logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Na jaki okres będzie wystawiona EKUZ ?

Treść archiwalna
Okres ważności EKUZ uzależniony jest od tytułu z jakiego dana osoba zgłoszona jest do ubezpieczenia zdrowotnego oraz od daty ważności dowodu ubezpieczenia, który dołączany jest do wniosku. Poniżej przedstawiamy przykładowe okresy ważności wydania EKUZ dla wybranych grup ubezpieczonych tymczasowo przebywających w innym kraju członkowskim UE/EOG :

pracownik / osoba prowadząca własną działalność gospodarczą
karta ważna będzie przez kolejne 2 miesiące liczone od m-ca, za który została opłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne. przykłady :

 • Kopia legitymacji ubezpieczeniowej podstemplowanej w lutym 2008 r. uprawnia do otrzymania karty ważnej do końca kwietnia 2008 r.,
 • Kopia raportu o składkach ZUS RMUA za okres 1/2008 (identyfikator raportu) uprawnia do otrzymania karty ważnej do końca marca 2008 r.,
 • Kopia dowodu opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne /w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą/ za okres 02/2008 uprawnia do otrzymania karty ważnej do końca kwietnia 2008 r.,

 • Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na bieżąco wystawione w lutym 2008 r. uprawnia do otrzymania karty ważnej do końca kwietnia 2008 r..

  osoby bezrobotne
  karta ważna przez 30 dni liczonych od daty wystawienia zaświadczenia z urzędu pracy przykłady :

 • Kopia legitymacji ubezpieczeniowej podstemplowanej przez Urząd Pracy z datą kolejnej wizyty do dnia 30 kwietnia 2008 r. oraz wniosek o wydanie EKUZ złożony w dniu 1 marca 2008 r. uprawnia do otrzymania karty ważnej do 31 marca 2008 r.,
 • Kopia zaświadczenia z Urzędu Pracy wystawione 15 kwietnia 2008 r. uprawnia do otrzymania karty ważnej do 14 maja 2008 r..

  osoby pobierające świadczenia emerytalne
  karta ważna przez okres 5 lat licząc od daty wydania karty przykłady :

 • kopia legitymacji emeryta wydanej w 2006 r. oraz wniosek o wydanie EKUZ z dnia 15 kwietnia 2008 r. uprawnia do otrzymania karty ważnej do 14 kwietnia 2013 r.,
 • oraz wniosek o wydanie EKUZ z dnia 20 marca 2008 r. uprawnia do otrzymania karty ważnej do 19 marca 2013 r.

 • osoby pobierające świadczenia rentowe
  karta ważna na okres ważności przyznania renty nie dłużej niż 5 lat licząc od daty wydania karty (orzeczenie lekarskie o dalszej niezdolności do pracy nie jest dowodem ubezpieczenia uprawniającym do korzystania ze świadczeń) przykłady :

 • kopia legitymacji rencisty z datą końcową przyznanej renty upływającą w dniu 30 września 2010 r. oraz wniosek o wydanie EKUZ z dnia 15 kwietnia 2008 r. uprawnia do otrzymania karty ważnej do 30 września 2010 r.,
 • kopia legitymacji rencisty z datą końcową przyznanej renty upływającą w dniu 30 września 2015 r. oraz wniosek o wydanie EKUZ z dnia 20 kwietnia 2008 r. uprawnia do otrzymania karty ważnej do 19 kwietnia 2013 r.,
 • kopia legitymacji rencisty wskazującą na przyznanie świadczenia bezterminowo oraz wniosek o wydanie EKUZ z dnia 20 marca 2008 r. uprawnia do otrzymania karty ważnej do 19 marca 2013 r.,

 • osoby pobierające świadczenia przedemerytalne
  karta ważna na okres maksymalnie 6 miesięcy liczonych od momentu wystawienia karty jednak nie może przekroczyć daty upływu przyznanych świadczeń przykłady :

 • kopia decyzji o przyznaniu świadczeń przedemerytalnych w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz wniosek o wydanie EKUZ z dnia 15 lutego 2008 r. uprawnia do otrzymania karty ważnej do 14 sierpnia 2008 r.,
 • kopia decyzji o przyznaniu świadczeń przedemerytalnych w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz wniosek o wydanie EKUZ z dnia 15 sierpnia 2008 r. uprawnia do otrzymania karty ważnej do 31 grudnia 2008 r.,

 • małżonek zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny
  karta ważna na okres taki jak okres ważności karty wydanej dla głównej osoby ubezpieczonej jednak nie dłuższy niż okres 6 miesięcy.

  dziecko zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny
 • w przypadku dzieci, które nie objęte są obowiązkiem nauki szkolnej (do 7 roku życia) karta ważna na okres taki jak okres ważności karty wydanej dla głównej osoby ubezpieczonej,
 • w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia i są objęte obowiązkiem nauki szkolnej karta ważna jest do końca ważności stempla w legitymacji uczniowskiej (jednak okres ważności karty nie może przekroczyć 6 miesięcy licząc od daty jej wystawienia),
 • w przypadku osób, które są w wieku pomiędzy 18 a 26 rokiem życia i kontynuują kształcenie karta ważna jest do końca ważności stempla w legitymacji studenckiej lub innym dokumencie potwierdzającym fakt kształcenia w Polsce lub zagranicą (jednak okres ważności karty nie może przekroczyć 6 miesięcy licząc od daty jej wystawienia),
 • w przypadku absolwentów szkół średnich i wyższych karta ważna jest na okres maksymalnie 4 miesięcy liczonych od daty ukończenia nauki (jednak okres ważności karty nie może przekroczyć daty ukończenia 26 roku życia przez absolwenta).

 • osoby ubezpieczone w KRUS
  karta ważna na okres na jaki opłacone zostały składki na KRUS przykłady :

 • kopia dowodu wpłaty składki na KRUS za I kw. 2008 r. oraz wniosek o wydanie EKUZ z dnia 15 lutego 2008 r. uprawnia do otrzymania karty ważnej do 31 marca 2008 r.,
 • kopia dowodu wpłaty składki na KRUS za II kw. 2008 r. oraz wniosek o wydanie EKUZ z dnia 25 kwietnia 2008 r. uprawnia do otrzymania karty ważnej do 30 czerwca 2008 r..

 •  

   


   
   
  © Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
  Narodowy Fundusz Zdrowia