logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Treść archwialna
 1. Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania osoby wnioskującej.

  • Jeśli osoba wnioskująca wyjeżdża na pobyt czasowy do innego państwa członkowskiego (np. wyjazd turystyczny, wizyta u rodziny) i posiada własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia, do Wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinna dołączyć następujące dokumenty:
   • Dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia.
  • Jeśli osoba wnioskująca wyjeżdża na pobyt czasowy do innego państwa członkowskiego (np. wyjazd turystyczny, wizyta u rodziny) i zgłoszona jest do ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia jako członek rodziny, do Wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinna dołączyć następujące dokumenty:
   • Dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia osoby, która dokonała zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny;
   • Dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ jako członka rodziny, oraz
   • Legitymacja szkolna lub studencka - w przypadku uczniów i studentów.
  • Jeśli osoba wnioskująca jest uczniem uczącym się w szkole w innym państwie członkowskim lub studentem udającym się do innego państwa członkowskiego w celu odbycia tam studiów, do Wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, powinna dołączyć następujące dokumenty:
   • Dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ;
   • W przypadku osób, zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny – dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ osoby, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny;
   • Zaświadczenie lub legitymacja szkolna, ważne na dany rok szkolny ze szkoły znajdującej się na terenie innego państwa członkowskiego bądź zaświadczenie z uczelni w państwie pobytu lub zaświadczenie z polskiej uczelni, które powinno zawierać następujące informacje:
    • Imię i nazwisko studenta;
    • Informację o oddelegowaniu na studia do innego państwa członkowskiego (jeśli wyjazd jest organizowany przez polską uczelnię) bądź informację, że dana osoba została przyjęta na studia na uczelnię w innym państwie członkowskim;
    • Okres na jaki student zostaje oddelegowany na studia na uczelni w innym państwie członkowskim, bądź terminy trwania semestrów (lub roku akademickiego).
  • W przypadku pracowników oddelegowanych do pracy na terenie innego państwa członkowskiego Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest na podstawie formularza E 101 lub E 102, wydanego przez ZUS. Członkowie rodziny towarzyszący pracownikowi oddelegowanemu, do Wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, powinni dołączyć:
   • Dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.
  • Jeśli osoba wnioskująca jest osobą bezrobotną, udającą się do innego państwa członkowskiego w celu poszukiwania pracy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest na podstawie formularza E 303, wydanego przez Urząd Pracy. Członkowie rodziny towarzyszący osobie bezrobotnej, do Wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinni dołączyć:
   • Dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.
  • W przypadku pracowników transportu międzynarodowego, do Wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinny być dołączone następujące dokumenty:
   • Dokument potwierdzający zatrudnienie w charakterze pracownika transportu międzynarodowego;
   • Oświadczenie pracodawcy, w którym zobowiązuje się on do zwrotu EKUZ wydanych dla zatrudnionych pracowników oraz towarzyszących im członków rodziny, w przypadku, gdy z pracownikami tymi dana firma rozwiąże stosunek pracy, bądź zostaną im udzielone bezpłatne urlopy powyżej 30 dni;
   • Dokumentu potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ;
   • W przypadku członków rodziny dodatkowo - dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.

 2. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA:

 3. Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, który osoba zainteresowana powinna dołączyć do Wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego może być:

  Dla ubezpieczonego:
  1. Dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.:
   • aktualne dokumenty zawierające zestawienie należnych składek zdrowotnych: ZUS RMUA, ZUS RZA, ZUS RCA – w odniesieniu do pracowników i członków ich rodzin;
   • dowód wpłaty w przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzanej przez rolników do KRUS;
   • dowód wpłaty w przypadku osób ubezpieczonych prowadzących działalność na własny rachunek;
   • odcinek renty lub emerytury;
   • dowód wpłaty składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

  2. lub
  3. Dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, oprócz dokumentu potwierdzającego opłacenie składki, który pośrednio wskazuje na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu, np.:
   • legitymacja rencisty, emeryta, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego;
   • zaświadczenie wystawione przez płatnika składek o zgłoszeniu osoby do ubezpieczenia zdrowotnego;
   • zaświadczenie wystawione przez Urząd Pracy, potwierdzają zgłoszenie i odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku bezrobotnych niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu.
  W przypadku osób zgłoszonych do ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne jest także zaświadczenie wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  W przypadku emerytów/rencistów wojskowych dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne jest legitymacja.

  Dla członków rodziny:
  • Dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń osoby ubezpieczonej, która zgłosiła do ubezpieczenia członka rodziny;
  • Dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny (ZUS ZCNA, ZUS ZCZA).

 4. Punkty składania wniosków o wydanie EKUZ:


 5. Mazowiecki OW NFZ
  ul. Chałubińskiego 8
  00-613 Warszawa
  tel. (22) 582-84-33
  faks. (22) 582-84-17

  Delegatura Mazowieckiego OW NFZ w Ciechanowie
  ul. 17 Stycznia 7
  06-400 Ciechanów
  tel. (23) 672-35-85; (23) 672-30-61
  faks. (23) 672-42-12

  Delegatura Mazowieckiego OW NFZ w Ostrołęce
  07-410 Ostrołęka
  ul. Kościuszki 45
  tel. (29) 764-62-02; (29) 764-62-07
  faks. (29) 764-62-07

  Delegatura Mazowieckiego OW NFZ w Płocku
  ul. Padlewskiego 18 c
  09-402 Płock
  tel. (24) 269-18-43; (24) 269-18-42; (24) 269-18 44
  faks. (24) 269-18-42

  Delegatura Mazowieckiego OW NFZ w Radomiu
  ul. Piastowska 4
  26-617 Radom
  tel. (48) 369-84-70
  faks. (48) 369-84-75

  Delegatura Mazowieckiego OW NFZ w Siedlcach
  ul. Piłsudskiego 4
  08-110 Siedlce
  tel. (25) 644-83-78; (25) 644-83-18
  faks (25) 644-84-25

 6. Wniosek o wydanie EKUZ
Warszawa, 18 lipca 2008 roku

 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia