logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie aneksowania umów na 2016 r. dotyczący umów wieloletnich

23-11-2015

Dotyczy: umów wieloletnich, tj. niewygasających z dniem 31.12.2015 roku

W związku z uruchomieniem procesu aneksowania umów na 2016 rok, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że załączniki do umów zostaną sporządzone w oparciu o dane widniejące w bieżących umowach, poprzez kopiowanie potencjału.  

Wobec powyższego, niezbędne jest dokonanie przez podmioty aktualizacji danych świadczeniodawcy w portalu SZOI, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

 • wykazy personelu medycznego, daty harmonogramów osób przewidzianych do realizacji umowy w 2016r.
 • dostępność komórek organizacyjnych, personelu medycznego w miejscu pracy oraz dostępności sprzętu na 2016r.
 • prawidłowość opisu komórek organizacyjnych (zgodność z obowiązującymi przepisami,  wpisami w rejestrze Wojewody)

Uwaga! Potencjał, który nie będzie posiadał w systemie SZOI aktywnych harmonogramów dostępności w 2016 roku (czyli będzie „ograniczony” datą do „31.12.2015 r.”), nie zostanie skopiowany czyli uwzględniony w potencjale świadczeniodawcy na 2016 r.

W w/w procesie zablokowana zostanie możliwość kopiowania potencjału w zakresie sześcioznakowych kodów zawodów i specjalności personelu, w stosunku do których świadczeniodawca nie dokonał przekodowania. Intencją powyższego dostosowania jest prawidłowe skopiowanie personelu, z zachowaniem spójności z klasyfikacją zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy, wprowadzoną przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania1

Należy podkreślić, że brak przekodowania personelu świadczeniodawcy może uniemożliwić wygenerowanie profilu świadczeniodawcy niezbędnego do złożenia oferty w ramach postępowań o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Proces przekodowania odbywa się automatycznie, przy pomocy udostępnionego przez NFZ mechanizmu zatwierdzenia przez świadczeniodawcę propozycji przekodowania, co ułatwia dokonanie aktualizacji potencjału.

 • okresów obowiązywania umów z podwykonawcami.

Uwaga! W sytuacji wygaśnięcia umowy podwykonawstwa z dniem 31.12.2015 r., podwykonawca powinien wprowadzić i zatwierdzić w systemie nową umowę zawartą na 2016 r.

Niezbędne jest również zweryfikowanie i zaktualizowanie danych teleadresowych tj. nr telefonu, adres e-mail, w odniesieniu do świadczeniodawcy i każdego miejsca udzielania świadczeń.

Podpisanie aneksów na 2016 rok do umów niewygasających z końcem ww. okresu rozliczeniowego uwarunkowane będzie spełnieniem przez Świadczeniodawcę warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - właściwych dla danego rodzaju świadczeń.

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu aneksowania umów, proszę o realizację ww. zaleceń w możliwie najszybszym terminie, nie później niż  do dnia 4 grudnia 2015 roku.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Działów pod numerami telefonu:

 • Leczenie szpitalne  (22) 279 75 65, (22) 279 75 34
 • Opieka Psychiatryczna i leczenie uzależnień  (22) 279 75 28
 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – (22) 279 75 17; 22 279 75 55
 • Rehabilitacja Lecznicza   (22) 279 75 62; (22) 279 75 56
 • Leczenie Stomatologiczne – (22) 279 75 60; (22) 279 75 38
 • Profilaktyczne Programy Zdrowotne – (22) 279 75 39; (22) 279 75 40
 • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna  (22) 279 75 45; (22) 279 75 41
 • Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze, Opieka Paliatywna i Hospicyjna  (22) 279 75 25; (22) 279 75 26

 1 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.2014.1145).

 

Wszystkie aktualności