logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie aneksowania umów na 2016 r. dotyczący umów wieloletnich w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

25-11-2015

Dotyczy: umów wieloletnich, tj. niewygasających z dniem 31.12.2015 r.

W związku z uruchomieniem procesu aneksowania umów na 2016 rok, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości pobrania zapytania ofertowego ze strony internetowej Oddziału Mazowieckiego służącego do przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej.

Zapytanie ofertowe  dokumentacja aktualizacyjna UZD   

Dokumentację aktualizacyjną, przygotowaną w programie NFZ-KO na podstawie zapytania ofertowego właściwego dla rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe i profilu świadczeniodawcy, proszę dostarczyć w wersji elektronicznej i papierowej na adres Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa do dnia 30 listopada 2015 roku.

Wydrukowany formularz dokumentacji aktualizacyjnej winien być opatrzony na każdej stronie wydruku kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania świadczeniodawcy.

Wraz z dokumentacją aktualizacyjną proszę złożyć wniosek w sprawie rachunku bankowego do przyszłej umowy na rok 2016 (wniosek składany przez system SZOI oraz pisemnie wydruk z systemu SZOI).

Wobec powyższego, niezbędne jest dokonanie przez podmioty aktualizacji danych świadczeniodawcy w portalu SZOI, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

  • wykazy personelu medycznego, daty harmonogramów osób przewidzianych do realizacji umowy w 2016 r.
  • dostępność komórek organizacyjnych, personelu medycznego w miejscu pracy oraz dostępności sprzętu na 2016 r.
  • prawidłowość opisu komórek organizacyjnych (zgodność z obowiązującymi przepisami, wpisami w rejestrze Wojewody).
  • dane teleadresowe tj. nr telefonu, adres e-mail, w odniesieniu do świadczeniodawcy i każdego miejsca udzielania świadczeń.
  • okresy obowiązywania umów z podwykonawcami (w sytuacji wygaśnięcia umowy podwykonawstwa z dniem 31.12.2015 r., podwykonawca powinien wprowadzić i zatwierdzić w systemie nową umowę zawartą na 2016 r.).

Podpisanie aneksów na 2016 r. do umów niewygasających z końcem ww. okresu rozliczeniowego uwarunkowane będzie spełnieniem przez Świadczeniodawcę warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  właściwych dla danego rodzaju świadczeń.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny:  Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego – 22 279 78 66

Wszystkie aktualności