logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

REHABILITACJA

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia medyczne w rodzaju rehabilitacja lecznicza w warunkach:
 • ambulatoryjnych,

 • domowych,

 • ośrodka /oddziału dziennego,

 • stacjonarnych.

 1. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

  Są to specjalistyczne świadczenia zdrowotne udzielane w poradni rehabilitacyjnej. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy lekarz poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy). NFZ finansuje do 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym. Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.


 2. Rehabilitacja w warunkach domowych

  Jest to świadczenie opieki zdrowotnej udzielane w miejscu zamieszkania pacjentom, którzy nie poruszają się samodzielnie i nie mają możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej. Po otrzymaniu skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjent zgłasza się do placówki, mającej umowę z NFZ, gdzie ustala termin wizyty lekarskiej w domu. Każda poradnia rehabilitacyjna mająca kontrakt w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna ma obowiązek świadczyć opiekę domową dorosłym i dzieciom. Czas rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym, z możliwością przedłużenia. W ramach usprawniania wykonuje się do 4 zabiegów dziennie, przez co najmniej jedną godzinę jedną godzinę dziennie. Pacjent lub opiekun potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia własnoręcznym podpisem w karcie zabiegów.


 3. Świadczenia rehabilitacyjne w ośrodku lub oddziale dziennym

  Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym przysługuje pacjentom, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

  1. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym to zabiegi obejmujące kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub przewlekle chorych), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych. Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa od 3 do 6 tygodni przez 5 dni w tygodniu, średnio po 5 zbiegów dziennie. W przypadku dzieci do 18 roku życia o częstotliwości rehabilitacji decyduje lekarz prowadzący.


  2. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/ oddziale dziennym realizuje wielospecjalistyczną, kompleksowa rehabilitacje dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Do tego rodzaju rehabilitacji kierują lekarze poradni specjalistycznych:

   • neonatologicznej,

   • rehabilitacyjnej,

   • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

   • neurologicznej,

   • reumatologicznej,

   • chirurgii dziecięcej.


  3. Rehabilitacja słuchu i mowy obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad pacjentem z uszkodzonym słuchem. Do tego rodzaju rehabilitacji kierują lekarze poradni specjalistycznych:

   • otolaryngologicznej,

   • otolaryngologii dziecięcej,

   • audiologii i foniatrii.


  4. Rehabilitacja wzroku obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad pacjentem z uszkodzonym wzrokiem. Do tego rodzaju rehabilitacji kierują lekarze poradni specjalistycznych:

   • okulistycznej,

   • neurologicznej.


   Czas trwania rehabilitacji zarówno dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, słuchu i mowy, jak i wzroku wynosi do 120 osobodni w roku kalendarzowym, z możliwością przedłużenia.


  5. Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku lub oddziale dziennym to świadczenia udzielane pacjentom po ostrych przebiegach schorzeń sercowo-naczyniowych, a także po przebytych zabiegach kardiochirurgicznych, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych. Do tego rodzaju rehabilitacji kieruje lekarz:

   • oddziału kardiologii,

   • oddziału kardiochirurgii,

   • oddziału chorób wewnętrznych,

   • poradni kardiologicznej.


   Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej ustala lekarz ośrodka dziennego. NFZ finansuje rehabilitację do 24 dni w ciągu kwartału.


  6. Rehabilitacja pulmonologiczna w ośrodku lub oddziale dziennym jest kontynuacją leczenia powikłanych lub przedłużających się chorób płuc i układu oddechowego. Odbywa się w szpitalu, a skierowanie wystawia lekarz oddziału szpitalnego, w którym obywało się podstawowe leczenie. Trwa ona do 3 tygodni, a w przypadku dzieci od 4-6 tygodni. Natomiast rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii prowadzona jest w naturalnych, podziemnych komorach solnych. Czas trwania terapii ustala indywidualnie lekarz ośrodka dziennego i nie może ona być krótsza niż 14 dni i nie dłuższa niż 24 dni.


 4. Rehabilitacja udzielana w warunkach stacjonarnych

  Świadczenia te skierowane są do pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowej opieki pielęgniarskiej.

  1. Stacjonarna rehabilitacja ogólnoustrojowa przeznaczona jest dla pacjentów, wymagających wszechstronnego postępowania usprawniającego i jednocześnie innych działań terapeutycznych, profilaktycznych, diagnostycznych i edukacyjnych. Skierowania wystawiane są przez lekarzy specjalistów poszczególnych oddziałów. Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie. Czas trwania rehabilitacji wynosi od 3 do 6 tygodni, średnio po 5 zabiegów dziennie.


  2. Stacjonarna rehabilitacja neurologiczna realizowana jest przez oddziały rehabilitacji neurologicznej i oddziały o profilu ogólnorehabilitacyjnym. Skierowana jest do pacjentów wszystkich grup wiekowych, ze schorzeniami neurologicznymi, wymagających jednocześnie całodobowego nadzoru. Rehabilitacja neurologiczna dzieli się na: wczesną, wtórną i rehabilitację ciężkich uszkodzeń. Wybór rodzaju rehabilitacji ustala lekarz oddziału szpitalnego na podstawie oceny stanu zdrowia, dysfunkcji układu nerwowego i oceny stopnia niepełnosprawności. Jej długość zależy od rodzaju prowadzonej rehabilitacji neurologicznej.


  3. Stacjonarna rehabilitacja pulmonologiczna adresowana jest do pacjentów wymagających kontynuacji leczenia powikłanych lub przedłużających się chorób płuc i układu oddechowego. Odbywa się w szpitalu. Kieruje na nią lekarz oddziału szpitalnego, gdzie obywało się podstawowe leczenie. Trwa do 3 tygodni przez 6 dni w tygodniu i wynosi 5 zabiegów dziennie. W przypadku dzieci rehabilitacja trwa od 4 do 6 tygodni.


  4. Stacjonarna rehabilitacja kardiologiczna udzielana jest chorym bez powikłań pooperacyjnych lub po ich ustąpieniu. Termin przyjęcia do oddziału rehabilitacji uzgadniają między sobą lekarz oddziału szpitalnego z lekarzem kierującym. Czas trwania rehabilitacji wynosi do 4 tygodni w przypadku zawału serca lub operacji wieńcowej lub zastawkowej. A do 2 tygodni w przypadku stanów po koronaroplastyce, ostrym incydencie wieńcowym bez wykonania koronaroplastyki lub operacjach kardiochirurgicznych bez wykonania sternotomii.


Podstawa prawna:

Świadczenia medyczne w rodzaju rehabilitacja lecznicza realizowane są zgodnie z zapisami Zarządzenie Nr 56/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia