logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Leczenie uzdrowiskowe

Treść archiwalna

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego pacjenta. Jego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, uwzględniając wskazania lub istniejące przeciwwskazania (Lista przeciwwskazań do leczenia sanatoryjnego) oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia pacjenta.

Lekarz lub sam pacjent przesyła skierowanie do oddziału wojewódzkiego NFZ – w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe”. Można też dostarczyć skierowanie do osobiście do oddziału NFZ.

Ocenę celowości skierowania przeprowadza lekarz oddziału wojewódzkiego Funduszu, specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, wskazując rodzaj i miejsce leczenia uzdrowiskowego. Jeżeli lekarz specjalista stwierdzi przeciwwskazanie lub brak wskazań do leczenia uzdrowiskowego, oddział NFZ nie potwierdza skierowania. Zwracane jest ono lekarzowi, który je wystawił, wraz z podaniem przyczyny odmowy potwierdzenia skierowania. Oddział Funduszu powiadamia również pisemnie pacjenta. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Oddział Funduszu prowadzi listę osób oczekujących na potwierdzenie skierowania. Każdy pacjent ma prawo do informacji o swoim miejscu na liście.

Skierowania sanatoryjne – tu sprawdzisz czas oczekiwania

Skierowanie, które zawiera braki formalne, zwracane jest lekarzowi, który je wystawił w celu uzupełnienia. Jeżeli skierowanie w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia nie zostanie zrealizowane, NFZ odsyła skierowanie do lekarza, który je wystawił w celu weryfikacji i aktualizacji. Lekarz w ciągu 30 dni dokonuje weryfikacji skierowania i w przypadku pozytywnej weryfikacji odsyła je do NFZ. Pacjenci ze skierowaniami po weryfikacji wyjeżdżają w pierwszym terminie, o ile ich skierowania zostaną pozytywnie zaopiniowane przez lekarza NFZ.

Jeżeli zostanie ustalony termin leczenia, oddział wojewódzki NFZ doręcza pacjentowi potwierdzone skierowanie, nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

W przypadku osób dorosłych zalecane jest korzystanie z ambulatoryjnego i sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym nie częściej, niż raz na 18 miesięcy. Powyższe zalecenie jest zaleceniem opartym na badaniach klinicznych prowadzonych w dziedzinie balneologii, które potwierdziły, iż w większości przypadków efekty bodźcowego leczenia uzdrowiskowego utrzymują się przez okres 18 miesięcy.

Pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest, zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą, uprawnieni są do korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego i są zwolnieni z odpłatności związanej z leczeniem uzdrowiskowym. Lista zakładów

Czas trwania leczenia uzdrowiskowego

Świadczenia są realizowane w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych.

 • Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Osoba pracująca otrzymuje w tym czasie zwolnienie lekarskie. Pobyt dziecka trwa 27 dni.
 • Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest częściowo odpłatny. Osoba pracująca realizuje go w ramach urlopu wypoczynkowego.
 • Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest bezpłatny i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego.
 • Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest częściowo odpłatny i odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego.
 • Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci trwa od 6 do 18 dni. Pacjent kierowany na ten rodzaj leczenia ponosi koszty pobytu, czyli we własnym zakresie zapewnia sobie zakwaterowanie i wyżywienie, natomiast NFZ ponosi koszty zabiegów.

Wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzących leczenie ambulatoryjne

Odpłatność

Zakwaterowanie i wyżywienie w sanatorium uzdrowiskowym jest odpłatne. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju. Stawkę określa minister zdrowia. Od 1 lutego 2011 r. częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania za jeden dzień pobytu wynosi:

Standard Zakwaterowanie I sezon rozliczeniowy od 01 października do 30 kwietnia w złotych II sezon rozliczeniowy od 01 maja do 30 września w złotych
1 dzień Turnus 21 dni Turnus 28 dni 1 dzień Turnus 21 dni Turnus 28 dni
I Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 26,50 556,50 742,00 33,00 693,00 924,00
Pokój jednoosobowy w studio 21,00 441,00 588,00 30,00 630,00 840,00
II Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 20,00 420,00 560,00 27,00 567,00 756,00
III Pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 16,00 336,00 448,00 22,00 462,00 616,00
Pokój 2-osobowy w studio 13,50 283,50 378,00 20,00 420,00 560,00
IV Pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 11,50 241,50 322,00 16,00 336,00 448,00
V Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 10,00 210,00 280,00 12,00 252,00 336,00
Pokój wieloosobowy w studio 9,50 199,50 266,00 11,00 231,00 308,00
VI Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 8,50 178,50 238,00 9,50 199,50 266,00

Uwaga! W związku z wejściem od 1 września 2012 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 Sierpnia 2012 r. zmieniającego Rozporządzenie w Sprawie Świadczeń Gwarantowanych z zakresu Lecznictwa Uzdrowiskowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 971) częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania za jeden dzień pobytu wynosi:

Standard Zakwaterowanie I sezon rozliczeniowy od 01 października do 30 kwietnia w złotych II sezon rozliczeniowy od 01 maja do 30 września w złotych
1 dzień Turnus 21 dni Turnus 28 dni 1 dzień Turnus 21 dni Turnus 28 dni
I Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 27,50 577,50 770,00 34,50 724,50 966,00
Pokój jednoosobowy w studio 22,00 462,00 616,00 31,50 661,50 882,00
II Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 21,00 441,00 588,00 28,00 588,00 784,00
III Pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 16,50 346,50 462,00 23,00 483,00 644,00
Pokój 2-osobowy w studio 14,00 294,00 392,00 21,00 441,00 588,00
IV Pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 12,00 252,00 336,00 16,50 346,50 462,00
V Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 10,50 220,50 294,00 12,50 262,50 350,00
Pokój wieloosobowy w studio 10,00 210,00 280,00 11,50 241,50 322,00
VI Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 9,00 189,00 252,00 10,00 210,00 280,00

NFZ nie ponosi kosztów:

 • przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego;
 • częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych;
 • wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego;
 • pobytu opiekuna;
 • dodatkowych opłat, np. opłat klimatycznych;
 • zabiegów niezwiązanych z chorobą podstawową, będącą bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
NFZ nie organizuje podróży do sanatorium oraz nie pokrywa jej kosztów.

Leczenie dzieci

Dzieci od 3 do 18 roku życia mogą zostać skierowane na uzdrowiskowe leczenie szpitalne i na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne pod nadzorem opiekuna prawnego lub same - wówczas kierowane są na leczenie w ramach leczenia szpitalnego dla dzieci. Leczenie sanatoryjne dzieci jest bezpłatne, opiekunowie natomiast ponoszą pełną odpłatność za swój pobyt. Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej lub gimnazjum kierowane są na leczenie uzdrowiskowe przez cały rok, młodzież ponadgimnazjalna korzysta z leczenia uzdrowiskowego w okresie wolnym od nauki.

Rezygnacja z lecznictwa uzdrowiskowego

W przypadku rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego należy bezzwłocznie zwrócić skierowanie do oddziału NFZ. Każda rezygnacja powinna być uzasadniona i udokumentowana pisemnie. Jeżeli powodem rezygnacji jest wypadek losowy lub choroba ubezpieczonego (np. pobyt w szpitalu) potwierdzone odpowiednim dokumentem. Fundusz wyznaczy nowy termin realizacji skierowania jeśli nie jest to związane ze zmianą stanu zdrowia i koniecznością dłuższego leczenia w miejscu zamieszkania.

Możliwość wykorzystania skierowań z tak zwanych „zwrotów”

Pacjent, którego skierowanie zostało pozytywnie zakwalifikowane na leczenie uzdrowiskowe może skorzystać z wcześniejszego wyjazdu, dzwoniąc i pytając o tak zwane zwroty, jeżeli okres od powrotu z poprzedniego leczenia nie jest krótszy niż 18 miesięcy. Są to skierowania, z których, z różnych przyczyn, nie mogli skorzystać inni pacjenci, a termin rozpoczęcia leczenia jest krótszy niż 14 dni. Informację o możliwości skorzystania ze zwrotów można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do16.00 pod numerami telefonów:
22 480 45 84, 85
22 480 43 67, 68, 69.

Informacja telefoniczna o leczeniu uzdrowiskowym:
22 480 43 70, 71, 72, 84

Więcej informacji o leczeniu uzdrowiskowym w linku Dla Świadczeniodawców

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
Dział Lecznictwa UzdrowiskowegoAktualizacja, 30 sierpnia 2012 roku
Warszawa, 16 kwietnia 2012 roku


 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia