logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Aktualności

Studencie! Czy jesteś ubezpieczony?

20-10-2016

Studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że muszą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego.

Kto zgłasza studenta do ubezpieczenia zdrowotnego?

  • RODZINA. Najczęściej rodzic posiadający tytuł ubezpieczenia zdrowotnego (np. z tytułu posiadanej umowy o pracę, wykonywanej działalności gospodarczej albo otrzymywanej renty czy emerytury). Jeżeli żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo w innym kraju Unii Europejskiej, studenta jako członka rodziny może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego również babcia lub dziadek. W każdym z tych przypadków świadczenia opieki zdrowotnej finansowane przez NFZ przysługują uczącemu się do ukończenia 26. roku życia. Jeżeli student zawarł związek małżeński, do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza go małżonek o ile sam posiada tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. pracuje na umowę o pracę). W takim przypadku ubezpieczenie przysługuje studentowi dopóty, dopóki nie zaistnieje inny tytuł do ubezpieczenia, np. podjęcie pracy, rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej lub rejestracja w urzędzie pracy.

 

WAŻNE! Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę wyższą wygasa po upływie 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów.

 

  • UCZELNIA. Jeżeli student nie może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez żadnego z członków rodziny, a także jeśli kontynuuje naukę po ukończeniu 26. roku życia, obowiązek ubezpieczenia studenta przechodzi na uczelnię. Warto przy tym podkreślić, że to na osobie uczącej się spoczywa obowiązek osobistego zgłoszenia się do dziekanatu i złożenia wniosku o objęcie jej ubezpieczeniem. Student zgłoszony przez uczelnię do ubezpieczenia zdrowotnego jest zobowiązany również poinformować swoją uczelnię o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, kiedy na przykład rozpocznie pracę.
  • PRACODAWCA. Jeżeli student pracuje na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, do ubezpieczenia zgłasza go pracodawca.
  • INSTYTUCJA. W przypadku, gdy student pobiera świadczenia przyznane przez np. ZUS lub KRUS, do ubezpieczenia zgłaszają go instytucje wypłacające dane świadczenia.

 

Wszystkie aktualności