logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Co warto wiedzieć przed wyjazdem do uzdrowiska

Treść archiwalna
Z potwierdzonego skierowania może skorzystać wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

W przypadku braku uprawnień lub ich wygaśnięcia w okresie ważności potwierdzonego skierowania, skierowanie powinno być bezzwłocznie zwrócone do właściwego oddziału Funduszu.

Rozpoczęcie leczenia następuje w dniu określonym w potwierdzonym przez Fundusz skierowaniu i trwa 21 dni.

Ubezpieczony ponosi koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego oraz częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym.

Dzieci i miodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej do ukończenia 26 lat, dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku, a także dzieci uprawnione do renty rodzinnej nie ponoszą odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym. Wymagana ważna legitymacja szkolna, studencka lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Fundusz nie gwarantuje wspólnego wyjazdu małżonkom, których skierowania zostały przesiane do potwierdzenia do oddziału Funduszu w tym samym terminie i do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego.

Oddział Funduszu nie zapewnia kierowania ubezpieczonych do wybranych przez nich uzdrowisk i na wybrane przez nich terminy.

Oddział Funduszu kieruje na leczenie uzdrowiskowe przez cały rok.

Leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem uzupełniającym, nie jest postępowaniem medycznym ratującym życie lub zdrowie i nie musi odbyć się w trybie pilnym.

Ubezpieczonemu nie przysługują świadczenia zdrowotne w szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych nie związane z bezpośrednią przyczyną skierowania ubezpieczonego na leczenie uzdrowiskowe
( Załącznik do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. ust.1 pkt 5 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe należy zabrać:
 • potwierdzone przez oddział wojewódzki Funduszu skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,


 • dowód tożsamości,


 • aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego,


 • wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem w uzdrowisku,


 • stale przyjmowane leki na cały okres pobytu,


 • Świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić:
 • wstępne kliniczne badanie lekarskie najpóźniej w drugiej dobie po przyjęciu,


 • codzienny dostęp do opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, oraz cotygodniowe kontrolne badanie lekarskie,


 • końcowe kliniczne badanie lekarskie w ciągu 48 godzin przed wyjazdem,


 • nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania ubezpieczonego do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich,


 • możliwość dokupienia na życzenie ubezpieczonego dodatkowych zabiegów, za zgodą lekarza, z wpisaniem do dokumentacji woli ich zakupu przez ubezpieczonego,


 • możliwość wystawienia recept na leki,


 • posiłki dietetyczne zależne od stanu zdrowia ubezpieczonego i wskazań lekarskich,


 • leki pierwszej potrzeby na wypadek nagłego zachorowania,


 • Opłaty w trakcie pobytu w uzdrowisku:
 • za okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym może być pobierana opłata miejscowa, której wysokość w poszczególnych uzdrowiskach jest zróżnicowana jednak nie może być wyższa niż 3,42 zt dziennie,


 • odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym zależy od sezonu rozliczeniowego oraz standardu miejsca zakwaterowania zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą,


 • opłata za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym stanowi iloczyn liczby dni pobytu określonych w skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe i odpłatności za jeden dzień pobytu. Opłata pobierana jest w dniu rozpoczęcia leczenia w złotych polskich,


 • wysokość opłaty ulega proporcjonalnemu przeliczeniu, jeżeli pobyt ubezpieczonego w sanatorium przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych,


 • Standard

  Zakwaterowanie

  I sezon rozliczeniowy

  od 1 października do 30 kwietnia w złotych

  II sezon rozliczeniowy od 1 maja do 30 września w złotych

  I

  Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

  22,50 x 21 dni = 472,50

  29,00 x 21dni = 609,00

  Pokój jednoosobowy w studio

  18,40 x 21 dni = 386,40

  26,00 X 21 dni = 546,00

  II

  Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

  17,40 x 21 dni = 365,40

  23,50 x 21 dni = 493,50

  III

  Pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

  13,80 x 21 dni = 289,80

  20,00 x 21 dni = 420,00

  Pokój 2-osobowy w studio

  11,70 x 21 dni = 245,70

  17,50 x 21 dni = 367,50

  IV

  Pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

  10,00 x 21 dni = 210,00

  14,00 x 21 dni = 294,00

  V

  Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

  8,70 x 21 dni = 182,70

  10,20 x 21 dni = 214,20

  Pokój wieloosobowy w studio

  7,70 x 21 dni = 161,70

  9,20 x 21 dni = 193,20

  VI

  Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

  7,20 x 21 dni = 151,20

  8,70 x 21 dni = 182,70  Rezygnacja z otrzymanego skierowania na leczenie uzdrowiskowe:
 • w przypadku rezygnacji przez ubezpieczonego z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe, zwrot tego skierowania do Funduszu powinien być dokonany w trybie natychmiastowym,


 • każda rezygnacja z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe powinna być pisemnie uzasadniona i udokumentowana,


 • za uzasadnione, zgodnie z procedurą Jednolitego sposobu i trybu potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w oddziałach wojewódzkich NFZ, wprowadzoną Zarządzeniem Prezesa Nr 66 z dnia 27 września 2005r.), przyjmuje się następujące sytuacje: wypadek losowy, choroba ubezpieczonego, potwierdzone odpowiednim dokumentem,


 • w przypadku uzasadnionej rezygnacji z potwierdzonego skierowania, oddział wojewódzki NFZ może w miarę posiadanych możliwości wyznaczyć nowy termin realizacji skierowania w okresie jego ważności,


 • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest ważne 12 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia,


 • zwrócone potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe Fundusz przekazuje do lekarza, który je wystawił,


 • w przypadku rezygnacji uzasadnionej lekarz ubezpieczonego może wystawić i przesłać ponowne skierowanie w dowolnym czasie,


 • rezygnacja nieuzasadniona daje możliwość ponownego złożenia skierowania w dowolnym terminie z wyjątkiem rezygnacji nieuzasadnionej w przypadku nie zwrócenia skierowania w ogóle lub zwrócenia skierowania po terminie rozpoczęcia turnusu,


 • w przypadku rezygnacji z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe i zwrócenia skierowania po terminie rozpoczęcia turnusu lub nie zwrócenia w ogóle, Fundusz traktuje tą sytuację jak rezygnację nieuzasadnioną


 • Zgodnie z zawartą umową Świadczeniodawca jest zobowiązany udzielać ubezpieczonemu świadczeń, z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i respektując prawa pacjenta, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami.

  Wszystkie ewentualne skargi i wnioski dotyczące realizacji świadczeń w czasie pobytu w sanatorium uzdrowiskowym należy składać bezpośrednio u Świadczeniodawcy.

   

   


   
   
  © Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
  Narodowy Fundusz Zdrowia