logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności dla pacjenta

Komunikat dla pacjnetów

12.11.2019
EB (epidermolysis bullosa, leczenie pęcherzykowego oddzielana naskórka) - dane kontaktowe do osób koordynujących udzielanie świadczeń w szpitalach...

"Środa z Profilaktyką" w mazowieckim NFZ

12.11.2019
Już jutro (13 listopada), w ramach cyklicznej akcji "Środa z profilaktyką", zapraszamy do siedziby Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie na bezpłatne badania profilaktyczne...
Zobacz szczegóły
Drukuj

Ważne informacje

Ważne informacje

 
 • Prawo do nabycia bezpłatnych wyrobów medycznych (art. 47 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1510 ze zm.)na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji (Dz.U z 2019 r. poz. 784 j.t.)do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust.4 ustawy o refundacji przysługuje:
 1. inwalidom wojennym i wojskowym,
 2. cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 3. osobom represjonowanym,
 4. uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 5. weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
Na stronie Oddziału Funduszu znajduje się wykaz grup osób o szczególnych uprawnieniach wymienionych powyżej, wraz z zakresem dodatkowych uprawnień, jest on dostępny pod adresem: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/co-kazdy-pacjent-wiedziec-powinien/szczegolne-uprawnienia-do-korzystania-ze-swiadczen/ .
 • Zgodnie z ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2019 r. poz. 473)  świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej, przysługuje prawo do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.
 • W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2018 poz. 932, Dz.U. 2018 poz. 1532), prawo do wyrobów medycznych na ww. zasadach (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji Dz.U. z 2019 r. poz. 784 j.t.przysługuje świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie uzyskania orzeczenia oraz dodatkowych uprawnień z nim związanych zapraszamy na stronę Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. 
 • Świadczeniobiorcy posiadający dodatkowe uprawnienia (np. zaświadczenie lekarskie zgodne z ustawą „Za Życiem”, orzeczenie o stopniu znacznym niepełnosprawności, legitymacja osoby represjonowanej lub inwalidy wojennego lub wojskowego) powinni okazać przy potwierdzaniu zlecenia do realizacji odpowiednie dokumenty potwierdzające dodatkowe uprawnienia pracownikowi Funduszu.
 • Podstawą do zaopatrzenia w wyroby medyczne jest zlecenie prawidłowo wystawione przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, na zasadach określonych w tej ustawie potwierdzone do realizacji przez Oddział Funduszu, w którym zarejestrowany jest świadczeniobiorca.
 • Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawiane przez osobę uprawnioną, potwierdzone do refundacji przez Oddział Wojewódzki NFZ jest rodzajem czeku, na podstawie którego pacjent otrzymuje zaopatrzenie, a świadczeniodawca realizujący zaopatrzenie rozlicza się z NFZ.
 • W przypadku, gdy cena refundowanego wyrobu przekracza limit finansowania ze środków publicznych określony w przepisach, pacjent w 100 procentach pokrywa kwotę powyżej limitu finansowania. Obowiązujące przepisy nie pozwalają na zwrot kosztów wykupionego wyrobu medycznego na podstawie rachunku lub faktury w przypadku, gdy zlecenie nie zostało wcześniej potwierdzone do refundacji w Oddziale Funduszu.
 • W przypadku gdy zlecenie jest wystawione nieprawidłowo (zawiera błędy formalne lub zostało wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami) – Oddział Funduszu zwraca pacjentowi zlecenie bez potwierdzenia, informując o przyczynie odmowy potwierdzenia.
 • W sytuacji, gdy konieczne jest pilne zaopatrzenie pacjenta (po urazach) w wyroby medyczne, dopuszcza się, aby Oddział Funduszu na terenie, którego przebywa pacjent pośredniczył w Oddziale Funduszu, w którym pacjent jest zarejestrowany, w potwierdzeniu zlecenia przy pomocy faksu.
 • Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne ważne jest bezterminowo z wyjątkiem zaopatrzenia comiesięcznego. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.
 • Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, pierwszorazowo potwierdza Oddział Funduszu i wystawia kartę potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie ważną przez okres do 12 miesięcy.
 • Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, wystawiane w okresie ważności ww. karty, nie wymaga potwierdzenia przez Oddział Funduszu.
 • Ważne karty zaopatrzenia comiesięcznego, nie uwzględniające dodatkowych uprawnień, należy dostarczyć wraz z dokumentami potwierdzającymi dodatkowe uprawnienia do Oddziału Funduszu w celu wystawienia kart uwzględniających powyższe uprawnienia.
 • Zlecenie, w celu jego potwierdzenia i zarejestrowania, może dostarczyć do Oddziału Funduszu świadczeniobiorca lub inna osoba w jego imieniu (z wyłączeniem świadczeniodawcy, który zawarł umowę oraz osób przez niego zatrudnionych lub udzielających świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę, a także osób którym udzielanie świadczeń powierzył). Zlecenie przesłane pocztą będzie odesłane na adres świadczeniobiorcy (nadawcy).
 • Potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego, z wyjątkiem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie, dokonuje świadczeniobiorca lub w jego imieniu przedstawiciel ustawowy albo inna osoba, na podstawie:
 1. pisemnego upoważnienia wystawionego przez świadczeniobiorcę,
 2. zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia świadczeniobiorcy uniemożliwiającym wystawienie przez niego upoważnienia.
 • Realizacja zleceń drogą wysyłkową dotyczy wyłącznie zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie.
 • Świadczeniodawca obowiązany jest do zaopatrywania świadczeniobiorców wyłącznie w fabrycznie nowe wyroby medyczne.
 • Zlecenie naprawy wyrobu medycznego wystawia i potwierdza Oddział Funduszu, który zrefundował dany wyrób medyczny. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o refundacji informujemy, iż „w przypadku dokonania naprawy i wykorzystania części lub całości tego limitu okres użytkowania wyrobu medycznego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu naprawy, z zaokrągleniem w dół do pełnego miesiąca”.
 • Świadczeniodawca wydaje pacjentowi pisemną gwarancję producenta dotyczącą bezpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu medycznego (z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie). Okres gwarancji powinien być co najmniej równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
 • Skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Dz.U. z dnia 31 maja 2017 r. poz. 1061  oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Dz.U. 2018, poz. 281  – wyrób medyczny w wyniku zmian w stanie zdrowia u chorego może nie spełniać swojej funkcji, np. dzieci, które ze względu na rozwój fizyczny nie mogą dalej posługiwać się danym wyrobem, gdyż wyczerpały się możliwości regulacji, jak również u osób dorosłych, u których nastąpiły zmiany w stanie zdrowia, które uniemożliwiają korzystanie z dotychczasowego zaopatrzenia. W opisanych sytuacjach można starać się o skrócenie okresu użytkowania. Zlecenie na przedterminowe zaopatrzenie w wyrób medyczny, musi być wystawione przez osobę uprawnioną i zawierać wyczerpujące uzasadnienie medyczne z uwzględnieniem podstawowych kryteriów przyznawania wyrobów medycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu. Skrócenie okresu użytkowania nie dotyczy wyrobów medycznych, które uległy zniszczeniu.
 • Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U. 2017 poz. 1061 ze zm.) stanowiący wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie definiuje następujące pojęcia: wyroby medyczne, osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, limit finansowania ze środków publicznych, wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych, kryteria przyznawania, okres użytkowania, limit cen napraw.
 • Datą zakończenia realizacji świadczenia jest data potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego wpisana na zleceniu, od której jest liczony okres użytkowania wyrobu medycznego określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U. 2017 poz.1061 ze zm.), z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie.
 • Przypominamy, że świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala lub innego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagłych, zapewniają wymienione placówki w bezpłatnie leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia (art. 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
W celu potwierdzenia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w Oddziale Funduszu wystawionego w ww. podmiotach leczniczych należy okazać kartę informacyjną (wypis) z danej placówki.