logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Zasady świadczenia usług transportu sanitarnego

Treść archiwalna
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, na podstawie stanowiska Prezesa NFZ z dnia 10.05.2007 r., przedstawia zasady świadczenia usług transportu sanitarnego w kontekście zawartych umów.

 1. Przejazd środkami transportu sanitarnego, odbywa się na podstawie zlecenia lekarza / felczera ubezpieczenia zdrowotnego tj. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza lecznictwa specjalistycznego, lekarza lecznictwa szpitalnego, lekarza dentystę.
  Transport sanitarny zapewnia się świadczeniobiorcom do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem.
  Miejsce, do którego ma być przewieziony pacjent, określa lekarz kierujący w zleceniu na transport sanitarny, podając nazwę i adres jednostki.

 2. W zależności od wskazań medycznych, ubezpieczonemu przysługuje transport sanitarny, bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie.

 3. Do bezpłatnego przejazdu kwalifikują się pacjenci w przypadku:
  • konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej (usługa zwykle realizowana i finansowana w ramach umów Ratownictwa Medycznego)

  • zachowania ciągłości leczenia (np. przewóz do innego zakładu opieki zdrowotnej)

  oraz pacjenci z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego (art. 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.Nr 210, poz.2135).

 4. W przypadkach nie wymienionych w pkt. 3, również na podstawie zlecenia lekarskiego, świadczeniobiorcom przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością.
  Zasady odpłatności określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niepełnosprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego (Dz.U.Nr 275, poz. 2731)

 5. Świadczeniodawcy, w ramach środków finansowych określonych w umowie z NFZ są zobowiązani do zapewnienia usług transportu sanitarnego w przypadkach określonych w ustawie, z wyjątkiem świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, o ile nie zawarli oni odrębnej umowy w tym zakresie.

 6. Zachowanie ciągłości leczenia w trakcie hospitalizacji, związane z przewiezieniem pacjenta do innego zakładu opieki zdrowotnej odbywa się bezpłatnie, decyzja o konieczności kontynuowania dalszego leczenia, czy wykonania specjalistycznych badań w innym zakładzie, jest równoznaczna z zapewnieniem bezpłatnego przewozu pacjenta środkami transportu sanitarnego. Usługa transportowa wliczona jest w koszt hospitalizacji.

 7. Po objęciu pacjenta leczeniem specjalistycznym, zlecenie na przewóz pacjenta, o ile zachodzi taka konieczność, wystawia lekarz z poradni specjalistycznej. W kwalifikacji lekarz uwzględnia dysfunkcję narządu ruchu pacjenta. Placówka specjalistyczna zapewnia również realizację świadczenia.

 8. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej kierując pacjenta do poradni specjalistycznej, w przypadkach uzasadnionych, wystawia zlecenie na transport sanitarny. W kwalifikacji lekarz uwzględnia dysfunkcję narządu ruchu pacjenta. Usługę realizuje świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń z zakresu transportu sanitarnego, zawartą z MOW NFZ, który otrzymał od świadczeniodawcy POZ oświadczenie o objęciu opieką – zał. nr 3 do „Informacji o warunkach zawarcia umowy …”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 102/2006 Prezesa NFZ z dnia 9 listopada 2006 r. ze zm.
  Zlecenie na przewóz pacjenta do poradni specjalistycznej, do której nie jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, (również do lekarza dentysty), wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Na każdą następną poradę – lekarz z poradni specjalistycznej (w tym lekarz dentysta), który przejął pacjenta do dalszego leczenia.

 9. Lekarz udzielający świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej może zlecić przewóz na transport sanitarny, zlecenie lekarza NPLiP jest realizowane jak zlecenie lekarza POZ (patrz pkt.8), do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca. W przypadku potrzeby podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, lekarz / pielęgniarka nocnej i świątecznej opieki wzywa zespół ratownictwa medycznego, który podejmuje decyzje o dalszym postępowaniu, w tym o ewentualnym transporcie pacjenta.

 10. Świadczeniodawcy POZ realizujący transport sanitarny mają obowiązek wykonanie usługi na podstawie prawidłowo wystawionego zlecenia na przewóz, zawierającego dane pacjenta (imię nazwisko, wiek, PESEL, adres), rozpoznanie, kod ICD10, oznaczony stopień niesprawności, cel przewozu, nazwę i adres jednostki, do której ma być przetransportowany pacjent.
  W przypadku oznaczenia I lub II stopnia niesprawności, wymagana jest zgoda pacjenta na poniesienie kosztów, wyrażona własnoręcznym podpisem lub podpisem opiekuna prawnego na zleceniu.


Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Kontroli

Dział Lecznictwa Ambulatoryjnego
Sekcja Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Tel. (0-22) 582-80-45
Fax. (0-22) 582-80-39

Jacek Paszkiewicz
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych MOW NFZWarszawa, 31 maja 2007 r.

 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia