisanych sytuacjach można starać się o skrócenie okresu użytkowania. Zlecenie na przedterminowe zaopatrzenie w wyrób medyczny, musi być wystawione przez osobę uprawnioną i zawierać wyczerpujące uzasadnienie medyczne z uwzględnieniem podstawowych kryteriów przyznawania wyrobów medycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu. Może się zdarzyć, że w razie niejasności co do zasadności zlecenia będzie on dodatkowo weryfikowany przez Oddział Funduszu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez NFZ, zlecenie jest potwierdzane do refundacji. Skrócenie okresu użytkowania nie dotyczy wyrobów medycznych, które uległy zniszczeniu.
 • Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U. 2017 poz. 1061 ze zm.) stanowiący wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie definiuje: wyroby medyczne, osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, limit finansowania ze środków publicznych, wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych, kryteria przyznawania, okres użytkowania, limit cen napraw. 
 • Datą zakończenia realizacji świadczenia jest data potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego wpisana na zleceniu, od której jest liczony okres użytkowania wyrobu medycznego określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U. 2017 poz.1061 ze zm.), z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie.
 • Przypominamy, że świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitalnego lub innego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagłych, zapewnia się bezpłatne leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia (art. 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
W celu potwierdzenia zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawionego w w/w podmiotach leczniczych należy okazać wypis z danej placówki.