logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Ubezpieczenia dobrowolne

Zgodnie z art.66 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz.21 - 35), zwanej dalej ustawą, umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia mogą zawrzeć:
 • osoby posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Polski, oraz
 • cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy uprawniającej do podjęcia pracy, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, jeżeli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art.68 ustawy (np. jako pracownicy).
  Na podstawie umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne mogą także ubezpieczyć się :

 • cudzoziemcy - studenci i uczestnicy studiów doktoranckich studiujący w Polsce, oraz absolwenci, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż;
 • cudzoziemcy - członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiedniki przebywający na terytorium Polski na podstawie wizy, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;
 • korzystający może zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie jest on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu (korzystający - jest to organizacja, podmiot, organ administracji publicznej oraz jednostka organizacyjna, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873)
  Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 % podstawy wymiaru składki. Podstawa składki od stycznia 2008 roku wnosi 1 126 PLN, zaś składka 101,34 PLN.

  W przypadku osób ubezpieczających się dobrowolnie ustawa przewiduje następujące podstawy wymiaru składki:

  Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne została ustalona w art. 68 U ust. 4 pkt. 3 Ustawy dla cudzoziemców – studentów i słuchaczy studiów doktoranckich studiujących w Polsce, oraz dla cudzoziemców będących członkami zakonów oraz alumnami wyższych seminariów duchownych i teologicznych, wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt. 1-4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Stanowi ją kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

  Kwota ta wynosi 420 PLN, a więc składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla tych osób wynosi obecnie 9 % 37,80 PLN


  Dla pozostałych osób ubezpieczających się dobrowolnie - kwota zadeklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku.


  Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2008 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w drugim kwartale 2008 r. wynosiło 3 152,36 zł.

  W związku z powyższym składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień 2008 roku wynosi miesięcznie nie mniej niż 283,71 zł.

  Opłata dodatkowa pobierana przy zawieraniu umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie:

  630,47 zł. – dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie od 3 miesięcy do roku,

  1 576,18 zł. – dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej roku do 2 lat,

  3 152,36 zł. – dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 2 lat do 5 lat,

  4 728,54 zł. – dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 5 lat do 10 lat.  Podstawą wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.) jest kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.
  Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255) świadczenie pielęgnacyjne wynosi 420 zł.

  W związku z powyższym składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w/w osób w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień 2008 r. wynosi miesięcznie 37,80 zł.

  Natomiast podstawą wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla osób, o których mowa w art. 68 ust. 2 w/w ustawy jest kwota odpowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r. (Dz. U. Nr 171 poz. 1209) od dnia 1 stycznia 2008 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1 126 zł.

  Dlatego też składka w/w osób w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień 2008 r. wynosi miesięcznie 101,34 zł.
  Warszawa, 17 lipca 2008 r.

 •  

   


   
   
  © Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
  Narodowy Fundusz Zdrowia