logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Ważne informacje

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzony został nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, który nie wymaga potwierdzenia w Oddziale NFZ pod warunkiem, że lekarz lub inna osoba uprawniona do wystawienia zlecenia wystawi go za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu (eZWM)!!!

Jeżeli uprawnienie pacjenta do danego wyrobu medycznego zostaje potwierdzone za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu (eZWM) przez lekarza lub inną osobę uprawnioną, która zlecenie wystawia (w przychodni, w szpitalu), wówczas pacjent od razu może się udać z potwierdzonym zleceniem do sklepu lub apteki, bez konieczności wizyty w NFZ. Ponadto zlecenie takie może być wystawione i potwierdzone niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne są wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, w tym ich kontynuacja, są wystawiane na okres nie dłuższy niż 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia ich wystawienia. W przypadku gdy weryfikacja zlecenia odbyła się za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych są wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia.

Wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, w tym ich kontynuacja np. pieluchomajtki  wystawione na dłużej niż jeden miesiąc możesz zrealizować w częściach obejmującymi okresy nie krótsze niż miesiąc i nie dłuższe niż 6 miesięcy. Jeśli zlecenie zostanie podzielone, to wszystkie części należy zrealizować w punkcie, w którym pozostawiono zlecenie. Zlecenia za miesiące, które upłynęły, nie mogą być zrealizowane.

Wyroby medyczne należy zakupić w punktach, które mają zawartą umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne. Są to sklepy medyczne lub apteki. Nie obowiązuje rejonizacja, to pacjent decyduje, gdzie zrealizuje zlecenie.

W przypadku gdy zlecenie przyjęte do realizacji nie może zostać zrealizowane, świadczeniodawca zwraca, o ile to możliwe, zlecenie świadczeniobiorcy, albo osobie działającej w jego imieniu lub na jego rzecz.

Produkty mogą różnić się ceną i jakością. Pacjent może wybrać wyrób droższy niż limit refundacji i dopłacić różnicę między ceną brutto wyrobu, a kwotą refundacji. Każdy punkt, który ma umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne, musi posiadać przynajmniej jeden produkt w grupie w cenie limitu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 29 maja 2017 r. (Dz. U. 2019 poz. 1267 z późn. zm.).

Świadczeniodawca, w celu zapoznania świadczeniobiorcy z działaniem i zastosowaniem wyrobu medycznego, obowiązany jest do posiadania w każdym miejscu udzielania świadczeń co najmniej jednego wyrobu medycznego produkowanego seryjnie, oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz. U. 2019 poz. 1267 z późn. zm.).

Realizacja zlecenia drogą wysyłkową może dotyczyć wyłącznie zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie.

Świadczeniodawca obowiązany jest do zaopatrywania świadczeniobiorców wyłącznie w fabrycznie nowe wyroby medyczne.

Osoba realizująca zlecenie obowiązana jest do wydania świadczeniobiorcy pisemnej:

 • instrukcji używania wyrobu medycznego oraz dokumentu sprzedaży;
 • gwarancji wytwórcy dotyczącej bezpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu medycznego, z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie.  Okres gwarancji winien być co najmniej równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz. U. 2019 poz. 1267 z późn. zm.).

Prawo do nabycia bezpłatnych wyrobów medycznych (art. 47 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1373 j.t.)  na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji (Dz. U z 2019 r. poz. 784 j.t.) do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust.4 ustawy o refundacji przysługuje:

 • inwalidom wojennym i wojskowym,
 • cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • osobom represjonowanym,
 • uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Osoby wskazane powyżej są obowiązane do okazania wystawiającemu zlecenie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie (stosowna legitymacja).

Wystawiający zlecenie jest obowiązany wpisać na zleceniu rodzaj, numer, datę wydania i termin ważności dokumentu potwierdzającego powyższe  uprawnienia.

Prawo do wyrobów medycznych (art. 47 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1373 j.t.) na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji (Dz. U z 2019 r. poz. 784 j.t.) do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, z uwzględnieniem wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust.4 ustawy o refundacji przysługuje:

 • świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej, przysługuje prawo do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia,
 • świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osoby posiadające uprawnienia dodatkowe, są obowiązane do okazania wystawiającemu zlecenie dokumentu potwierdzającego przysługujące mu uprawnienie (zaświadczenie „ustawa za życiem”, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Wystawiający zlecenie jest obowiązany wpisać na zleceniu rodzaj, numer, datę wydania i termin ważności dokumentu potwierdzającego powyższe  uprawnienia.

Podstawą naprawy wyrobu medycznego podlegającego dofinansowaniu przez NFZ  (np. wózka inwalidzkiego, protezy kończyny) jest zlecenie na wykonanie naprawy wyrobu medycznego. Zlecenie naprawy wyrobu medycznego wypełnia i drukuje oddział wojewódzki Funduszu. Realizacja napraw odbywa się u świadczeniodawcy, u którego dokonano zakupu wyrobu medycznego.

Ważne!

W przypadku dokonania naprawy i wykorzystania części lub całości limitu naprawy okres użytkowania wyrobu medycznego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu naprawy, z zaokrągleniem w dół do pełnego miesiąca.

Świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala lub innego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagłych, zapewnia się bezpłatnie leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia.

(art. 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)